Innenriks

Vil stenge Hardangervidda for jegere

Foreningen Våre Rovdyr starter nå en kampanje for strengere vern av naturen og de ville dyrene i Hardangervidda nasjonalpark, og krever stans i jakten som pågår der.

Villreinen er det viktigste viltet på Hardangervidda ved siden av rype, ifølge Fjellstyra på Hardangervidda.

– Hardangervidda bør bli landets første nasjonalpark med jakt- og fiskeforbud og «oppholdsrett» for store rovdyr, sier prosjektleder Hege O’Wiidt i Foreningen Våre Rovdyr til Dagsavisen.

– Vi ønsker sterk begrensning av menneskelig aktivitet i nasjonalparken, langt færre husdyr på hele vidda og en helhetlig, nasjonal plan for vern, ivaretakelse og restaurering av parkens landskap med tilhørende økosystem, tilføyer hun.

Populært jaktområde

Hardangervidda nasjonalpark ble opprettet i 1981 og er den største nasjonalparken i Fastlands-Norge. Den omfatter 3.422 kvadratkilometer i fylkene Vestland, Viken og Vestfold og Telemark.

– Det jaktes i nasjonalparken som ellers i landet, forteller Georg Gjøstein, daglig leder for Fjellstyra på Hardangervidda.

– Det viktigste viltet er villrein og rype, men det forekommer også litt elgjakt og jakt på andre småviltarter som andre fugler og rødrev, utdyper han.

– Er det mange som jakter i nasjonalparken?

– Ja, det er et populært område å jakte i, svarer Gjøstein.

Over en fjerdedel av all villreinen i Norge, lever på Hardangervidda, ifølge Hardangervidda.com.

«Villreinen på Hardangervidda har i de senere årene oppholdt seg mye på Vinje sin del av Hardangervidda, men også i Tinn, til stor glede for lokale jegere. Reinsjakta er for mange i disse bygdene fremdeles et av årets høydepunkter. Jakta foregår både i og utenfor nasjonalparkgrensene», kan vi også lese der.

Det er dessuten «rikelig med fiskevann og fiskemuligheter» med ørret og røye som de vanligste fiskeslagene.

Mange arter sliter

Av «Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark» går det fram at formålet med nasjonalparken var å «verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking».

Men alt er ikke som det skal være i nasjonalparken. I september i fjor bekreftet Mattilsynet funn av smittsom skrantesjuke på villrein skutt under jakt der. Norsk Ornitologisk Forening har konstatert at en rekke fuglearter er i tilbakegang. Det har i mange år blitt jobbet hardt for å redde fjellreven.

– Vi krever at verneplanen følges opp ved å starte med strengere vern på Hardangervidda snarest, er responsen fra Hege O’Wiidt i Foreningen Våre Rovdyr på utfordringene nasjonalparken står overfor.

– Situasjonen for blant annet villreinen, fjellreven, jerven, smågnagere, flere typer fugler, fisk, lav og planter er prekær, konstaterer hun.

– Svært godt egnet

– Det haster å verne store, sammenhengende områder på Hardangervidda mot all menneskelig ferdsel, hvis vi skal klare å redde noe av det skjøre økosystemet for framtiden, fortsetter O´Wiidt.

– Alarmen gikk for flere tiår siden, og lite har vært gjort. Lokalt selvstyre har feilet fordi de tre fylkene som nasjonalparken ligger i, ikke er enige om hvordan nasjonalparken bør forvaltes. En nasjonal verneplan må implementeres i nasjonalparken nå.

– Samtidig er nettopp Hardangervidda nasjonalpark svært godt egnet for landskapsvern ved at store, sammenhengende områder sentralt i parken kan stenges for jakt og all menneskelig ferdsel og gi god plass til arealkrevende arter som blant annet villrein og jerv, sier O´Wiidt.

– Ønsker dere et evig forbud om jakt i hele nasjonalparken?

– Nei, i første omgang ønsker vi tids- og stedsbegrensninger for jakt og annen menneskelig aktivitet der for en periode, kanskje for ti år, for å se hvilke resultater vi får av det, svarer O´Wiidt.

Ønsker det samme

Foreningen Våre Rovdyr er på ingen måte alene om å ønske seg en nasjonalpark uten jakt. I desember i fjor skrev Dagsavisen om naturfotografene Asgeir Helgestad og Tom Schandy som begge er av samme oppfatning.

– I mange nasjonalparker i andre land er det ikke tillatt med jakt. Det er helt sprøtt at det ikke er en eneste nasjonalpark i Norge hvor alt dyreliv er vernet, uttalte Helgestad da.

– «Nasjonalpark» høres fint og flott ut, men besøker du en nasjonalpark i dag, ser du kanskje flere sauer enn ville dyr der, påpekte Schandy.

Både SVs Arne Nævra og MDGs Arild Hermstad ga sin støtte til forslaget fra naturfotografene i en oppfølgende artikkel.

– Vi burde hatt én eller to nasjonalparker hvor naturen får gå sin gang, sa Nævra om dette. – Jeg tror Norge ville hatt godt av et område med jaktforbud, uttalte Hermstad, som selv har jaktet på både rype, hare og skogsfugl.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!