Innenriks

Asheim med budsjettlekkasje: 825 millioner ekstra til jobbtiltak, 500 millioner mer til Nav

Regjeringen vil neste år bruke 825 millioner kroner ekstra på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.

Av Kristian Skårdalsmo

– For å inkludere flere i arbeidslivet må Nav ha kapasitet til raskt å følge opp personer som står utenfor, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NTB.

– I tillegg trenger vi treffsikre og individuelt tilpassede arbeidsmarkedstiltak og økt innsats for å gi flere nødvendig kompetanse som næringslivet etterspør, legger han til.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legges fram onsdag. Regjeringen skal forhandle med Fremskrittspartiet senere i høst for å få flertall for budsjettet.

Les også: Rødt krever kraftig utvidelse av dagpengeordningen: – Krisen er langt fra over

7 prosent uten jobb

Målet med den midlertidige ekstrapotten til Nav er at etaten skal kunne gi folk den hjelpen de trenger, når de trenger den og uten for lange saksbehandlingstider.

Samtidig foreslår altså regjeringen å bruke 825 millioner mer på tiltak som skal hjelpe personer utenfor arbeidslivet ut i jobb. Dette gir om lag 7.000 tiltaksplasser.

Økt satsing på slike tiltak kan bidra til at flere kommer seg raskere i jobb og motvirke at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå, håper Asheim.

Antallet uten jobb har skutt i været siden Norge ble rammet av koronavirus i mars. De siste tallene fra Nav viser at drøyt 7 prosent av arbeidsstyrken nå er ledige.

– Det vi er redd for, er at de som allerede sto lengst unna arbeidslivet, skyves enda lenger unna, sier Asheim.

Les også: Hadia Tajik om formuesskatt: – Høyre må føle seg rimelig avkledd nå

Omfattende pakke

Totalpakken på vel 800 millioner omfatter en rekke ulike grep, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet:

* I tiltak rettet spesielt mot unge inngår opplæring, digitale oppfølging, tilbud om sommerjobb og arbeidstrening i kombinasjon med mentor og inkluderingstilskudd.

* Bevilgningen til individuell jobbstøtte (IPS) foreslås økt med 50 millioner for å få flere med psykiske lidelser eller rusproblemer inn i jobb.

* Bevilgningen til Varig tilrettelagt arbeid (VTA) foreslås økt med 39 millioner. Dette er et arbeidstilbud til uføretrygdede som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Bevilgningen vil gi om lag 300 nye plasser.

Les også: – Jeg blir fysisk dårlig bare av å snakke om Nav (Dagsavisen+)

Historisk høy uføreandel

Regjeringen har i en årrekke – og lenge før koronapandemien – satset tungt på inkludering og kamp for å få flere i jobb.

Men i august viste tall fra Nav at andelen uføretrygdede i Norge nå er på 10,5 prosent – en historisk høy andel. Også blant de yngste øker uføreandelen.

Asheim vil likevel ikke være med på at regjeringen har mislyktes med sin inkluderingsdugnad.

– Men hva sier tallet 10,5 prosent deg?

– Det viser at vi må bli flinkere til å inkludere flere i arbeidslivet vårt. Det må være flere muligheter til å få utdanningen på plass. Samtidig som vi stiller krav til aktivitet hos for eksempel unge sosialhjelpsmottakere, må vi stille opp med tiltak slik at de får veiledning gjennom ulike tilbud ut fra hva de har behov for.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2021

* 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag.

* 25 milliarder kroner til koronatiltak.

* 6 milliarder kroner til kampen mot korona i neste års statsbudsjett i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.

* 2 milliarder til karbonfangst og -lagring i Norge gjennom regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Norge.

* 825 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe personer utenfor arbeidslivet ut i jobb. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.

* 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall.

* 500 millioner kroner til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.

* Regjeringen vil øke beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 til 5.000 kroner, og vaksiner som tilbys av arbeidsgiver, blir skattefrie. Den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10.000 til 13.000 kroner. Total kostnad for endringene blir 450 millioner kroner.

* 170 millioner kroner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.

* 157,7 millioner kroner til billigere SFO for lavinntektsfamilier. Pengene skal blant annet gå til utvidelse av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelde tredje og fjerde trinn. Det settes også av penger som skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

* 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.

* 100 millioner kroner til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.

* 100 millioner kroner til kommunene som skal gå til barn og unge med funksjonshemning.

* 100 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. 75 millioner kroner går til strategiske satsinger gjennom den nye enheten Business Norway, 20 millioner kroner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport.

* 70 millioner brukes til å øke engangsstønaden, som går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger, fra 84.720 til 90.300 kroner.

* 70 millioner kroner til sikring av gamle kirker.

* 70 millioner deles ut til 14 prosjekter på sju av landets universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å gi bedre undervisning på.

* 60 millioner kroner til å arbeide mot ensomhet og isolasjon blant eldre under koronapandemien.

* Til sammen 51,3 millioner kroner til Kirkens SOS' krisetjeneste og Mental Helses krisetelefon.

* Det foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I fjor var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

* Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

* 39 millioner i økt bevilgning til arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA).

* 32 millioner kroner til styrking av kystovervåkingen.

* 26,5 millioner kroner til opprettelse 100 nye utdanningsstillinger for leger, såkalte LIS1-stillinger.

* 26 millioner kroner for at politidistriktene skal få øve mer ved politiets nasjonale beredskapssenter.

* 6,5 millioner kroner til et nytt dagligvaretilsyn som skal etableres neste år.

* Videreføring av inntak av 3.000 kvoteflyktninger til Norge i året.

* Regjeringen vil senke avgiften på lettbrus med 30 prosent fra og med 1. juli neste år.

* Fjerne skattefradraget på BSU-kontoen etter boligkjøp dersom det fremdeles står penger igjen på kontoen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: