Innenriks

1 av 3 kvinner har opplevd seksuell trakassering på jobb

Det viser forskning fra Island. I Norge er yngre kvinner mest utsatt.

Én av tre kvinner svarer i en studie fra Island at de har opplevd seksuell trakassering på jobb i løpet av livet, skriver Forskning.no.

Det var en større andel kvinner i alderen 18 og 24 år som hadde opplevd dette på sin nåværende arbeidsplass. De var også single og jobbet turnus.

Flere risikofaktorer

Seniorforsker i FAFO Mona Bråten sier til forskningsnettavisen at hun tror det samme kan være tilfellet i Norge. En tilsvarende studie er ikke utført her til lands.

– Hvis det hadde blitt gjort en tilsvarende undersøkelse i Norge, hadde forskere kanskje funnet lignende mønstre, sier Bråten til nettavisen.

Forskeren har imidlertid sett på hva som utgjør risikofaktorer for å opplevde seksuell trakassering på jobb, fra andre undersøkelser:

 • Kvinner
 • Arbeidstakere under 35 år
 • Jobber tett på kunden/brukere
 • Asymmetriske maktrelasjoner
 • Midlertidig tilknytning (uten fast ansettelse)
 • A-typisk arbeidstid
 • Arbeidsmiljø (normer/holdninger som aksepterer at seksuell trakassering skjer)

Vanligst blant sykepleiere

I juni kom derimot Folkehelseinstituttet (FHI) med en studie av omfanget av seksuell trakassering i Norge. Studien så på hvem som utøver, hvem som rammes og hva konsekvensene av seksuell trakassering er, med fokus på fire arenaer: Arbeidsliv, opplæringssektoren, kultur- og fritid og online/digitalt.

Denne studien fant også at kvinner, og særlig yngre kvinner, var mest utsatt.

Det er store variasjoner blant yrkesgruppene – omtrent 20 prosent sykepleiere oppgir å ha opplevd seksuell trakassering på jobb, mot omtrent 1 prosent av ingeniørene i studien. Både ingeniører og leger opplevde mindre uønsket seksuell oppmerksomhet enn gjennomsnittet, mens sykepleiere og salgsyrker opplevde mer enn gjennomsnittet.

Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen:

 • Seksuell trakassering er utbredt og forekommer på alle fire arenaer.
 • Kvinner er overrepresentert blant dem som opplever seksuell trakassering.
 • Ungdom og unge voksne er spesielt utsatt for seksuell trakassering.
 • Stipendiater, studenter og elever er spesielt utsatt for seksuell trakassering.
 • Det er flest menn som utøver seksuell trakassering.
 • Blant menn som blir seksuelt trakassert er det flest kvinner som trakasserer.
 • Det er betydelig variasjon i omfanget av seksuell trakassering mellom ulike yrkesgrupper. I yrkesgrupper med spesielt høy forekomst av seksuell trakassering er det i stor grad kunder/brukere eller pasienter som utøver seksuell trakassering. Det er i liten grad ledere eller overordnede kollegaer som utøver seksuell trakassering.
 • Det å bli utsatt for seksuell trakassering kan føre til lavere tilfredshet med livet, ubehag, mistrivsel på arbeidsplassen og oppsigelse.

Høy andel i Forsvaret

Studien fra FHI viser til en rekke andre undersøkelser som ser på seksuell trakassering på jobb. Flere av disse undersøkelsene har en større andel kvinner i utvalget de har spurt. Blant disse undersøkelsene, er det flest som jobber innen Forsvaret og redaksjoner som oppgir å ha opplevd seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

I en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret fra 2020, svarer 22 prosent at de har opplevd seksuell trakassering det siste året. Utvalget består av 50 prosent kvinner.

I en undersøkelse fra samme år om seksuell trakassering i norske redaksjoner, svarer også 22 prosent at de har opplevd uønsket seksuell trakassering –det siste halvåret. Her er 48 prosent av utvalget kvinner.

I en studie fra 2019 om seksuell trakassering i flere yrker - oppgir 21 prosent i hotell- og restaurantbransjen at de har opplevd seksuell trakassering de siste tre årene. Disse har svart at det de har opplevd har vært fysisk og/ eller verbalt. Her var 72 prosent av utvalget kvinner.

Studien FHI viser til for tall på uønsket seksuell oppmerksomhet blant sykepleiere er Levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2019. Der svarte 20 prosent av sykepleierne at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, månedlig eller hyppigere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: