Innenriks

Farlig område! Lekeplass!

Ingen vet hvor mange barn som skader seg på norske lekeplasser. Nå sjekker myndighetene sikkerheten til mye lekeplassutstyr i en landsdekkende tilsynsaksjon fram til våren.

Det stilles strenge krav til utformingen av lekeplasser, men det er likevel ingen som fører oversikt over hvor mange barn som blir skadet når de bruker lekeplassene.

– Ingen vet hvor mange personer det er som skader seg i forbindelse med ulykker på lekeplasser i Norge. Registreringen av skader er for dårlig og for lite detaljert til å gi et noenlunde presist svar på det, opplyser forsker Eyvind Ohm i Avdeling for helse og ulikhet i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det nærmeste vi kommer et svar er rapporteringen av skader som behandles på sykehus. Disse registreres i Norsk pasientregister (NPR). Helsedirektoratet utgir hvert år statistikk basert på denne rapporteringen, og her kan man finne antall rapporterte skader som skjer på lekeplass. De seneste årene har dette tallet ligget på mellom 1.500 og 2.000, forteller Ohm.

– Store mørketall

– Men denne rapporteringen er svært mangelfull, siden disse opplysningene kun fylles ut for cirka halvparten av alle skadene som behandles på norske sykehus. Så her er det store mørketall. Vi har tidligere beregnet at det totale antallet slike skader for 2017, var i underkant av 3.500.

I tillegg kommer alle tilfellene der den skadde ikke havner på sykehus, men ferdigbehandles i primærhelsetjenesten av fastlege og kommunale legevakter.

– Her registreres ikke opplysninger om omstendighetene ved skader, så her vet vi lite om omfanget av skader som skyldes ulykker på lekeplasser, erkjenner Ohm.

Ettersyn og vedlikehold

Et viktig tiltak for å unngå ulykker og skader er å sørge for at lekeplassutstyret er trygt å bruke. Over hele landet pågår det nå en tilsynsaksjon der Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blant annet kontrollerer lekeplassutstyr.

– Lekeplassutstyr er en produktgruppe som brukes i barnehager, offentlige parker samt i lekeland, opplyser sjefingeniør Truls Andreassen som jobber med produktsikkerhet i DSB.

I forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr står det at «den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.» Det presiseres i forskriften at underlaget er en del av lekeplassutstyret.

Dette blir på ingen måte fulgt godt nok opp, ifølge organisasjonen Bad, Park og Idrett, som blant annet jobber for å trygge sikkerheten på lekeplasser.

– Det er ikke alle som er klar over ansvaret med å eie og drifte en lekeplass, og at det er myndighetskrav til ettersyn og vedlikehold, sier Nina Forberg Edwardsen, daglig leder i Bad, Park og Idrett.

Hvis barn blir skadet som følge av manglende etterlevelse av disse kravene, kan det få alvorlige konsekvenser også for de ansvarlige.

– Det er de som eier lekeplassen som er ansvarlig for eventuelle ulykker, påpeker Edwardsen.

Lekeplassutstyr blir utsatt for harde påkjenninger, og i henhold til regelverket skal det jevnlig etterses og vedlikeholdes. Her kontrolleres åpningen over en klatrevegg.

Flere skader i naboland

Heller ikke i Sverige eller Danmark har de oppdatert statistikk for hvor mange barn som skades i ulykker på lekeplasser, men det er ført slik statistikk i begge land tidligere.

Pernilla Fagerström i Socialstyrelsen i Sverige, viser til en rapport som ble publisert i 2015. Den konkluderer med at hele 16.000 barn under 17 år, årlig oppsøker svenske akuttmottak på grunn av skader som har oppstått på lekeplasser.

Bruddskader, vridninger, sårskader og hjernerystelser er noe av det de svenske legene må ta seg av.

Av den nevnte rapporten går det også fram at om lag sju av ti ulykker er fallulykker, i stor grad ned på underlaget rundt lekeapparatene.

Tre av ti skader oppstår i et lekeapparat, ofte klatrestativer, sklier eller husker.

I Danmark sluttet de å føre statistikk over ulykker på lekeplasser i 2009. Det opplyser seniorforsker Bjarne Laursen ved Syddansk Universitet til Dagsavisen.

I perioden 2000 til 2009, ble årlig mellom 12.000 og 14.000 barn under 15 år, skadet i slike ulykker i Danmark, ifølge ham.

Nær seks av ti ulykker var fallulykker, og de vanligste skadene var overfladiske skader og blåmerker, sår og hudavskrapninger, knokkelbrudd, vridninger og forstuinger.

Det sier seg selv at når lekeplassutstyr er så dårlig vedlikeholdt som dette, kan det innebære en fare for barn som bruker apparatene. Råteskadene på dette gulvet, som er halvannen meter over bakken, er så store at det er i ferd med å falle fra hverandre, ifølge firmaet Lekeplassinspektøren AS.

Mangel på vedlikehold

De fleste avvikene på norske lekeplasser skyldes manglende vedlikehold av lekeplassutstyret, og feil som gjøres når utstyret monteres, er erfaringen Bad, Park og Idrett har gjort seg. Daglig leder Nina Forberg Edwardsen mener det ville vært nyttig å få en bedre oversikt over alle ulykkene som skjer både på grunn av disse årsakene og av andre grunner, ikke minst for å bevisstgjøre eierne av lekeplassene på deres ansvar.

– Vi registrerer heldigvis at det er flere kommuner som nå innfører krav om at inspektørene som utfører inspeksjon av lekeplassene, skal være sertifiserte med riktig og oppdatert kompetanse, tilføyer Edwardsen.

– Det bidrar til at avvik, feil og mangler ikke blir oversett og er forebyggende for at alvorlige skader vil oppstå.

Også DSB etterlyser en ulykkesstatistikk.

– Enhver statistikk og oversikt over hendelser og ulykker vil være nyttig i forbindelse med utarbeidelse av risikoanalyser for de enkelte fagområder. På bakgrunn av det vil vi kunne prioritere områder innen DSB sitt forvaltningsområde», sier Truls Andreassen.

– Hvorfor fører ikke DSB en slik statistikk selv?

– Fagområdet til DSB er svært omfattende og det vil ikke være mulig per dags dato å ha en komplett oversikt over hendelser og ulykker på alle de områdene DSB forvalter.

Ulykker som skjer på lekeplasser er dessuten ikke nødvendigvis knyttet direkte opp mot feil ved lekeplassutstyret, som er DSBs fagansvar, påpeker Andreassen.

Også vær og vind kan tære hardt på mye lekeplassutstyr.

Varsler og meldinger

– Hvordan gjennomføres den pågående tilsynsaksjonen?

– I denne tilsynsaksjonen ønsker DSB å se på hvordan det systematiske sikkerhetsarbeidet foregår på aktivitetssentrene, svarer Andreassen.

– Det innebærer å se på hva slags produkter og utstyr som er i bruk og hvilke rutiner for vedlikehold som gjøres. Enkelte tilbydere kan eksempelvis også importere og ta i bruk produkter og utstyr som er produsert utenfor EU. Vi vil se på om det som tas i bruk samsvarer med regelverket i Norge, fortsetter han.

– Hvorfor gjennomfører dere en slik tilsynsaksjon nå?

– Sikkerhet ved aktivitetsparker er valgt ut som et særskilt tilsynsområde for DSB i 2021–2022 grunnet flere varsler og bekymringsmeldinger om ulykker. DSB ser det derfor som nødvendig å undersøke hvordan aktivitetsparkene gjennomfører det systematiske sikkerhetsarbeidet i henhold til regelverket.

– Hvor lenge vil denne aksjonen vare?

– Tilsynsaksjonen vil øke i omfang og bli ferdig i løpet av våren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: