Innenriks

Dette vil den nye sjefen gjøre for å få Nav-skuta på rett kjøl

Hans Christian Holte mener Nav trenger en klar strategi som ikke bare er «ledelsespreik» og at det må tas grep så folk ikke blir kasteballer i et stort system.

– Jeg kjenner at samfunnsoppdraget til Nav har grepet meg skikkelig, og jeg ser at det gjøres mye godt arbeid i Nav. Det er inspirerende. Men det er også åpenbart at det er mye som ikke fungerer godt nok, og jeg ser at vi kan gjøre ting bedre, sier Holte. 

Dagsavisen møter Nav-sjefen i de nye lokalene til Arbeids- og velferdsdirektoratet på Helsfyr i Oslo. Etter snart to måneder i sjefsstolen, har Holte gjort seg mange tanker om hvordan den enorme etaten som forvalter over en tredel av statsbudsjettet, bør endres. Disse tankene har han nå delt internt i Nav. Han forteller til Dagsavisen at han har skrevet opp sine «endringsambisjoner» i seks punkter.

Noen av endringene kommer som en direkte følge av trygdeskandalen. Både rapporten til det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget og Navs egen internevaluering, viste med all tydelighet at det er svært mye som ikke har fungert godt i Nav de siste årene.

Holte og Nav må også håndtere koronasituasjonen som har ført til at arbeidsledigheten fortsatt er svært høy sammenlignet med et normalår. 

– Hele Nav er satt under et ekstra press det siste året. Utfordringen nå er å disponere kreftene godt. I den situasjonen vi står i, er det ekstra tøft å ha nok kraft til å dekke alle behovene som er der ute, sier Holte. 

Den viktigste endringen

Dagsavisen har de siste årene satt søkelyset på hvordan Nav-systemet oppleves av dem som står langt unna arbeidslivet og som trenger tett oppfølging både av Nav og helsevesenet. Utallige henvendelser fra syke mennesker viser at svært mange har dårlige erfaringer med Nav.

Manglende oppfølging, meningsløse arbeidsrettede tiltak, Nav-leger som overprøver medisinsk dokumentasjon og endeløs saksbehandlingstid går igjen i mange av sakene.

Holte har merket seg kritikken, spesielt fra dem som har gått hardt ut mot regjeringens innstramming i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP). Innstrammingen har ført til at flere tusen personer mistet sin inntekt og mange har måttet søke om økonomisk sosialhjelp.

– En ting er regelverk og politiske rammer, men jeg mener det er riktig at vi går inn og ser på vår praksis og hva vi kan gjøre bedre for å sikre god ivaretakelse av brukere i en sårbar situasjon. Det er for mange saker hvor brukerne ikke blir godt nok ivaretatt, sier Holte.

Han omtaler punktet «brukerperspektivet» som det viktigste på sin plan. Der har han skrevet at Nav har for mange eksempler på at brukere har hatt møter med Nav som ikke har vært gode. Holte mener det må settes trykk på klarspråkarbeidet slik at brev blir forståelige, at regler må forenkles der det er mulig og at de hele tida må jobbe for at de har et brukerperspektiv på alt de gjør.

Les også: Den lange veien tilbake til livet etter covid-19 (+)

Tettere samarbeid

Et annet viktig punkt på Holtes endringsplan er å se på hvordan ansatte på ulike nivåer i Nav kan jobbe bedre sammen. Han peker spesielt på forholdet mellom dem som møter brukerne i arbeids- og tjenestelinjen og de som fatter vedtakene i ytelsesavdelingene. Holte mener manglende samarbeid og avklaringer mellom disse miljøene i mange tilfeller er årsaken til at Nav ikke greier å ivareta folk på en god måte.

Det skjer ofte at lokale Nav-kontorer mener en person kvalifiserer til for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, mens ytelsesavdelingen som fatter vedtak, gjør en annen vurdering og avslår søknaden. I mange saker er Nav derfor ikke enige med seg selv.

– Jeg vil se på hvordan vi bør gjøre justeringer mellom enhetene i Nav-systemet. Vi har noe å gå på når det gjelder å få til en bedre sammenheng mellom linjene. Jeg både håper og tror at det kan bidra til at følelsen av å være kasteball i et stort system kan bli mindre.

– Betyr dette at du vil gi de lokale Nav-kontorene mer makt? 

– Det er mer et spørsmål om samarbeid og sammenheng enn makt. Jeg ønsker å sikre at Nav lokalt og Nav sentralt i ytelseslinjen har konkret samarbeid i løpende saker.

En strategi for framtiden 

Arbeidet med å få til et bedre samarbeid mellom linjene skal settes i gang umiddelbart. Men Holte har også presentert en plan for hva slags endringer han ser for seg på lengre sikt. Han mener Nav har manglet en langsiktig strategi.

– Strategien i dag, slik jeg oppfatter den, er veldig generell. Vi har for eksempel som et mål at vi skal få til bedre brukermøter. Det er umulig å være uenig i det, men det kan brukes til alt og ingenting. Jeg vil ha en retningsgivende og tydelig strategi som beskriver forskjellen på hva Nav er i dag og hva vi er om ti år. Vi må bestemme oss for hvilke områder vi skal utvikle oss på og levere noe annet, noe mer til dem vi er til for. Det dreier seg om å prioritere tydelig.

– For at en strategi ikke bare skal bli ledelsespreik, må den gjøres konkret og praksisnær. Vi må sette oss delmål på hvor vi for eksempel skal være i 2023 for å nå de langsiktige målene vi har satt. Vi må også hele tida se på hvordan det vi gjør slår ut på det enkelte Nav-kontoret, sier han.

– Et demokratisk problem 

Holte ønsker også at Nav skal bli langt mer synlig i samfunnsdebatten.

– Jeg mener vi kan delta mye mer aktivt i debatten. Vi bør være tydelig på hvordan vi skal greie å lykkes med den store samfunnsoppgaven og hva vi forventer av våre samarbeidspartnere. Vi sitter på mye gull i form av tall, statistikk og analyser. Jeg mener det er et demokratisk problem om ikke en så stor virksomhet åpner opp og viser mer av tenkningen og hva som foregår. Jeg tror åpenhet bygger tillit, og jeg mener at Nav kan bli mer åpne om våre vurderinger framover enn vi er i dag.

– Vil du gå offentlig ut og si at Nav trenger mer ressurser? 

– Enhver virksomhet kunne fått til mer med mer ressurser, og til syvende og sist er det en politisk beslutning. Jeg vulgariserer min rolle hvis jeg bare sier at Nav trenger mer ressurser. Mitt oppdrag er å gjøre de riktige tingene ut fra de ressursene vi har. Men jeg kan for eksempel komme med utspill som at forholdet mellom det vi gjør i Nav og det som gjøres i helsesektoren, ikke er godt nok koblet. Den typen utspill ligger innenfor mitt mandat.

Det er mange fagpersoner som har påpekt at samspillet mellom Nav og helsesektoren er altfor dårlig. Mange reagerer kraftig på at Navs rådgivende overleger ofte overprøver vurderingene til spesialister og fastleger. Holte er godt kjent med problemstillingen.

– Jeg har registrert at det er mange konkrete saker hvor dette er et tema. Det er helt naturlig at jeg som ny direktør setter meg godt inn i hvordan denne ordningen fungerer.

Les også intervju med den forrige Nav-sjefen: Sigrun Vågengs avskjed (+)

Den lange ventetida 

Dagsavisen har også sett på saksbehandlingstida i klagesaker hos Nav. Den er nå enormt lang for mange ytelser. At ventetida er blitt enda lenger i det siste, skyldes åpenbart koronasituasjonen, men den var også lang før Norge ble rammet av pandemien.

– Det er helt åpenbart at koronasituasjonen og de disponeringene vi måtte gjøre for å få ut dagpenger til folk raskt, har gått ut over kapasiteten når det gjelder klager. Nå er vi kommet tilbake til normal saksbehandlingstid i dagpengesakene, og vi er tilbake til full kapasitet på klagebehandling. Det blir hardt arbeid å få ned ventetidene i klagesakene til et akseptabelt nivå, men vi skal følge opp dette tett, sier Holte.

Les også: ME-syke Anniken: – Jeg føler meg diskriminert og tråkket på av Nav

Svært usikker tid

Saksbehandlere i Nav har ofte mer enn 100 personer de skal følge opp – personer med komplekse sykdomshistorier og som ofte er i en vanskelig livssituasjon. Med den høye arbeidsledigheten og den endeløse saksbehandlingstida i klagesaker, kan det virke som Nav har en umulig oppgave foran seg om ikke etaten blir tilført mer ressurser.

– Du sa at du ikke vil snakke så mye om ressurser, men har dere virkelig nok ressurser til å løse oppdraget på en tilfredsstillende måte og nå de målene du har satt deg? 

– Det er et riktig spørsmål å stille, men akkurat nå er det ekstremt vanskelig å svare på om vi har ressursene som skal til for å håndtere det som kommer. Det er svært usikkert hvordan ledighetstallene vil utvikle seg i tida framover. Vi kommer til å ha en tett dialog med departementet inn mot 2021-budsjettet, sier Holte.

De seks punktene

Her er en kort oppsummering av de seks punktene som Nav-sjefen har satt opp på sin endringsplan:

* Nav må sette tydeligere mål og bestemme seg for hvor organisasjonen skal være om ti år.
* Utvikle enda bedre digitale løsninger gjennom tettere samarbeid mellom ulike fagavdelinger.
* Mer åpenhet om Navs arbeid i det offentlige ordskiftet.
* Utvikle samarbeidet mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav.
* Koble de ulike enhetene i Nav tettere sammen, og da spesielt de lokale Nav-kontorene og de som fatter vedtak sentralt.
* Det må bli enklere for brukerne å forstå Nav gjennom enklere språk og enklere regelverk.

Mer fra Dagsavisen