Innenriks

Forventet saksbehandlingstid i AAP-klagesaker hos Nav nær doblet siden mars

Koronasituasjonen har ført til at saksbehandlingstida i klagesaker hos Nav har økt dramatisk.

Hvert år mottar Navs klageinstans flere titalls tusen klager. Målet er at ingen sakstyper skal ha en klagebehandlingstid på mer enn tre måneder, men de siste årene har ikke Nav vært i nærheten av å nå dette målet for mange av ytelsene.

Lang saksbehandlingstid kan få dramatiske konsekvenser for den enkelte fordi mange blir gående helt uten inntekt mens klagesaken behandles. 

For noen ytelser har klageinstansen operert med en forventet saksbehandlingstid som har vært dobbelt så lang som Navs egne mål i lange perioder – og det var også tilfellet før koronapandemien brøt ut i mars.

Vinner man ikke fram med sin sak hos klageinstansen i Nav, ender den i Trygderetten, som også har hatt svært lang saksbehandlingstid over flere år. Per i dag tar det i gjennomsnitt over ni måneder å få behandlet en sak som omhandler uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trygderetten.

Men før saken eventuelt ender der, er det mange stopp på veien i Navs eget klagesystem – og for hvert stopp må den som klager belage seg på å vente i mange måneder på svar.

Les også: Dette vil den nye sjefen gjøre for å få Nav-skuta på rett kjøl (+)

Slik er gangen i en klagesak

Det er først Nav-enheten som har gjort et vedtak som vurderer en klagesak. Hvis du ikke får medhold i klagen, blir saken sendt videre til Nav Klageinstans, som er en selvstendig enhet som skal vurdere saken på nytt. Hvis klageinstansen heller ikke gir medhold, kan vedtaket ankes til Trygderetten, men anken skal sendes til Nav Klageinstans som først gjør en ny vurdering av saken. Hvis anken avvises av klageinstansen, sender Nav et brev til Trygderetten, som nå skal behandle saken.

I 2019 behandlet Navs klageinstans nesten 6.000 klager på vedtak om AAP. Etter AAP var det trygdeytelsene dagpenger og uføretrygd, som flest klagde på. 

Les også: Den lange veien tilbake til livet etter covid-19 (+)

Saksbehandlingstida nær doblet   

På Navs hjemmeside oppgis det nå at det er en forventet behandlingstid i AAP-saker på fire og en halv måned hos enhetene som fatter vedtak. Får du ikke medhold, sendes saken til klageinstansen. Forventet klagebehandlingstid her er nå åtte måneder.

Det er nesten en dobling av forventet saksbehandlingstid sammenlignet med tida rett før koronapandemien brøt ut i mars. Da var den oppgitte saksbehandlingstida hos klageinstansen 4,5 måneder.

Om en person heller ikke får medhold hos klageinstansen og anker AAP-vedtaket, er det nå oppgitt en forventet behandlingstid på åtte måneder i ankesaker hos Nav, som også er nær en dobling fra mars.

Om en AAP-sak går gjennom hele klageløpet med de forventede saksbehandlingstidene som oppgis nå, kan det derfor ta nærmere to år før saken er avgjort i Nav-systemet. Går saken til Trygderetten må det legges på 9 måneder til. 

Det er viktig å understreke at saksbehandlingstidene hele tida oppdateres. Den forventede saksbehandlingstida som oppgis i dag, kan derfor være en helt annen om noen måneder. Men selv før koronapandemien brøt ut, var altså saksbehandlingstida svært lang, og trygdeadvokater har lenge etterlyst at noe må gjøres.

– Mange drives fra gård og grunn fordi de nektes stønad mens klagesaken behandles, uttalte trygdeadvokat Lene Wallem til Dagsavisen i fjor. 

Skulle være i mål i 2020

Tallene fra Nav viser også at det har vært en kraftig økning i behandlingstida når det gjelder uføresaker hos Nav Klageinstans.

I dagpengesaker står det ikke oppgitt noen forventet saksbehandlingstid, noe som skyldes den enorme økningen i dagpengesøknader som rant inn etter at regjeringen innførte kraftige koronatiltak.

Da Dagsavisen skrev om denne tematikken i januar i fjor, beklaget Nav den lange saksbehandlingstida.

Direktøren i Nav Klageinstans uttalte da at målet var at Nav i løpet av 2020 skulle være i mål med å nå en saksbehandlingstid på tre måneder i gjennomsnitt på alle saksområder.

Saksbehandlingstida gikk noe ned gjennom 2019, men trygdeskandalen førte til at den gikk opp igjen mot slutten av fjoråret.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Selvsagt ikke bra 

Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i Nav, forklarer den dramatiske økningen i behandlingstida siden mars med at mange av dem som til daglig jobber med klagesaker, ble satt til å behandle søknader om dagpenger da flere hundre tusen ble permittert som følge av koronapandemien.

– Etter den massive inngangen av over 530.000 søknader om dagpenger, var vi nødt til å prioritere å behandle dagpengesøknadene for å sikre permitterte og arbeidsledige penger til livsopphold. Vi satte alle kluter til for å klare det. Nå skal vi jobbe så hardt vi bare kan for å bli ferdig med klagesakene som er sendt Nav, skriver ytelsesdirektøren i en e-post.

Han har ikke noe klart svar på hvor lang tid det vil ta å få saksbehandlingstida i klagesaker ned.

– Vi er nå à jour med dagpengesøknadene og kan heretter også prioritere å få ned den voksende bunken med klagesaker. Det er dessverre for tidlig å si nå hvor lang tid det vil ta. Vi jobber nå med å organisere dette arbeidet best mulig.

– Det er selvsagt ikke bra at mange må vente lenge på svar på klagen sin. Det er heller ikke bra at de som har klaget på dagpenger ikke vet når de kan forvente å få svar på klagen sin, skriver Lien. 

Les også: ME-syke Anniken: – Jeg føler meg diskriminert og tråkket på av Nav

Flere krevende saker

Dagsavisen har også spurt Trygderetten om hva de gjør for å få saksbehandlingstida ned. Trine Fernsjø, leder i Trygderetten, har svart at grunnen til at saksbehandlingstida har gått opp i 2020, skyldes at de har fått flere saker som krever «vurdering av fagkyndig i tillegg til jurist». Hun skriver også at koronasituasjonen med medarbeidere på hjemmekontor, har ført til forsinkelser.

– Trygderetten øker bemanningen og er i prosess med å fulldigitalisere saksbehandlingen, skriver Fernsjø.

Mer fra Dagsavisen