Innenriks

Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner 36 saker etter Nav-skandalen

Gjenopptakelseskommisjonen har avgjort 36 begjærnger om gjenåpning i det såkalte Nav-komplekset. Samtlige blir gjenåpnet.

Blant de domfelte var det 13 kvinner og 23 menn, skriver kommisjonen.

Det var VG som først omtalte saken.

Felles for sakene er at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra Nav.

De domfelte hadde verken fått tillatelse til utenlandsoppholdene gjennom søknad til Nav eller meldt fra i meldekortene om at de oppholdt seg i utlandet. På dette grunnlaget ble de dømt i tingretten, enten ved hovedforhandling eller tilståelsesdom, for bedrageri og/eller databedrageri mot Nav.

På daværende tidspunkt var det imidlertid flere EØS-rettslige spørsmål som ikke var vurdert av domstolene som dømte dem, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser.


Kommisjonen viser i sine avgjørelser til en avgjørelse fra Høyesterett der de tok stilling til forholdet mellom den norske folketrygdloven og EØS-regelverket. Etter å ha innhentet en uttalelse fra EFTA-domstolen fant Høyesterett at oppholdskravet i den norske loven var i strid med EØS-retten.

Nav har forklart at de har tolket EØS-regelverket feil siden 2012. De 36 som nå får saken sin gjenåpnet, hadde blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.