Innenriks

Kommunens rett til å stanse elsparkesykler under lupen i Høyesterett

Etter to tap i lavere rettsinstanser forsøker Trondheim kommune å få Høyesterett med seg i ønsket om å regulere elsparkesykkelvirksomheten.

Både Sør-Trøndelag tingrett og Gulating lagmannsrett har slått fast at kommunens eiendomsrett ikke gir den rett til å nekte kommersielle selskaper å parkere elsparkesykler på fortauet. Nå er det Høyesteretts tur. Tirsdag 23. og onsdag 24. november behandler Høyesterett spørsmålet om hvorvidt kommunene skal ha en rett til å nekte utleie av elsparkesykler på kommunal grunn.

– Overordnet er spørsmålet for Høyesterett i hvilken grad kommunen kan bruke eiendomsretten til å regulere andres bruk av kommunal grunn. Det handler også om hvilken myngighetsutøvelse det offentlige kan utøve på sin eiendom, sier kommuneadvokat Øystein Block til NTB. Han er prosessfullmektig for kommunen i Høyesterett.

Saken startet da Trondheim kommune røk uklar med utleiefirmaet Ryde sommeren 2019. Politikerne påla Ryde å stanse utleien. Kommunestyret vedtok nye retningslinjer der utleiere av elsparkesykkel må ha avtale med kommunen om å leie gategrunn.

Striden eskalerer

Striden eskalerte våren 2020. Mens Trondheim kommune hadde utlyst en anbudskonkurranse for elsparkesykler, valgte utleiefirmaet Ryde å sette ut sparkesykler uten kommunens godkjenning.

– Vi har valgt å ikke inngå en avtale. Hvis dette er ulovlig virksomhet ønsker vi en behandling av det i en domstol, uttalte daglig leder i Ryde Technology, Espen Rønneberg, til Adresseavisen i mars i fjor.

-Ikke forskjellsbehandle

Rønneberg fikk det som han ville. Trondheim kommune ba Sør-Trøndelag tingrett om midlertidig forføyning for å tvinge Ryde Technology til å fjerne sparkesyklene de hadde satt ut.

Men i Sør-Trøndelag tingrett var det Ryde som fikk medhold. Retten viste til at offentlig eiendom er til bruk uten vederlag.

-Både taxier, tungtransport, matleverandører og andre næringsaktører bruker offentlig vei til næringsvirksomhet uten tillatelse, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

– I utgangspunktet har det offentlige en like sterk eiendomsrett som private. Men siden det offentlige skal ivareta fellesskapsinteressene, er det noen begrensninger. Man må opptre saklig og ikke usaklig forskjellsbehandle, sier Block.

Bergen tapte i Gulating

I Gulating lagmannsrett var det Bergen kommune som gikk til sak mot Ryde og tapte. Retten sa seg uenig i en vurdering gjort av Samferdselsdepartementet. Her uttalte departementet av trafikkreglene ikke var til hinder for at kommunen i kraft av sin eiendomsrett kunne regulere adgangen til utleie av elsparkesykler.

I dommen fra Gulating gir retten trafikkreglene betydning. Trafikkreglene regulerer trafikksikkerhet og framkommelighet. Men ifølge dommen gir de også en rett for borgerne til å parkere. Det betyr at kommunen ikke kan nekte noen å parkere på kommunens grunn, så lenge parkeringen er lovlig.

- Lagmannsretten kan derfor ikke se at forskriftens ordlyd gir mulighet til å ekskludere sykkelparkering som skjer som ledd i kommersiell drift», heter det i dommen fra Gulating.

Mindre mulighet

Dette kan ikke Trondheim kommune leve med.

– Lagmannsrettens dom innebærer en begrensning av det offentliges eiendomsrett som kommunen ikke mener det er grunnlag for. Tatt på ordet innebærer dommen at det offentlige får mindre mulighet til å regulere andres aktiviteter på offentlige eiendom, for eksempel konserter, stands eller Bondens marked, enn man har hatt tidligere, sier Øystein Block.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: