Innenriks

Holden: – Feil å tenke at man tar fra noen vaksiner

Når det er for få koronavaksiner tilgengelig, blir det feil å si at noen har rett til vaksine, mener professor og utvalgsleder Steinar Holden. – Disse vaksinene er hele Norges vaksiner, sier han.

I flere måneder har diskusjonen gått om hvordan Norges vaksinedoser bør fordeles. Bør for eksempel Oslo og Viken, som over tid har hatt størst smittetrykk, få flere doser enn andre, eller bør det fordeles jevnt utover landet?

Innen tirsdag 11. mai skal Folkehelseinstituttet (FHI) komme med en ny vurdering av om koronavaksinene skal fordeles annerledes. Professor Steinar Holden mener veien videre bør bestemmes raskt.

– Regjeringen har i de fleste tilfeller vært rask til å følge opp råd, og det burde de være nå også, sier Holden til Dagsavisen.

Hvor viktig det er å være rask, avhenger av hva som foreslås, fortsetter han.

– Men det er et poeng å være raske i en sånn situasjon, for vurderingene er i noen grad ferskvare, sier Holden.

Han leder det regjeringsoppnevnte Holdenutvalget, som 15. mars leverte sin rapport der de tok til orde for en større skjevfordeling av vaksiner. Ekspertutvalget skriver der at det å gi langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

Saken fortsetter under videoen

– Hele Norges vaksiner

I begynnelsen av mars gikk FHI inn for det som omtales som en beskjeden «geografisk skjevfordeling», der seks bydeler i Oslo med ekstra høyt smittetrykk – og noen få kommuner i Viken – skulle få 20 prosent flere vaksiner.

Holden mener at for å unngå en by mot land-diskusjon, der noen kommuner med lite smitte føler seg urettferdig behandlet, er det viktig hvordan beslutningen om eventuell skjevfordeling legges fram.

– Hvis det kommer klart fram at forslaget er basert på faglige begrunnelser og at det er denne prioriteringen som fører til færrest døde og alvorlig syke, og har minst skadevirkninger fra pandemien for landet totalt, så tror jeg at det i stor grad vil bli forstått, sier Holden.

Steinar Holden. Økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vaksinefordeling.

Han trekker fram at det også på andre områder føres ulik politikk forskjellige steder i landet. Derfor tror han at det vil være stor forståelse for at politikken tilpasses de problemene som ulike deler av Norge står overfor.

– Jeg synes også at det er feil å tenke at man tar fra noen vaksiner. Når det er for få vaksiner, blir det feil å si at noen har rett til vaksine. Disse vaksinene er til hele landet – det er hele Norges vaksiner. Og de bør fordeles slik det er best for landet som helhet, mener jeg. Det er også i tråd med regjeringens strategi for å håndtere pandemien, fortsetter Holden.

Uka etter den beskjedne skjevfordelingen, gikk FHI også over til å fordele vaksiner til kommunene etter antall innbyggere over 18 år, og ikke 64 år slik det var først.

Strenge restriksjoner spiller også inn

Holden mener at en geografisk prioritering av vaksiner er fornuftig også sett opp mot de ekstra strenge koronarestriksjonene blant andre Oslos innbyggere, og innbyggere i flere nabokommuner, har levd under i mange måneder.

– Nå er de mest sårbare i stor grad vaksinert, slik at vi må anta at det blir færre dødsfall og færre alvorlige syke framover. Selv om det alltid er en viss usikkerhet. Og da er belastningen fra smitteverntiltak også en svært viktig del av hele belastningen fra pandemien. Det å avvikle de strenge smitteverntiltakene er også en viktig målsetting med vaksineringen, sier han.

I april var FHI-topper klare på at de vil ha en større skjevfordeling av vaksinene, skriver Dagbladet, og regjeringen har bedt FHI revurdere vaksinestrategien.

– I tillegg til å vurdere geografisk fordeling og hvorvidt man skal prioritere yngre aldersgrupper, har vi bedt dem om å se på om enkelte yrkesgrupper skal prioriteres opp, sa statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til avisa.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund etterlyser svar frå regjeringa på om tilsette i skular og barnehagar skal få prioritet i vaksinekøen.
Foto: Tone Spieler / NTB / NPK

Det viktigste FHI og regjeringen bør gå inn for nå, er at vaksinene gis der de vil ha størst effekt for å slå ned pandemien og redusere skadevirkningene av den, sier Holden. Forskjellene i smittenivå har nå blitt mindre enn hva det var tidligere.

