Innenriks

Studie: Sammenheng mellom miljøgifter og autisme og ADHD

En ny, norsk studie viser at tungmetaller i mors blod under svangerskapet kan øke risikoen for ADHD og autisme hos barn.

Det er miljøgifter i mye av den maten vi spiser. Gravide bør følge spesielle kostråd. En ny studie viser at miljøgifter i mors blod kan øke risikoen for autisme og/eller ADHD hos barnet. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Av Nina Haabeth

Forskningsprosjektet NeuroTox ved Folkehelseinstituttet (FHI) viser at nivåer av tungmetallene bly, kadmium og arsen kan påvirke helsa og hjerneutviklingen hos barn.

Studien omfatter 2.136 mødre-barn-par fra Den norske mor, far og barn-studien (MoBa) utført i Norge mellom 2002 og 2009. Av disse barna hadde 705 fått ADHD-diagnose, 397 hadde autisme-diagnose, mens 1.034 ikke hadde noen diagnose.

Målt under svangerskapet

Gro Dehli Villanger er seniorforfatter på studien. Hun sier at de så på nivåene av tungmetallene i mors blod under svangerskapet.

– Studien viser at tungmetallene er forbundet med økt risiko for at barn kan utvikle autisme og/eller ADHD, sier hun.

Nivåer av mineraler som mangan, magnesium og kobber var også knyttet til økt risiko.

Villanger sier at dette er en av de største og bedre studiene på dette feltet.

– Vi har benyttet deltakere fra MoBa, som er en av verdens største helseundersøkelser, der vi vet veldig mye om deltakerne. Vi har blodprøver fra mødrene under svangerskapet. Det er snakk om mye data som kan analyseres, sier hun.

Komplekse sammenhenger

Hun understreker at utvikling av ADHD og autisme er komplekse tilstander, hvor arvelighet spiller en viktig rolle. Men Villanger understreker at det kan være et samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer, deriblant miljøgifter.

– Det er ikke avklart om metallene og mineralene er den direkte årsaken til utvikling av ADHD eller autisme, eller om sammenhengen kan ha andre forklaringer. Men funnene sammenfaller med lignende studier fra andre land, sier hun.

En rapport fra Unicef fra 2020 viste at 800 millioner barn i verden har for høye nivåer av bly i blodet, det vil si ett av tre barn globalt.

I Norge har barn med diagnosen autisme økt de siste ti-tolv årene, særlig gjelder det barn under fem år. Barn med diagnosen ADHD har vært stabil i samme periode.

– Økningen kan imidlertid skyldes mer kjennskap til og økt bruk av diagnosen autisme, understreker Villanger.

– Men studien viser at det er svært viktig at det forskes videre på sammenheng mellom tungmetaller og helse, og at man jobber med å redusere nivåene med miljøgifter, sier hun.

Menneskelig aktivitet

Giftige tungmetaller som kvikksølv, bly, arsen og kadmium forekommer naturlig i miljøet, men menneskelig aktivitet fra industri og gruveaktiviteter øker disse nivåene.

– Mye av forurensningen kommer til Norge via langtransport med luft- og havstrømmer. Miljøgiftene tilføres våre havområder, vassdrag og jord. Og tilføres deretter oss mennesker via maten. Spesielt i fisk og sjømat hoper miljøgiftene seg opp, sier Villanger.

Mattilsynet gir klare råd til gravide og ammende om blant annet å unngå å spise mye fisk og skalldyr fra forurensede områder – og dyr skutt med blyammunisjon.

Hos gravide vil tungmetaller og mineraler i blodet overføres til fosteret via morkaken.

– Det er et komplekst samspill mellom miljø og helse. Derfor er det viktig å studere dette videre, sier Villanger.

De siste barna som ble tatt med i MoBa-undersøkelsen, ble født i 2009. Villanger er bekymret for at man vet lite om nivåer av miljøgifter etter dette.

Ingen overvåking i dag

– Vi har i dag ingen generell overvåking av miljøgifter i den norske befolkningen og kjenner ikke dagens nivåer i sårbare grupper som gravide og barn.

– Vi vet heller ikke om det er kommet til nye miljøgifter – eller om forbud mot miljøgifter har gitt effekt, sier Villanger til NTB. Hun mener det er for lite oppmerksomhet om dette.

– Særlig med tanke på fosterutviklingen og den sårbare hjernen til fostre og små barn er det urovekkende, sier Villanger.