Innenriks

Utvalg foreslår flere endringer av trygdeloven

I kjølvannet av Nav-skandalen foreslår et utvalg flere endringer av folketrygdloven for å sikre samsvar med internasjonale avtaler.

Av Bibiana Piene

Loven bør endres på flere punkter for å samsvare med Norges forpliktelser i EØS-området og andre land.

Det er hovedkonklusjonen til det såkalte Trygdekoordineringsutvalget, som tirsdag overrakte rapporten «Trygd over landegrensene» til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utvalget, som har vært ledet av jussprofessor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, har kartlagt alle internasjonale forpliktelser Norge er bundet av, både EØS-regler, nordiske avtaler og et stort antall bilaterale trygdeavtaler, og hvilken betydning disse har for norske trygdeytelser.

Det er første gang en slik samlet gjennomgang er blitt foretatt.

Nav-skandalen

Utredningen ble bestilt i kjølvannet av trygdeskandalen. I 2019 ble det avdekket at Nav i en årrekke hadde feiltolket og feilpraktisert EUs trygdeforordning, og på feil grunnlag hadde krevd trygdeytelser tilbakebetalt eller anmeldt folk for trygdesvindel.

Gjennomgangen har avdekket flere avvik mellom norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser.

– Alle avtalene byr på særegne utfordringer. Heldigvis er det ikke noe som kan sammenlignes med Nav-saken. Men oppryddingen etter Nav-saken må ikke skape nye blindsoner, advarer Fredriksen.

Tre hovedgrep

Utvalget foreslår tre hovedgrep for å bedre loven og gjøre reglene enklere å forstå:

* de internasjonale avtalene og forpliktelsene må løftes fram i loven

* oppholdskravene for sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger endres slik at lovteksten gjør det klart at opphold i andre EØS-stater, i Norden utenfor EØS, i Sveits og i Storbritannia likestilles med opphold i Norge

* det tas inn en rekke «markører» i trygdelovgivningen som gir veiledning om hvordan EØS-retten og andre internasjonale regler kan få betydning for andre ytelser

Utvalget foreslår også at det utarbeides en egen veiledning, en slags Trygde-ABC.

– Prioriteres høyt

Torbjørn Røe Isaksen lover å følge opp utredningen så raskt som mulig.

– Denne rapporten viser at arbeidet fortsetter, og at saken fortsatt prioriteres høyt. Regelverket var vanskelig å forstå og vanskelig tilgjengelig. Dette vil forhåpentligvis gi oss et lovverk som er klarere, bedre og sikrere, sier han.

Utredningen skal nå sendes ut på høring før den sendes til Stortinget for behandling, trolig en gang utpå høsten.

– Vi nærmer oss begynnelsen på slutten av denne saken, sier statsråden, som også viser til at de første straffesakene i trygdeskandalen kan bli gjenopptatt før sommeren.

Om et par uker er det ventet at Høyesteretts dom i den såkalte pilotsaken er klar. Gjenopptakelsen av straffesakene innunder trygdeskandalen har ligget på vent i påvente av dommen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen