Innenriks

Ingen løfter om nye nasjonalparker

Regjeringen vil ikke love noe når det gjelder elleve mulige nye nasjonalparker, inkludert i Østmarka nær Oslo. Før valget var tonen en annen.

«Vi har for lengst bestemt oss, både nasjonalt og i de tilstøtende kommunene, for at vi støtter etableringen av en nasjonalpark i Østmarka.»

Det sa Arbeiderpartiets Espen Barth Eide i et intervju publisert på nettsidene til Østmarkas Venner i august.

Nå har Dagsavisen i en henvendelse til Klima- og miljødepartementet, spurt Eide hvordan han som ny klima- og miljøminister stiller seg til en nasjonalpark i Østmarka.

Svaret vi har fått per e-post er fra statssekretær Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet.

– Den nye regjeringen har ennå ikke vurdert og tatt stilling til saken, og avventer Miljødirektoratets tilråding, skriver Heen om en mulig nasjonalpark i Østmarka.

Plattform uten parker

Før valget spurte Dagsavisen Senterpartiet om hvordan de stiller seg til planene om ny nasjonalpark i Østmarka og ti andre steder i landet. Det fikk vi ikke noe svar på, men tidligere har parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, vært tydelig på hva hun mener om dette.

– Vi ser ikke noe stort behov for nye nasjonalparker i Norge. Vi har allerede 44 nasjonalparker og naturreservat, noen av dem er av et betydelig omfang, uttalte hun til Dagsavisen i 2017.

Hva lokale Sp-politikere mener om nasjonalpark i Østmarka, fikk vi klarhet i så sent som i mars i år.

– Vi mener Markaloven gir tilstrekkelig vern og ønsker ikke en nasjonalpark, uttalte da leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, til Aftenposten.

I den over 80 sider lange Hurdalsplattformen, som er fundamentet for politikken til den nye Ap- og Sp-regjeringen, er ordene «nasjonalpark» eller «verneområde» ikke brukt én eneste gang.

I stedet står det å lese at «vern er et middel for å bevare natur, ikke et mål i seg selv.»

Har vernet for lite

FN-konvensjonen om biologisk mangfold ble ratifisert av Norge i 1993. Den pålegger Norge og andre land å sikre naturmangfoldet. I oppfølgingen av denne konvensjonen ble FN-landene i 2010 enige om de såkalte Aichi-målene.

– I henhold til Aichi-målene skal vi ha minst 17 prosent representativt vern av natur. I dag er cirka 12 prosent av Norges landareal strengt vernet i form av nasjonalparker og naturreservater. Svært mye av dette er fjell mens annen natur er sterkt underrepresentert, påpeker Trus Gulowsen, Naturvernforbundets nye leder.

– Vern er den viktigste metoden for å bevare artsmangfold. FNs naturpanel sier at mer natur må vernes for å bevare biomangfold og som bidrag til klimatiltak, fortsetter Gulowsen.

– Naturvernforbundet vil også peke på at regjeringen sier at Norge skal være en aktiv pådriver i arbeidet for å sikre en best mulig naturavtale under FN-toppmøtet (i Kunming i Kina i april 2022, journ. anmrk.).

– Vi tar for gitt at denne viktige skogsnasjonalparken blir opprettet i løpet av neste år, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen om Østmarka.

Tar det for gitt

Gulowsen har forståelse for at den nye klima- og miljøministeren ikke har «krystallklare svar på alle nasjonalpark-prosessene så tidlig i regjeringstiden».

– Men vi forutsetter at Ap står fast på støtten til å opprette flere nasjonalparker, Østmarka i særdeleshet. Vi tar for gitt at denne viktige skogsnasjonalparken blir opprettet i løpet av neste år. Det er ingenting i Hurdalsplattformen som skal kunne hindre dette, sier Gulowsen.

– Samtidig må Norge øke vernet for å følge opp våre internasjonale forpliktelser, understreker Gulowsen.

Lokale anbefalinger

Planene om ti nye nasjonalparker, i tillegg til ny nasjonalpark i Østmarka, ble lansert av Solberg-regjeringen bare noen dager før stortingsvalget. Forslaget er basert på tilrådinger fra Miljødirektoratet.

– Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er en av de største utfordringene i verden, men også i Norge tar denne bit-for-bit-utbyggingen stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, uttalte daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding da.

Den nye regjeringen vil ikke si noe om hva den mener om disse planene.

– Jeg kan foreløpig ikke forskuttere hvordan regjeringen stiller seg til eventuelle verneforslag som blir fremmet fra Miljødirektoratet. Prosessene som er satt i gang, legger opp til omfattende involvering av lokaldemokratiet og grunneierinteressene, og det er også fastsatt tydelig at vern av skog skal være basert på frivillighet, skriver statssekretær Aleksander Øren Heen i e-posten til Dagsavisen.

Forslag skal på høring

– Når det gjelder Østmarka, har prosessen kommet noe lengre, men det er fortsatt mye som gjenstår i verneplanprosessen, fortsetter Heen.

Denne prosessen ligger nå hos statsforvalteren i Oslo og Viken som utarbeider konkrete forslag til regler om og avgrensing av en mulig nasjonalpark i Østmarka, som så skal sendes til Miljødirektoratet til faglig godkjenning innen utløpet av 2021, opplyser Klima- og miljødepartementet. Verneforslaget skal deretter på høring før et eventuelt vedtak om vern. Etter høring gir Miljødirektoratet tilråding til Klima- og miljødepartementet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

---

Nasjonalparkforslagene

Dette er områdene Solberg-regjeringen har foreslått som nye nasjonalparker:

 • Hornelen
 • Masfjordfjella
 • Øystesefjella
 • Sunnmørsalpene
 • Lyngsalpan
 • Sylan
 • Trollheimen
 • Ålfotbreen
 • Oksøy-Ryvingen
 • Flekkefjord og Listastrendene
 • I tillegg kommer Østmarka nær Oslo, hvor det i lang tid har vært jobbet for å få på plass en mulig ny nasjonalpark.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: