Innenriks

Influensa: Stor pågang på sykehusene i jula

Over 2.000 pasienter var innlagt med influensa, luftveisinfeksjon eller covid-19 forrige uke, ifølge Helsedirektoratet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter overfor NTB at smitten fortsatt brer om seg. Han opplyser at:

* Nærmere 400 influensapasienter ble lagt inn på sykehus forrige uke.

* Rundt 350 pasienter ble innlagt med covid-19 som hoveddiagnose.

* Om lag 350 pasienter hadde covid-19 som bidiagnose.

* I tillegg ble rundt 1.000 pasienter innlagt med andre typer luftveisinfeksjoner.

Helsearbeidere jobber ekstra

Sykehusene og kommunehelsetjenestene følger vaktplaner, understreker Nakstad. Noen sykehus har høynet beredskapsnivå på grunn av stor pågang av pasienter som kommer samtidig som det er økt sykefravær hos ansatte.

– Alle ledige vakter forsøkes da fylt av kolleger som jobber ekstra, skriver Nakstad i en epost.

Helsedirektoratet har ikke per i dag tall på hvor mange som jobber ekstra ved sykehusene denne julen.

– Ved noen avdelinger har man mulighet til å styrke bemanningen ytterligere ved at personell som har fri møter på jobb, men dette krever vanligvis et økt beredskapsnivå og vil da justeres etter behov, skriver den assisterende helsedirektøren.

Folkehelseinstituttet leverer normalt en ukesrapport på torsdager med oppsummering av hvordan influensa og koronasituasjonen arter seg. På grunn av romjulen blir det først en ny oppdatering neste uke, opplyser FHI.

Krevende, men under kontroll

De fire helseregionene beskriver en krevende og presset hverdag, men at situasjonen er under kontroll.

– Uke 51 var til nå mest belastende, skriver Helse nord i en oppdatering om pasienter med influensa, RS-virus, akutt magetarminfeksjon og covid-19.

Spesielt de medisinske sengepostene rapporterer høyt belegg. Helgelandssykehuset har nå gått over til grønt beredskapsnivå.

– Det er en økt tendens til at det blir lagt inn i sykehus flere eldre og skrøpelige med virale luftveisinfeksjoner, og som ikke klarer seg hjemme, og kommunene har svært begrenset mulighet til å håndtere smittepasienter på korttidssenger eller helsehus, opplyser Helse nord.

Samtidig beskriver helseregionen at det er ekstra krevende med et høyt antall utskrivingsklare pasienter. Mange av dem må ha enerom.

Fulle sykehus, sliten stab

Helse vest opplyser at Universitetssjukehuset i Stavanger fortsatt holder seg på grønt beredskapsnivå, mens ingen andre sykehus i helseregionen foreløpig har hatt behov for å øke beredskapen.

I Helse Midt-Norge har alle sykehusene økende pågang, men belastningen varierer. Verst er det trolig i Møre og Romsdal.

Samtidig stiger sykefraværet blant de ansatte. Det er iverksatt lokale tiltak ved flere sykehus for å sikre bemanningen. Samtidig har man skjerpet smitteverntiltak ved akuttmottak og økt testingen for korona og influensa.

– Dette betyr at de kjente utfordringene med «fulle sykehus» og en sliten stab av ansatte er mer følbare nå enn tidligere i høst og vinter. På tross av det har ingen av sykehusene så langt valgt å øke beredskapen. Men dette vurderes selvsagt fortløpende, skriver Helse Midt-Norge.

Helse sør-øst, som er den største helseregionen, har i romjula ingen samlet oversikt over innleggelser og bemanning ved sykehusene.


Nyeste fra Dagsavisen.no: