Innenriks

Frykter Norge kan bli friområde for rovdrift på naturen

Naturfotograf Pål Hermansen advarer mot faren for mer «vill jakt» etter at tre italienske jegere skjøt over 2.000 troster i Norge og fikk beholde nesten alle.

Som Dagsavisen nylig skrev ble tre italienske jegere for kort tid siden stoppet i Kristiansand med ti nedfryste måltroster og 31 nedfryste svarttroster. Ingen av disse artene er det lov å jakte på her til lands.

I tillegg hadde italienerne med seg 1.986 nedfryste rødvingetroster og gråtroster, som er blant de jaktbare småviltartene i Norge.

Politiet i Agder beslagla trostene det ikke var lov å jakte på, og ga hver av italienerne en bot på 15.000 kroner, men lot dem få beholde alle de andre trostene.

Det reagerer naturfotograf Pål Hermansen på. Han mener det burde ha blitt reagert mye strengere mot de italienske jegerne.

– Vi må sikre at Norge ikke blir et friområde for rovdrift på naturen, sier han.

Hermansen har vunnet en rekke internasjonale priser for sine naturfotografier og han har utgitt et stort antall bøker om natur og dyreliv.

– Det groteske beslaget av tusenvis av troster endte med en knøttliten bot og at italienerne kunne dra videre med de aller fleste fuglene. Det viser med all tydelighet et stort behov for at det må gjøres nye, viktige vurderinger under revisjonen av viltloven, sier Hermansen.

– I takt med at naturen blir stadig fattigere i de tett befolkede landene, søker fiskere og jegere til områder hvor naturen ikke er like ødelagt, konstaterer naturfotograf Pål Hermansen.

Viltloven under revisjon

Solberg-regjeringen varslet en slik revisjon i fjor. Arbeidet med den pågår fortsatt, får Dagsavisen opplyst i Landbruks- og matdepartementet.

– Dette tilfellet er kanskje bare en forsmak på hva vi kan komme til å oppleve framover, sier Hermansen om det han omtaler som «trosteaffæren».

– Slik vill jakt kan bli et like stort problem som det vi har sett med fisketurister langs kysten, advarer han.

Vil utvide jaktforbud

De senere årene har det vært en rekke tilfeller av at utenlandske turister har forsøkt å smugle med seg fisk langt over den tillatte kvoten på 18 kilo, ut av Norge. Ett eksempel på det er de sju tyske fisketuristene som prøvde å ta med seg 285 kilo mer fisk enn tillatt, sommeren for to år siden. De fikk til sammen 110.000 kroner i bot for dette, ifølge NTB.

– I takt med at naturen blir stadig fattigere i de tett befolkede landene, søker fiskere og jegere til områder hvor naturen ikke er like ødelagt, konstaterer Hermansen.

– «Turistene» har satt fisking i system og har stukket av gårde med så store fangster at de belaster fiskebestandene minst like mye som kystfiskerne. Dette har man nå satt en viss begrensing på. Det samme må gjøres med jakten, særlig småviltjakten, mener han.

– Et enkelt og effektivt tiltak er å fjerne alle små arter fra listen over jaktbart småvilt. Det er ingen grunn til at det skal være lov å jakte på slikt som trost, heilo, bekkasiner og sjeldne ender. Da vil vi sitte igjen med noen få arter som det må føres strengere kontroll med, foreslår Hermansen.

– Det er god erfaring med kontrollert jakt på storvilt som elg, hjort og rein, og det er ingen grunn til at man ikke skal kunne ha den samme oversikten når det gjelder småvilt.

De tre italienske jegerne ble også tatt med 31 nedfryste svarttroster, en art det ikke er lov til å jakte på her i Norge.

Kunne inndratt fangsten

Dagsavisen har spurt Agder politidistrikt om hvordan størrelsen på bøtene overfor de italienske trostejegerne ble bestemt, påtaleansvarlig Ole Martin Paulsen, svarer slik:

– Botens størrelse, eller valg av annen straffeform, vil måtte vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke noen fast definert bøtestørrelse i disse sakene, slik at dette må avgjøres etter en konkret vurdering.

– Bøtene gjelder kun jakt på de 41 ulovlig felte fuglene. At de for øvrig har skutt en rekke lovlige fugler, er dermed ikke grunnlag for botens størrelse, påpeker Paulsen.

Og legger til at:

– Etter en totalvurdering av forholdet, fikk de siktede i saken med seg samtlige fugl som ikke var ulovlig felt, ut av Norge. Politiet kan vurdere å inndra hele fangsten i noen tilfeller, men dette ble ikke ansett som hensiktsmessig i denne saken, sier Paulsen.

Kan gi fengselsstraff

Måltrostene og svarttrostene italienerne skjøt uten å ha lov til det, ble undersøkt ved Veterinærinstituttet etter at politiet hadde beslaglagt dem.

– Undersøkelser her tyder på at samtlige av disse ble avlivet med hagleskudd, noe som ville vært en lovlig jakt/fangst-metode dersom disse fuglene hadde vært jaktbare som de øvrige fuglene de hadde felt, sier Paulsen.

Han fastholder at 15.000 kroner i bot til hver av de tre italienske jegerne, var den rette reaksjonen.

– Er det noen øvre grense for hvor høye foreleggene kan være ved ulovlig jakt?

– I noen tilfeller vil jakt på dyr som er fredet kunne medføre tiltale, og ikke bot, svarer Paulsen.

Han viser til en dom i Høyesterett i 2016, vedrørende ulovlig felling av ulv. Her slås det fast at straffen i utgangspunktet er ubetinget fengsel ved ulovlig jakt på ulv, bjørn og jerv.

– Strafferammen er henholdsvis to og fem år for Viltloven og Naturmangfoldloven, opplyser Paulsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: