Innenriks

Ny utvikling i striden om Dronningsetra

Fylkesmannen i Innlandet har erklært seg inhabil i striden om den nye DNT-hytta Dronningsetra.

Strålmyra er stridens kjerne. I dette området vil DNT Gudbrandsalen bygge hytte, til tross for at verneinteresser advarer mot konsekvensene for dyrelivet der.

Som en konsekvens av dette, ber Fylkesmannen i Innlandet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner en settefylkesmann til å få fullført klagebehandlingen av saken.

Les også: DNT-alliert står opp mot DNT i hyttestrid

– Har krevd settefylkesmann

Dette er i tråd med hva verneinteressene ønsker.

– Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i Oppland har påklaget Fylkesmannen i Innlandet sin behandling av saken, og krevd at det oppnevnes en sette-fylkesmann. Nå har vi altså fått et positivt svar på dette kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, sier Nelly Karidatter Einstulen.

Hun er leder for Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen og også sentral i Arbeidsgruppa for vern om Strålvatnet.

Verneinteressene hun representerer, mener at bygging av en turisthytte på Strålmyra ved Strålvatnet, slik DNT Gudbrandsdalen planlegger, vil kunne true blant annet en rekke rødlistede fuglearter. De vil derfor at den planlagte Dronningsetra, som har fått navn etter dronning Sonja, flyttes minimum to kilometer. Biologiprofessor Dag O. Hessen mener et alternativ kan være at hytteplanene blir fullstendig skrinlagt. Dette har Dagsavisen tidligere omtalt.

Les også: Østmarka kan bli turistmagnet (+)

– Flere aspekter

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet forklarer Fylkesmannen i Innlandet sin inhabilitet med «flere aspekter knyttet til Fylkesmannens tidligere involvering i saken.»

Blant annet pekes det på at Fylkesmannen har «omtalt tiltaket i positive ordelag på vår nettside» og at innvendinger fra Fylkesmannen i Trøndelag vedrørende reinbeiter, er blitt avvist som «ikke avgjørende» for hyttebyggingen.

Det sistnevnte er problematisk fordi Fylkesmannen i Innlandet «langt på vei har foretatt en interesseavveiing og gitt uttrykk for at vilkårene er oppfylt, selv om én av fagenhetene er negative», forklares det i brevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Innlandet påpeker videre at det ser ut som om Nord-Fron kommune i sin behandling av saken, «har lagt stor vekt på Fylkesmannen i Innlandet sine vurderinger».

«Dette forholdet er påpekt av to av partene, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, som ber om at saken behandles av settefylkesmann», skriver Fylkesmannen i Innlandet videre.

Les også: Håper arealregnskap skal redde restene av naturen

– Kan svekke tilliten

Fylkesmannen i Innlandet konkluderer derfor på følgende måte:

«For partene og i media kan det fremstå noe uklart hvilken rolle Fylkesmannen har hatt i saken. Søk på nettet viser at i hvert fall avisene oppfatter at Fylkesmannen langt på vei har vært delaktig og «gått god for» plasseringen, før kommunen behandlet dispensasjonen.

Etter en konkret vurdering, er vi kommet til at de ovenfor nevnte forholdene, samlet sett, kan svekke tilliten til vår upartiskhet.

Vi legger vekt på hvordan Fylkesmannens involvering i saken kan oppfattes for innbyggerne og at det er reist inhabilitetsinnsigelse av to av klagerne. Fylkesmannen i Innlandet erklærer seg på denne bakgrunn inhabil til å avgjøre klagesaken.»

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.