Innenriks

Anbefaler overvåking før byggestart på Gaustad

Kommunegeologen i Oslo stiller spørsmål ved risikoen for kvikkleireskred og anbefaler overvåking av grunnvannet i ett år før byggingen av nytt sykehus på Gaustad starter.

Nå har Rambøll Norge, som jobber på oppdrag fra Helse Sør-Øst, fått frist på seg til 1. februar til å framskaffe mer informasjon om blant annet dette, av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

«Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle planforslaget og legge det ut til offentlig ettersyn. Vi har gått gjennom materialet og vurderer at saken ikke er komplett», konstaterer Plan- og bygningsetaten i et brev til Rambøll.

Les også: Etterlyser mer penger fra staten til sikringstiltak i skredutsatte kommuner

Etterlyser mer dokumentasjon

Få dager etter skredkatastrofen i Gjerdrum uttalte SVs Nicholas Wilkinson, følgende til Dagsavisen:

– Vi kan ikke bygge et kjempestort sykehus på Gaustad hvis det er veldig mye kvikkleire der og de ikke har en plan for hvordan dette skal håndteres.

Helseminister Bent Høie (H) responderte med at «på Gaustad er det gjennomført geotekniske undersøkelser både av aktuell byggetomt og omkringliggende områder. Utbygging av Nye Rikshospitalet ligger utenfor skredfarlig område.»

Likevel stiller Oslos kommunegeolog Jenny Ingelöv Eriksson i Plan- og bygningsetaten, spørsmål om områdestabiliteten i henvendelsen til Rambøll:

«Fagrapporten (om geologi og grunnforhold, journ. anmrk.) konkluderer med at det ikke er risiko for kvikkleireskred og at dette er utredet ifølge NVE sin veileder 7/2014. Finnes det annen dokumentasjon enn denne rapporten som viser hvordan man har kommet til denne konklusjonen? (…) Det er mange antakelser i vurderingen av områdestabilitet. Er dette godt nok? Hvordan er vurderingen blitt kvalitetssikret?»

– Det er viktig å få klarhet i dette, sier Eriksson til Dagsavisen.

– Hva er det helt konkret dere ønsker at Rambøll skal dokumentere?

– Det er behov for å presentere vurderingen av områdestabiliteten på en tydeligere måte, med for eksempel borekart, kilder og hvordan terrenganalysene er gjennomført, svarer Eriksson.

Les også: – Det er viktig at vi kan føle oss trygge i vårt eget hjem

Risiko for setningsskader 

Hun er også opptatt av grunnvannet i det aktuelle området på Gaustad og stabiliteten i byggefasen:

«Rapporten peker tydelig på sannsynlige utfordringer med grunnvann i utbyggingsfasen. Særlig i de områder som skal bygges under bakken. Kommunegeologen anbefaler sterkt at det etableres et overvåkingsprogram for grunnvannsmålinger. Overvåkingsprogrammet skal utarbeides av en hydrogeolog.»

«Jeg anbefaler at grunnvann overvåkes minst ett år før byggestart og at dataene deles gjennom kommunens grunnvannsdatabase», skriver Eriksson videre.

– Hvorfor er det nødvendig med en slik overvåking?

– På grunn av risikoen for setningsskader, svarer Eriksson.

– Når det bygges i leire, særlig i Oslo, kan poretrykket i grunnvannet lett bli senket, og grunnen bli trykket sammen. Da kan det oppstå skader på bygg. Derfor er det viktig med overvåking for å se hvor stort poretrykket er og hvordan det endrer seg i løpet av sesongene og ved ulike nedbørsforhold.

Les også: Advarer mot ti landeplager

Kan bli dyrere å vedlikeholde

– Kan dette innebære en fare for ras?

– Nei, overvåking av grunnvannet er for å beskytte mot mot setningsskader. Det er mulig å unngå setningsskader, men da må man ha kunnskap om dette når prosjektet starter opp, svarer Eriksson.

– Hvor alvorlige setningsskader kan det være snakk om?

– Hvis det blir mye av dette kan det oppstå alvorlige skader på bygningsmassen.

– Hva innebærer det? Kan bygg rase sammen?

– Ja, men det er uvanlig. Det vanligste ved setningsskader er økte vedlikeholdskostnader som er økende over tid.

Eriksson har også anbefalinger når det gjelder den omfattende gravingen som er nødvendig i forbindelse med sykehusbyggingen på Gaustad:

«Det skal tas ut betydelige masser i prosjektet. Kommunegeologen anbefaler sterkt at det utarbeides en massehåndteringsplan for prosjektet.»

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

SV ber Høie utrede alternativer

SVs Nicholas Wilkinson mener at det som framgår av Plan- og bygningsetatens henvendelse til Rambøll, må få konsekvenser for byggeplanene på Gaustad.

– Nå må Høie ta inn over seg at det ikke er sikkert det kan bli nytt stort sykehus på Rikshospitalet, og utrede alternativene, sier Wilkinson.

– Det er uforståelig at Høie fortsatt motsetter seg å utrede et reelt alternativ på Ullevål og Aker, fortsetter han.

– Det er viktig at det ikke går prestisje i dette, og vi håper Arbeiderpartiet nasjonalt nå ser den store reguleringsrisikoen som ligger i Gaustad-alternativet og støtter en slik utredning.

Fra Rambøll får Dagsavisen opplyst at det nå jobbes med bevare henvendelsen fra Plan- og bygningsetaten innen fristen 1. februar.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.