Innenriks

– Smilet skal ikke ha noe klasseskille

Den nyvalgte SV-lederen Kirsti Bergstø refset dagens offentlige tannhelse i sin tale til partiets landsmøte.

– En tannhelsereform der tennene skal bli en del av kroppen er i gang, sa den nyvalgte partilederen Kirsti Bergstø i sin tale til SVs landsmøte.

SV har i likhet med andre partier på venstresida jobbet for en utvidelse av tannhelsen i flere år. I budsjettforhandlingene med regjeringa, fikk de gjennomslag for at staten skal dekke halve tannlegeregninga for unge mellom 20 og 26 år.

Dette var også et løfte regjeringspartiene ble enige om i Hurdalsplattformen. Endringen trådde i kraft 1. januar i år. Som hovedregel må fortsatt alle over 26 år betale regninga selv.

Har ikke råd

Det er mange som har fortalt lignende historier i mediene om at de ikke har råd til å gå til tannlegen.

I Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2019 svarte 17 prosent av befolkningen at de har latt være å gjennomføre eller fullføre behandling hos tannlegen fordi det var for dyrt.

Ser man på inntekten til de som svarte, ser man at 27 prosent av de med lavest inntekt har latt være å gå til tannlegen. Samtidig svarte 9 prosent av dem med den høyeste inntekten det samme. 37 prosent av dem som oppgir at de er arbeidsledige svarer at de ikke har hatt råd, og også mange uføre og personer med nedsatt psykisk eller fysisk helse svarer det samme.

– Amerikanske tilstander

– I dag er resten av kroppen vår dekket av fellesskapet, fra topp til tå. Men i det vi åpner kjeften og gaper opp så er det reine amerikanske tilstander. Fullt frislipp til markedskreftene. I SV så jobber vi for at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen, for smilet skal ikke ha noe klasseskille. Og vet dere hva det aller beste med den reformen er? Jeg har ikke møtt en kjeft som er imot, sa Bergstø på landsmøtet.

SV sitt mål er å innføre en tannhelsereform som likestiller nødvendig tannbehandling med andre helsetjenester. Hittil har de fått gjennomslag for et tannhelseutvalg som blant annet skal utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

– Utvalget skal gjøre det viktige arbeidet med å rydde opp i tannhelseloven, og vise veien videre til en tannhelsereform, sa nyvalgte SV-nestleder Marian Hussein i Stortinget rett før jul.

Regjeringa har blitt enige i Hurdalsplattformen om at de ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Utvalget skal etter planen levere sine forslag innen utgangen av juni 2024. I påvente av denne tannhelsereformen vil SV innføre en rekke tiltak som de mener kan sikre flere et billigere og bedre tannhelsetilbud.

Økt press på tannlegene

Etter at rabattordningen for unge voksne trådde i kraft i januar i år, opplevde flere tannlegekontor at de ikke hadde kapasitet til å ta imot alle de nye pasientene, skrev NRK i slutten av februar.

President i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem, sa til kanalen at han syntes innføringen av den nye ordningen var dårlig planlagt.

– Per i dag vet vi ikke om ordninga med utvidet rabattert tannbehandling blir videreført, sa han til kanalen.

Hussein fra SV svarer til kanalen at det være krevende å bygge ut kapasiteten. I partiprogrammet skriver SV at de vil jobbe for at det den offentlige tannhelsetjenesten bygges ut umiddelbart, og at det sikres økt kapasitet i de fylkeskommunale tjenestene.

---

Dette dekkes av staten:

  • Fram til du fyller 18 år dekkes alle tannlegeutgiftene dine av staten.
  • I de første budsjettforhandlingene med regjeringa fikk SV gjennomslag for et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer som ble innført i 2022. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i frikortordningen for helsetjenester.
  • Unge voksne i aldersgruppen 21–26 år har fra 1. januar 2023 rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 50 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling.
  • For alle over 26 år finnes det 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler. Se oversikt på helfo.no.

Kilde: Helfo.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: