Innenriks

Jernbaneansatte girer opp flybruken

Selv om ansatte i jernbanesektoren reiser mest med tog når de er på jobbreiser, gjennomførte de også nær 6.200 jobbreiser med fly i fjor. I år blir det langt flere flyreiser enn det.

Nylig skrev Dagsavisen om Arild Hermstad, nestleder i MDG, som mener at «som hovedregel bør toget velges» når ansatte i jernbanesektoren skal på jobbreiser.

– Tog er ikke bare mest miljøvennlig, hele forretningsideen til togselskapene er jo å få flere til å velge tog framfor miljøskadelige flyreiser, påpekte Hermstad.

23 prosent flere

Nå har Dagsavisen stilt spørsmål om flybruken i alle de åtte selskapene i jernbanesektoren som Hermstad er opptatt av. Tilbakemeldingene viser at det flys mest i Bane Nor: I fjor ble det kjøpt 3.184 flybilletter til innenlandsreiser og 139 til utenlandsreiser, totalt 3.323.

Så langt i år er det totalt kjøpt 4.101 flybilletter, allerede 23 prosent flere enn i hele fjor.

– For enkelte reiser er det nødvendig å bruke fly. Vi er rundt 3.400 ansatte spredt fra Kristiansand i sør til Bodø og Narvik i nord. Når vi skal møtes på tvers og langs i vårt langstrakte land, må vi tidvis ty til luftfarten, sier senior kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde i Bane Nor.

Toget er likevel det naturlige førstevalget ved jobbreiser, påpeker Sunde.

– Det gir komfortable og bærekraftige reiser, der vi kommer fra sentrum til sentrum i byer og tettsteder. Tiden på toget kan også brukes til å jobbe underveis, utdyper han.

Bane Nor-ansatte på jobbreise brukte 27.273 enkeltbilletter med tog i fjor, opplyser Sunde. I tillegg kommer 567 bestilte periodebilletter. Så langt i år er bruken av tog nesten på nivå med hele 2021.

– Havner litt over

Ansatte i Baneservice gjennomførte 1.189 jobbreiser med fly i 2021.

– Hvor mange kan det bli i år?

– Det er vanskelig å forutse fordi det endrer seg etter hvor i landet vi til enhver tid har prosjekter, svarer administrerende direktør Kjersti Kanne.

– På grunn av pandemien er det utfordrende å sammenlikne med de to foregående årene, men hvis vi ser på forrige normalår, som var 2019, ser det ut til at vi havner litt over dette nivået. Det har sammenheng med at vi nå har et stort prosjekt i Bergen.

Den seneste årsrapporten til Baneservice viser at selskapet omfatter 634 årsverk. I år har flyreiser stått for 7,3 prosent av de totale reisekostnadene til Baneservice, viser tall fram til mai.

– Våre ansatte bor spredt rundt i Norge, og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å benytte lokale ressurser i våre prosjekter. Samtidig krever bygging av jernbane mye spesialkompetanse. Disse ekspertene benyttes på tvers av våre prosjekter, og når avstanden til prosjektet er lang godkjennes flyreiser, forteller Kanne.

Baneservice har satt seg mål om å halvere sine klimautslipp innen 2030. – Et av flere områder vi jobber med, er å redusere utslipp i forbindelse med reiser, sir administrerende direktør Kjersti Kanne. Likevel ligger den an til flere reiser med fly i år enn i et normalår for selskapet.

Kurs i Oslo

Ansatte i Spordrift bestilte 881 enkeltreiser med fly i fjor i forbindelse med jobben. Så langt i 2022 har de bestilt 901.

– Spordrift ivaretar en samfunnskritisk funksjon som Norges største entreprenør innen drift og vedlikehold av jernbanen, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Line Ottesen i Spordrift.

De om lag 1.300 ansatte er fordelt over hele landet.

– Hoveddelen av våre flyreiser knytter seg til lovpålagt kursing og opplæring av våre fagarbeidere. Kursvirksomheten foregår i dag ved Jernbaneskolen i Oslo, forteller Ottesen.

– Har dere noen planer om å endre bruken av fly?

– Teams er Spordrift sin samhandlingsplattform og stadig større deler av møtevirksomheten vår foregår nå via digitale kanaler. Vi er i kontinuerlig dialog med Jernbaneskolen om å få lagt mer av undervisningen over på Teams, svarer Ottesen.

Koronaendringer

Vygruppens ansatte gjennomførte totalt 543 jobbreiser med fly i fjor, 457 av dem innenlands og 86 utenlands.

– En stor del av utenlandsreisene var Norge-Sverige, hvor vi har virksomhet, både buss og tog, opplyser kommunikasjonssjef Gina Scholz.

– Hvor mange jobbreiser med fly kan bli gjennomført i år?

– Vi har ikke konkrete tall, men forventer ikke at det blir mange flere flyreiser i år. Samtidig kan dette endre seg noe som følge av at det generelt er mer forflytning etter at koronarestriksjonene er borte, svarer Scholz.

Reisepolicyene for de ansatte i Vy er likevel tydelige på at miljø skal vektlegges ved valg av reisemetode, og at fly skal benyttes minst mulig. Scholz viser også til at Vys ledelse ønsker at de ansatte skal prioritere å reise med selskapets egne miljøvennlige transportmidler.

– Vygruppen hadde 12.450 ansatte i 2021 og består av fire virksomhetsområder: tog, buss, godstransport og kundeopplevelse og innovasjon, opplyser Scholz.

Nær en dobling

Når det gjelder de øvrige selskapene i jernbanesektoren, som MDG har vært opptatt av, er flybruken slik:

Jernbanedirektoratet har registrert 118 flyreiser for sine ansatte i 2021. Hittil i år er det 80.

– Vår policy er at ansatte skal velge den transportformen som er mest effektiv, det vil si at reisen skal gjennomføres på hurtigst og rimeligst måte. Tog er selvfølgelig et relevant alternativ, men ikke et pålegg. Vi har ingen planer om å endre disse føringene, sier kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud.

De om lag 1.000 ansatte i Mantena hadde 70 jobbreiser med tog i fjor, og selskapet regner med omtrent 130 i år.

– Det brukes fly når det er hensiktsmessig, for eksempel til Sør-Sverige og Narvik, opplyser kommunikasjonsrådgiver Thor Erik Skarpen.

– For reiser til Trondheim og Stavanger brukes både tog og fly, ofte nattog den ene veien og fly tilbake, tilføyer han.

– Har dere noen planer om å endre bruken av fly?

– Nei, vi bruker i hovedsak tog, og vår bruk av fly er begrenset og under pandemien ble den halvert.

Null flyreiser

Norske tog AS er neste selskap ut.

– I 2021 var det 42 flyreiser av totalt 545 reiseregninger. Hittil i år har vi kjøpt 97 flybilletter gjennom vårt reisebyrå, opplyser administrerende direktør Øystein Risan.

– Vi har store pågående anskaffelsesprosjekter som gjør at vi regner med en del høyere reiseaktivitet resten av året og de kommende årene, til våre tilbydere og leverandører i utlandet, fortsetter han.

– Norske tog har ingen reisepolicy som stiller krav til transportform. Vi oppfordrer ansatte til å velge det alternativet som er mest mulig effektivt i forhold til tid, da vi har en knapphet på ressurser. I praksis betyr det nå ofte Teams-møter, sir Risan.

Selv om Flytoget rutinemessig ankommer og forlater Oslo lufthavn Gardermoen, ble det ikke gjennomført én eneste jobbreise med fly i fjor, får Dagsavisen opplyst.

I år ligger det an til rundt 60 flyreiser, anslår direktor kommunikasjon og bærekraft Ida Marie Fottland.

– Har dere noen planer om å endre bruken av fly?

– Per nå har vi ingen planer om det ettersom flybruken er såpass lav. Men vi vurderer i hvert tilfelle alltid hvorvidt reisen skal gjennomføres, hvem som skal delta og om det finnes alternative transportmidler og/eller muligheter for digitale løsninger, svarer Fottland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: