Innenriks

Melder ikke fra om jaktresultater

Jegere fra nær 50 land har tillatelse til å jakte i Norge. Hvor mange fugler og andre dyr de til sammen skyter, vet ingen. Det vekker reaksjoner.

Alle disse trostene ble skutt av tre italienske jegere under deres opphold i Norge. I Italia florerer det av oppskrifter basert på trost.

– Oppsiktsvekkende og sløvt. Det er åpenbart at myndighetene burde ha bedre oversikt når stadig flere arter er i tilbakegang, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i BirdLife Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening.

Nylig ble det kjent at tre italienske jegere var blitt stoppet i Kristiansand med blant annet ti nedfryste måltroster og 31 nedfryste svarttroster. Begge disse trostene er blant artene det ikke er lov til jakte på her til lands.

Hver av jegerne fikk et forelegg av politiet på 15.000 kroner, som alle tre vedtok.

Mangelfull rapportering

Dagsavisen har spurt Miljødirektoratet hvor mange fugler og andre dyr utenlandske jegere til sammen skyter, men til tross for at alle jegere i Norge plikter å rapportere om hva de har skutt, så har ikke norske myndigheter denne oversikten fra utenlandske jegere.

– Vi har ingen god oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Stian Husby.

– Fellingsrapportene fra utenlandske jegere inngår som en del av den totale fellingsrapporten fra alle jegere, fortsetter han.

Problemet er bare at mange utenlandske jegere unnlater å melde fra om hva de har skutt.

– Det skal rapporteres for alle småviltarter som det er lov å jakte på, påpeker seniorrådgiver Terje Olav Rundtom i Statistisk sentralbyrå.

– Tidligere rapporterte halvparten av utlendingene. De siste årene har svarandelen ligget på mellom 20 og 30 prosent.

Dermed kan ikke SSB si noe sikkert om hvor mye utenlandske jegere skyter av de jaktbare småviltartene, som omfatter 34 fugler og 14 pattedyr.

Rapporteringen er bedre for flere av de åtte jaktbare storviltartene, ettersom det da er jaktledere som melder fra om hva som felles, både av norske og utenlandske jegere. Men SSB klarer likevel ikke å skille ut de utenlandske jegernes andel av denne jakten.

– Vi har ikke oversikt over hvor mye utlendinger feller av elg, hjort og villrein, konstaterer Rundtom.

Det er i dag lov å jakte på både rødvingetrost (bildet) og gråtrost her til lands.

Skjøt over 2.000 trost

De tre italienske jegere som nylig fikk forelegg for jakt på trostearter det ikke er lov å jakte på her til lands, hadde også med seg hele 1.986 nedfryste rødvingetroster og gråtroster, som er blant de jaktbare artene i Norge.

Disse fuglene «var tiltenkt utført til utlandet til egen husholdning», ifølge Agder politidistrikt.

I Italia har trost og andre småfugler lenge stått på menyen. Det har også skapt et svart marked, ifølge ANSA, Italias største nyhetsbyrå.

Av en artikkel fra 2018, går det fram at krypskyttere på den italienske øya Sardinia, da tok 200 euro for ett kilo med trost, rødstruper og andre småfugler. Det tilsvarer nær 2.000 kroner med dagens kurs.

I 2015 konkluderte BirdLife International i en rapport, at anslagsvis 25 millioner fugler blir drept ulovlig i Middelhavsregionen hvert år. De ti landene hvor flest fugler ulovlig ble tatt av dage var da Egypt, Italia, Syria, Libanon, Kypros, Hellas, Frankrike, Kroatia, Libya og Albania, ifølge organisasjonen.

– Trist, brutalt og bestialsk

– Vi tipset politiet om dette, forteller generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i BirdLife Norge om foranledningen til det store beslaget av trost i Kristiansand.

– Vi har tusenvis av medlemmer over hele landet, og fra tid til annen blir vi tipset om sånne ting. Jeg frykter at omfanget av denne formen for jakt er langt større enn det som er kjent, fortsetter han.

– Hva blir dere tipset om?

– Her til lands er vi vant til den norske jaktkulturen, og folk synes det er greit med jakt på både storvilt og gås, and og enkelte sjøfugler, men det at noen står i skogen og skyter store mengder småfugl, reageres det på, svarer Solbakken.

– Dette er bare trist, brutalt og bestialsk, og uttrykk for en helt annen jaktkultur enn vår. Ikke alle tradisjoner er en god tradisjon. Det skulle ikke være lov å holde på sånn.

– Du vet heller ikke hva du skyter på før fuglen ligger der død. Jeg er ornitolog og vet hvor vanskelig det er å artsbestemme en småfugl når den spretter opp av busken.

Mange fra Italia

3.497 utenlandske jegere er registrert i Jegerregisteret, får Dagsavisen opplyst fra Brønnøysundregistrene.

De utenlandske jegerne som omfattes av Jegerregisteret, har det til felles at deres utenlandske jaktkurs er blitt godkjent her til lands, og at de har betalt jegeravgiften én eller flere ganger de tre siste årene.

Før koronapandemien var det for øvrig langt flere utenlandske jegere som hadde anledning til å jakte i Norge.

– Antallet har ligget mellom 6.000 og 6.500 jegere i alle år, bortsett fra de to siste. I pandemiårene har det gått ned til 3.964 i fjor og 3.497 i år.

Det forteller presseansvarlig og kommunikasjonsrådgiver Frode Nordfjellmark ved Brønnøysundregistrene.

Før pandemien var det rundt 2.000 utlendinger som årlig betalte jegeravgiften. I fjor var det 2.427 som gjorde dette, mens 1.349 har gjort det i år, kan Nordfjellmark også opplyse.

– Vi ønsker at all jakt på trost skal bli ulovlig, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i BirdLife Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening.

Håper all jakt blir ulovlig

Blant utlendingene som nå står oppført i Jegerregisteret, er det flest dansker (1.334 stykker), svensker (836), tyskere (527), finner (174) og italienere (120).

Deretter følger flere titall jegere fra hvert av landene Storbritannia, USA, Nederland, Polen, Østerrike, Spania, Sveits, Hviterussland og Litauen. Det er også et tosifret antall jegere fra Island, Tsjekkia og Canada.

Ifølge SSB kommer flertallet av de utenlandske jegerne til Norge for å jakte hjortevilt, både elg, hjort, rådyr og villrein, men det er også en god del som kommer for å jakte småvilt.

I etterkant av at de tre italienske jegerne ble tatt med også troster det ikke er lov å jakte på, har Agder politidistrikt fått flere tips om utenlandske jegere som har bedrevet ulovlig jakt på trost, ifølge NRK.

Kjetil Aadne Solbakken i BirdLife Norge, håper nå at også den lovlige trostejakten blir ulovlig.

– I dag er det jo lov til å jakte på gråtrost og rødvingetrost, men Miljødirektoratet har foreslått å oppheve jakttiden på disse artene. Vi håper inderlig at dette gjennomføres, sier han.

I sterk tilbakegang

Miljødirektoratet begrunner dette forslaget slik:

«Norge har et ansvar for å iverksette tiltak for å unngå ytterligere nedgang på felles trekkende bestander, og med dette ivareta arter som gråtrost og rødvingetrost. Gitt bestandsnedgangen på gråtrost og rødvingetrost i Sverige, samt mer langsiktig tilbakegang også i Norge, anbefaler Miljødirektoratet en føre-var-holdning for å hindre ytterligere bestandsnedgang.»

Rødvingetrosten har plass i både den europeiske og globale rødlista, under kategorien «nær truet».

Ifølge BirdLife Norge har den svenske hekkebestanden av rødvingetrost gått tilbake med 25 prosent de siste 15 årene.

Den svenske bestanden av gråtrost har gått tilbake med 17,5 prosent siden 2005.

I Norge er den registrerte tilbakegangen mindre for disse artene. I perioden 1996-2019 var den på 0,8 prosent for rødvingetrost og på 3,3 prosent for gråtrost, ifølge BirdLife Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Jaktbare arter

Disse artene er det åpnet for jakt på i Norge:

  • Fugler: toppskarv, storskarv, kortnebbgås, grågås, brunnakke, krikkand, stokkand, toppand, kvinand, siland, laksand, svartand, ærfugl, jerpe, orrfugl, storfugl, lirype, fjellrype, heilo, enkeltbekkasin, rugde, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, nøtteskrike, skjære, kråke, ravn, kanadagås, stripegås, knoppand, manarinand/moskusand, stivhaleand, fasan
  • Pattedyr: ekorn, bever, rødrev, røyskatt, mår, grevling, gaupe, hjort, elg, rådyr, villrein, sørhare, hare, kanin (viltlevende), beverrotte, bisam/bisamrotte, mårhund, vaskebjørn, villmink, villsvin, dåhjort

(Kilde: regjeringen.no)

---