Innenriks

Ny habilitetsstrid i ulvejakt-saken

Striden om ulvejakta har utviklet seg til også å bli en strid om habiliteten til dommere ved Oslo tingrett.

Først ble tingrettsdommer Atle Torvund byttet ut med tingrettsdommer Helge Johannessen, etter at det ble stilt spørsmål om Torvunds habilitet. Nå er det Johannessens habilitet det stilles spørsmål ved.

– Vi krever at tingretten foretar en full habilitetsvurdering av Helge Johannessen i forbindelse med rettsmøtet 9. januar, sier Hege O’Wiidt i organisasjonen Aktivt Rovdyrvern.

Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst, går lenger enn som så.

– Vi vil ha en helt annen dommer enn Helge Johannesen til å overta denne saken, sier Vadder.

Også NOAH - for dyrs rettigheter, WWF Verdens Naturfond og Foreningen Våre rovdyr ønsker en annen dommer enn Helge Johannessen:

Foreningene fremmer innsigelse mot habiliteten til dommer Johannessen. Det er foreningenes syn at det foreligger «særegne omstendigheter» «som er skikket til å svekke tilliten til» dommer Johannessens «ugildhet». Foreningene ønsker derfor at det oppnevnes en ny dommer i saken, enten ved at saken tildeles en annen dommer uten nærmere saksbehandling eller ved at spørsmålet om habilitet avgjøres ved kjennelse, heter det i et prosesskriv til Oslo tingrett

Var aktiv i MDG

Første januar skulle det egentlig ha startet jakt på ulv i tre grenserevir, men 27. desember fikk nettopp NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr medhold i Oslo tingrett for en midlertidig forføyning som stanset jakta fram til den er rettslig behandlet.

Det var tingrettsdommer Atle Torvund som sto bak denne avgjørelsen. Samme Torvund har tidligere vært aktiv i MDG og var kandidat for partiet i Nittedal under det seneste kommunevalget, ifølge NTB. MDG har et uttalt mål om flere ulver i Norge.

Etter at Utmarkskommunenes Sammenslutning hadde reagert på dette, vurderte både Torvund og Oslo tingrett det «som fornuftig å omfordele saken til en annen dommer», før det kommende rettsmøtet 9. januar. Helge Johannessen ble valgt til å lede dette rettsmøtet, som regjeringen har bedt om for å få saken avklart.

Men nå er det altså ulvetilhengernes tur til å stille spørsmål ved habiliteten.

– Dømte for staten

– Den nyoppnevnte dommeren, Helge Johannessen, dømte mot NOAH og for staten i en liknende forføyningssak av 2019, den såkalte Letjennasaken, påpeker Hege O’Wiidt i Aktivt Rovdyrvern.

Aktivt Rovdyrvern har derfor sendt en klage til Oslo tingrett hvor det også påpekes at Borgarting lagmannsrett senere har anført at statens fellingsvedtak i Letjennasaken var ulovlig.

«Det er nærliggende å stille spørsmål om tingretten har latt seg presse til å oppnevne en dommer som én av partene, staten, mener kan dømme i favør av deres sak», heter det videre i klagen til Aktivt Rovdyrvern.

– Vår tillit til Oslo tingrett er satt på prøve, sier O’Wiidt.

– Tingretten må nå avkrefte vår bekymring hvorvidt staten har lagt press på tingretten og fått håndplukket en dommer.

– Hvem ønsker dere skal lede det kommende rettsmøtet?

– Det er ikke opp til oss å plukke en dommer, og heller ikke slik at det er én dommer vi vil ha i stedet for en annen. Det er opp til tingretten, svarer O’Wiidt.

– Men nå er det naturlig for oss å stille spørsmål om Helge Johannessens habilitet, og vi vil ha en full habilitetsvurdering av ham.

Dagsavisen har kontaktet Helge Johannessen for kommentarer til saken, men har foreløpig ikke fått svar.

– Tilliten er borte

Bakgrunnen for Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst sin skepsis til Helge Johannessen, er den samme forføyningssaken i 2019 som O’Wiidt viser til.

Det samme er tilfellet for NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr, men de peker i tillegg på andre forhold, blant annet at «allmennheten er opptatt av saken generelt og dommerhabiliteten spesielt».

– Også vi har sendt en klage til Oslo tingrett vedrørende Johannessens habilitet, og vi mener det ikke er for mye forlangt å få en dommer som ikke har hatt noe med denne saken å gjøre tidligere. En nøytral dommer. Tilliten vår til Johannessen er borte, sier Vadder.

Vadder forteller at hun kjenner til at det også er mange andre som har reagert på at Torvund ble erstattet av Johannessen.

I klagen fra Aktivt Rovdyrvern til Oslo tingrett, stilles det også spørsmål om det i det hele tatt var nødvendig å bytte ut Torvund.

Der vises det til «kjent juridisk teori der det framgår at det ikke fører til inhabilitet at en dommer er medlem av et politisk parti, er tilhenger av et bestemt livssyn eller lignende i saker der partene har en annen oppfatning. Slike forhold oppfattes som så generelle og har for liten tilknytning til den konkrete saken, at de ikke kan virke inhabiliserende», skriver Aktivt Rovdyrvern.

Dagsavisen har kontaktet Oslo tingrett for kommentarer, men har så langt bare fått beskjed om at den avventer Regjeringsadvokatens bemerkninger til denne saken, på bakgrunn av «innsigelsen» fra Rovviltets Røst. Når disse bemerkningene foreligger vil så Oslo tingrett fatte en kjennelse om Helge Johannessens habilitet.

Dagsavisen har også gitt Helge Johannessen anledning til å kommentere spørsmålet om egen habilitet, men Oslo tingrett har på hans vegne takket nei til dette.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen







Nyeste fra Dagsavisen.no: