Innenriks

Elden håper sannheten kommer i politiets Eirik Jensen-evaluering

Den korrupsjonsdømte Eirik Jensens tidligere advokat, John Christian Elden, håper noe av sannheten kommer for dagen når politiets egen evaluering legges fram.

Et halvt år etter at tidligere politimann Eirik Jensen ble rettskraftig dømt for korrupsjon og hasjsmugling, kommer politiets evaluering med læringspunkter onsdag.

Advokat Jon Christian Elden, som var forsvarer for Jensen gjennom straffesaken mot Spesialenheten, sier til NTB at han håper utvalget gir svar på en rekke spørsmål det ikke ble klarhet i løpet av de mange månedene i retten.

– Jeg regner med vi vil få en avklaring på sannheten fra dem som påsto i politiet at de satt på kunnskap om at Cappelen aktivt innførte narkotika. Hvem de i så fall er som har begått tjenesteforsømmelser som det ikke var spor av sakens dokumenter for øvrig, sier Elden.

Avviste anken

Den 10. november i fjor ble det klart at Høyesterett ikke ville behandle anken fra Eirik Jensen. Fem måneder tidligere, i juni, var han blitt dømt til 21 års fengsel etter at Borgarting lagmannsrett for andre gang hadde behandlet straffesaken om grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj sammen med Gjermund Cappelen.

– Saken må evalueres. Og kanskje særlig ut fra et ledelsesperspektiv – hvordan kunne Jensen få holde på i så mange år, med så alvorlige straffbare forhold, uten at vi evnet å fange det opp eller gripe fatt i det, sa politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2 allerede i fjor sommer.

Da var imidlertid dommen mot Jensen ennå ikke rettskraftig. Så snart den var det, satte politidirektøren ned et eksternt utvalg som fikk oppdraget med å raskt finne ut av hva som kunne læres av den omfattende saken.

Informanter, kontroll og ledelse

Retten har slått fast at Jensen helt siden tidlig på 1990-tallet hadde misbrukt sin stilling som politimann. Innad i politiet spurte mange om hvordan det kunne skje.

Blant temaene som er gransket, er informantbehandling, internkontroll og hvordan ledelsen har fungert. Helt konkret ba Politidirektoratet utvalget om å vurdere om det ble gitt eller fanget opp noen bekymringsmeldinger knyttet til Eirik Jensen i tiden mellom 1993 og fram til pågripelsen i 2014.

Utvalget ledes av høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, og har ellers bestått av førstelagmann Monica Hansen Nylund i Hålogaland lagmannsrett, pensjonert politiforsker og tidligere professor Liv Finstad, avdelingsdirektør Anders Kassmann i Säpo i Sverige og politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt.

Jensen har siden pågripelsen nektet straffskyld. I mai klaget han Norge inn for Menneskerettsdomstolen med anførsel om at han ikke fikk en rettferdig rettssak.

Fakta om Eirik Jensen-saken

* Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

* Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018, som den siste jurysaken i Norge.

* 28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

* Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

* 19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

* Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020.

* Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt.

* 10. november 2020 nektet Høyesteretts ankeutvalg anken fremmet til behandling i Høyesterett.

* 6. mai 2021 opplyste Eirik Jensen at han klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på artikkel 6 og 6.3, som omhandler retten til rettferdig rettergang.

* 26. mai overleverer Politidirektoratets eksterne granskingsutvalg sin rapport med evaluering og identifisering av læringspunkter etter den omfattende saken.

(Kilder: NTB, Nettavisen, Domstol.no)