Innenriks

Solberg: Norge skal åpnes trinnvis – tre uker mellom hvert trinn

En svært forsiktig gjenåpning av Norge kan tidligst starte om et par uker. Og da vil det ta minst mellom ni og tolv uker før alle tiltak er opphevet.

Over ett år etter at koronapandemien rammet Norge med lammende kraft, er det én ting som er sikkert: Det er fortsatt svært stor usikkerhet. Derfor ga ikke statsminister Erna Solberg (H) noen konkrete datoer for når gjenåpningen av samfunnet vårt kan starte – eller fastslå når den vil være gjennomført – da hun redegjorde for Stortinget onsdag.

Snarere tvert imot legger regjeringen opp til at lettelser i smittevernrestriksjonene må skje gradvis, forsiktig og basert på målbare fakta, framkom det av redegjørelsen.

Regjeringen skal i neste uke vurdere om de svært strenge, nasjonale tiltakene som nå er iverksatt, kan lempes på. Det kan bety at en noe snever utepilssesong kanskje er i emning enkelte steder i landet, og at det muligens blir tillatt å spille treningskamper på noen nivåer – for å nevne noe.

Og hvis utviklingen går riktig vei, kan vi kanskje få mulighet til å ha fem personer på besøk hjemme.

– Regjeringen vil vurdere om hele eller deler av den nasjonale innstramningen som kom før påske, kan reverseres. Dette er trinn 1 i gjenåpningen og kan ses på som en forberedende fase, sa Solberg.

Fire faser

Statsministeren tok en rekke forbehold om at den store usikkerheten rundt smitte- og sykdomsutviklingen betyr at det er svært vanskelig å være konkret og gi løfter. Men hvis gjenåpningsplanen blir gjennomført slik Solberg la for dagen fra Stortingets talerstol, vil samfunnet tidligst kunne være tilbake i normalt gjenge et stykke ut i juli.

– Vi kommer ikke med konkrete datoer, men vi sier hvilke forutsetninger som må være til stede for at vi kan åpne opp – og i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet, sa Solberg.

Myndighetene vil gjenåpne samfunnet i fire faser. Hver fase kommer til å ta minst tre uker, fordi det er avgjørende å kjenne effektene av grepene som tas i de enkelte fasene før vi går over i neste. Først når det vurderes trygt, og smitten ikke øker igjen, kan vi gå videre til neste trinn i planen.

– I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor. Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende, sa Solberg.

Jobber med vaksinebevis

Regjeringen jobber også med å få på plass koronasertifikat for personer som er vaksinert eller på andre måter immune. Den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sa statsministeren.

Det jobbes også med å tilpasse smittevernregler for dem som er immune, samt med reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinert.

Et tiltak som kan framskynde gjenåpningen, er omfattende massetesting ved skolene. Det blir gjennomført ulike prøver med massetesting i Oslo, Bergen, Askøy og Molde. Ved Universitetet i Oslo testet om lag 50 prosent av studentene seg. Av de rundt 2.700 testene, var det 7 positive prøver.

– Målet er å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skoler nå etter påske. Det vil da være de kommunene med høyest smittepress i skolealder som vil bli prioritert, sa Solberg.

Her er hovedgrepene som regjeringen varsler i hvert av de fire trinnene:

Trinn 1

Det første, forberedende trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. På det tidspunktet ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for:

* Inntil 5 gjester i private hjem.

* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.

* Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

* Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

* Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Trinn 2

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen.

Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 2 vil det:

* Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

* For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.

* For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

* Skjenketiden utvides til klokka 24, og kravet om matservering fjernes.

* Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

* For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

* Reiser innenlands kan gjennomføres.

* Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

* Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

* Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Ifølge Solberg er det for tidlig å si hvilke rammer som vil gjelde for feiringen av 17. mai. Dette vil regjeringen komme tilbake til i slutten av april.

I løpet av mai vil det også komme svar om rammene for festivaler og andre arrangementer som er planlagt til sommeren.

Trinn 3

I trinn 3 vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

* Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme, og 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

* For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

* Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

* Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

* I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

* Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

* Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

* Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Det kan også være aktuelt med innreiserestriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

Nyeste fra Dagsavisen.no: