Innenriks

Dette er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

Arbeiderpartiets landsmøte har nå vedtatt hovedlinjene i partiprogrammet for neste stortingsperiode.

Rusreform

Allerede fredag landet landsmøtet partiets posisjon i forhandlingene om rusreform.

Arbeiderpartiet har vært splittet i spørsmålet om avkriminalisering av små brukerdoser med narkotika, men endte til slutt opp med å vedta et kompromissforslag om å avkriminalisere for tunge rusavhengige.

I vedtaket fastslås det at Arbeiderpartiet vil:

«Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.»

Abort

Arbeiderpartiet har også vært delt i spørsmålet om abort til uke 18, men sent fredag kveld ble det enighet om å avvikle abortnemndene og utrede et alternativ.

Dermed går partiet i realiteten inn for selvbestemt abort til uke 18.

Vedtaket, som ble gjort lørdag, lyder slik:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Iskanten

Flertallet på landsmøtet vedtok å holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen.

Dermed falt forslaget fra et mindretall som ville flytte den såkalte iskanten sørover til der det er 0,5 prosent isfrekvens, noe som er i tråd med natur- og miljøfaglige råd. Forslaget falt med 97 mot 197 stemmer.

Atomvåpen

Landsmøtet vedtok en formulering om at Arbeiderpartiets mål er en atomvåpenfri verden.

Men landsmøtet sa med klart flertall nei til et mindretallsforslag om at Norge skal undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

«I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for Nato-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre Nato-land å underskrive atomvåpenforbudet», lyder landsmøtevedtaket.

Samtykkelov

Landsmøtet gikk inn for å presisere i straffeloven at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Landsmøtet vedtok et forslag om å tydeliggjøre straffeloven slik at ordlyden gjenspeiler at «seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt».

CO2-avgift

Et nytt programpunkt ble vedtatt om å øke CO2-avgiften fram mot 2030 slik at Norges klimamål nås.

«Økningen skal skje gradvis», presiseres det i det nye punktet.

Landsmøtet tok likevel flere forbehold om effekten på bensin- og dieselprisene:

«Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.»

Havvind og elektrifisering

Landsmøtet gikk inn for å utarbeide en «ambisiøs nasjonal strategi for havvind». Denne strategien skal omfatte både bunnfast og flytende havvind.

Landsmøtet gikk samtidig inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel.

Denne elektrifiseringen skal «i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen», presiseres det.

Gratis SFO

Landsmøtet gikk lørdag også inn for å innføre gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger.

På sikt ønsker Ap å senke prisen på SFO for alle barn.

Forslaget lå inne i partiets alternative budsjett i fjor høst, med en prislapp på 250 millioner kroner.