Innenriks

Økt tillit til innvandrere

Nordmenns holdninger til innvandrere blir stadig mer positive, viser resultatene i årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring.

Slik har det vært i flere år, og trenden fortsetter i 2020. Årets undersøkelse viser en markant økning i mer liberale holdninger på flere indikatorer, sammenlignet med i fjor, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge SSB er det færre som mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, og færre som anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet. Samtidig har flere kontakt med innvandrere gjennom jobb, vennskap eller i nabolaget.

Sosiale velferdsordninger

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, svarer seks av ti i årets undersøkelse at de er helt eller nokså uenige i dette. Til sammenligning svarte om lag fire av ti at de var uenige i 2002, mens omtrent like mange svarte at de var enige.

Bare det siste året har andelen enige gått ned med 5 prosentpoeng.

I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. I 2020 er 63 prosent uenige i denne påstanden, mens andelen enige er 20 prosent.

Liberal flyktningpolitikk

Flertallet, 56 prosent, er fornøyde med dagens regelverk om flyktninger og asylsøkeres muligheter til å få opphold i Norge. Noen år har det vært flere som har uttrykt at det bør bli vanskeligere å få opphold, skriver SSB.

I hele perioden har det vært minst oppslutning om at det bør bli lettere, men andelen som mener dette, har økt mye. I 2020 er det nesten like mange (om lag to av ti) som ønsker at det skal bli lettere som vanskeligere å få opphold i Norge.

Les reportasje: OL-mesteren som røyket 40 om dagen og var kommunist i Arbeiderbladet (+)

Mer kontakt

Samtidig som tilliten og positive holdninger til innvandrere og innvandring øker, øker også kontakten med innvandrere som bor i Norge. Dette gjelder både antall kontaktarenaer, innvandrere man har omgang med og hyppighet av kontakt.

I 2003 var det 22 prosent som oppga at de hadde kontakt med flere enn ti innvandrere, mens tallet i 2020 har økt til 37 prosent.

Svært få (5 prosent) har kontakt med kun én innvandrer.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.