Innenriks

Eirik Jensen klager Norge inn for EMD

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Han mener han ikke har fått en rettferdig rettergang.

Eirik Jensen intervjues av media i Oslo Tinghus i forbindelse med fornyet  fengslingsmøte etter at han i juni i fjor ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj.

Klagen til EMD ble levert i posten onsdag, opplyser Jensens forsvarer Sigurd Klomsæt til Nettavisen.

De har anført brudd på artikkel 6 og 6.3 som omhandler retten til rettferdig rettergang.

– Vi mener det er gjort mange, hver for seg, alvorlige krenkelser av norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), altså om grunnleggende rettigheter, sier Klomsæt.

– Det gjelder det vi mener var manglende innsyn av dokumenter i egen sak, noe som umuliggjorde en kontradiksjon av anklagene. Det er også andre feil som samlet, etter vårt syn, gjorde at Jensen ikke fikk oppfylt kravet om en rettferdig rettergang. Feilene ble ikke gjort av domstolen, sier forsvareren videre.

Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken.

I november avviste Høyesterett Jensens anke, og dommen er dermed rettskraftig.

Saken oppdateres

Fakta om Eirik Jensen

* Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

* Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.

* 28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

* Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

* 19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

* Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Det er kjent at også Cappelen anker til Høyesterett.

* Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt.

* 10. november 2020 blir det kjent at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillater anken fremmet til behandling i Høyesterett.

* 6. mai 2021 opplyser Eirik Jensen til Nettavisen at han klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på artikkel 6 og 6.3, som omhandler retten til rettferdig rettergang.