– Og smittenivået har falt betydelig i de områdene hvor det var særlig høyt, så gevinsten ved geografisk prioritering framover er mindre enn den ville vært dersom det ble satt i gang tidligere. Men fortsatt er det betydelige forskjeller i smittenivå, og derfor vil det være betydelige gevinster ved å prioritere områder med høyere smittenivå, fortsetter han.

Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, er blant dem som har problematisert skjevfordelingen. Han har tidligere sagt til Dagbladet at den ikke hadde en så stor effekt som man opprinnelig trodde. Han mener at det viktigste i kampen mot viruset fortsatt er strenge smitteverntiltak, og minnet også om at tilgangen til vaksiner i Norge er begrenset. Den lille prioriteringen mellom den ene eller andre gruppa skaper unødvendig støy, sa Westin.

Ba om flere vaksiner

Oslos helsebyråd Robert Steen ba i forrige uke om 100.000 ekstra vaksiner til hovedstaden. Han ba om at én enkelt ukeleveranse til Norge på 100.000 doser brukes bare på Oslo, og mener at det er alt som skal til for å løse vaksineutfordringen hovedstaden står overfor. Med de dosene ville Oslo fått vaksinert alle over 45 år, sa Steen til Aftenposten.

Steen mener at det er en framgangsmåte som vil spare mange liv, og redusere antall pasienter. Han viste også til Holdenutvalget for å underbygge dette.

– Det sier at hvis vi vaksinerer i de smittetunge områdene først, så kan vi få et scenario hvor 80 prosent av dødsfallene vi har, blir borte. 50 prosent av sykehusinnleggelsene blir borte. Og vi kan åpne samfunnet i hele Norge fortere, sa Steen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap).

Holden sier til Dagsavisen at levering av 100.000 vaksiner øremerket til Oslo ei uke, ikke er det han ville foreslått.

– Nå har Oslo fått en del mer, så det er ikke bare Oslo som burde prioriteres. Jeg tror det er fornuftig å sette i gang en prioritering der de områdene med høyest smitte får relativt mye en kort stund. Men Oslo alene ville neppe vært den beste avgrensingen, sier Holden.

Han mener det til dels også må ses til andre kommuner med høyt smittetrykk, men understreker at han ikke har oversikt til å kunne si noe om en detaljert fordeling.

Se på adresse

Adresse bør komme fram i prioriteringskøen for vaksiner, mener assisterende bydelsoverlege Gunnar Rusten i bydel Stovner i Oslo. Overfor Klassekampen har Rusten omtalt det som et paradoks at lista over vaksinerte domineres av norske navn, mens lista over koronasmittede har et flertall av utenlandske navn.

– Vi hadde fått slått ned smitten mer effektivt med en vaksinestrategi som hadde tatt utgangspunkt i en sårbarhetsindeks basert på adresse, sa Rusten til avisa, og understreket at synspunktene hans er private.

Han mener det vil være riktig å prioritere del-bydelene der smitten er høyest, og forteller at de nå jobber langs to ulike spor: Smittesporet og vaksinesporet.

– Det ville vært klokt å bruke kunnskapen fra smittesporingen til å skreddersy vaksineringen til der smittetrykket er høyest, sa Rusten.

Professor Steinar Holden sier at det også innad i en by er aktuelt å tenke på hvor risikoen for å bli smittet er størst, og hva som vil være den mest effektive måten å slå ned pandemien på. Rustens forslag om å sette adresse foran alder, mener Holden er noe kommunen må tenke på, innenfor de retningslinjene de får fra FHI.

– Det kan være store geografiske forskjeller i smittenivå også innen bydeler, så det er absolutt noe de bør ta inn i vurderingene. Så må man også vurdere om det er praktisk mulig å gjennomføre, sier Holden, som likevel ikke ønsker å gå detaljert inn i en slik fordeling.

De første dosene med koronavaksine ble satt den 27. desember. Her er en oversikt over hvor mange som har fått vaksinen per 3. mai.