Innenriks

Bane Nor-ansatte på pinebenken

Hele Bane Nor blir omorganisert om mindre enn én måned. Fortsatt er det uklart hvor mange ansatte som mister jobben av den grunn.

– Vi omorganiserer hele organisasjonen fra 1. oktober, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til Dagsavisen.

– Alle Bane NORs 3.413 medarbeidere er berørt av omstillingen. Vi er nå midt i en omfattende innplasseringsprosess. Selv om målet er å kutte i administrative kostnader, kan vi ikke tallfeste noen nedbemanning før omstillingen er ferdig.

Les også: Vil fjerne jernbane for godt

– Over stokk og stein

Hovedtillitsvalgt Rune Dahlen, som representerer Norsk Jernbaneforbund, forteller at det nå er mye uro og usikkerhet blant de Bane Nor-ansatte, fordi det er uklart hvor mange og hvem som kan bli overtallige.

– Denne usikkerheten går ut over framdriften til alle oppgavene Bane Nor skal utføre, sier Dahlen.

Også det at mange kan bli omplassert internt, er noe som vekker hans bekymring.

– Jeg er ikke sikker på at alle vil klare å fungere like godt som nå, i en komplett ny organisasjon som vi altså skal få allerede fra 1. oktober, sier Dahlen.

Han oppfordrer derfor ledelsen til å ta seg bedre tid og utsette iverksettelsen av omorganiseringen.

– Det går over stokk og stein, men hvorfor haster det slik? Målet er å kutte kostnadene med 500 millioner kroner fram mot 2023, og i stedet bruke de pengene på å redusere vedlikeholdsetterslepet. Men jeg skjønner ikke hvorfor de forsøker å hente ut hele denne effekten før 1. oktober i år, sier Dahlen.

Les også: Etterlyser mer hjelp på stasjonene

– Mye armer og bein

– Hva tenker du om selve omorganiseringen?

– Det er helt nødvendig med en omstilling, men det vi opplever nå er en total omveltning. Det er mye armer og bein i stedet for en klar visjon. Vi har ikke hørt noe om hva vi skal gjøre i 2021 og 2022 for å bli mer effektive, svarer Dahlen.

Slik Dahlen oppfatter situasjonen per dags dato, tror ikke han at Gorm Frimannslund vil lykkes med det som er ambisjonen.

– Det ligger av til at ledelsen mislykkes med målet den har satt seg for 2023, frykter Dahlen.

Samtidig er han kritisk til hvordan omorganiseringen synes å slå ut for ledelsen i Bane Nor.

– Vi har fått et nytt nivå med direktører. Det er blitt flere direktører siden i vår. Det øker i toppen og kuttes i bunn, sier Dahlen.

– Er det riktig at det nå er flere direktører i Bane Nor enn før, Gorm Frimannslund?

– La meg si det slik: Å samle ansvar er et viktig mål i ny organisering. Det blir færre direktører i konsernsjefens ledergruppe, tydeligere ansvarsforhold og færre overlappende fagmiljøer, svarer konsernsjefen.

Oslo  20170801.
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR under et pressemøte om tog og jernbane på Oslo S.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix

– Fornye jernbanen

Arbeidet med omorganiseringen av Bane Nor startet ved nyttår.

– Politikerne måler jernbanesatsingen opp mot andre gode formål. Vi er avhengige av at samfunnet har tillit til måten vi forvalter fellesskapets midler på, understreker Frimannslund.

– Derfor har vi satt i gang et langsiktig effektiviseringsprogram som vi har kalt Epoke 2023. Målet er å redusere kostnadene med 500 millioner kroner. Vi skal blant annet effektivisere anskaffelser, logistikk-løsninger, IKT og stabsfunksjoner. Vi utvikler nye og mer effektive måter å jobbe på hvor vi i stor grad standardiserer arbeidsprosessene. Bane NOR er på vei til å bli en moderne industribedrift, fortsetter han.

– Pengene vi sparer på å kutte administrative kostnader i Bane Nor skal brukes i sporet. Formålet er å fornye jernbanen og gi de reisende et enda bedre tilbud slik at flere kan ta mer tog.

I det ligger både bedre punktlighet for togtrafikken og en styrking av planleggingen og byggingen av ny jernbane.

Les også: Vy kutter i strømforbruket

Fire måneder forsinket

Den nye organiseringen skulle egentlig ha blitt iverksatt 1. juni, men koronapandemien «skapte en krevende situasjon for de ansatte og organisasjonen», opplyser Frimannslund.

– For å få en god og forutsigbar prosess valgte vi derfor å bruke mer tid og utsette implementeringen.

– Hadde det ikke vært i alles interesse å bruke enda litt mer tid på noe som berører alle dine 3.413 medarbeidere?

– Vi bruker tid på effektiviseringen. Vi har jobbet med ny konsernomorganisering siden nyttår og har tilrettelagt for en god og forutsigbar prosess. I årene som kommer vil vi kontinuerlig jobbe med å utvikle organisasjonen for å sikre at vi løser oppgavene litt mer effektivt i morgen enn vi gjør i dag, svarer Frimannslund.

– Omorganiseringen vi nå er midt oppe i er en viktig del av effektiviseringen som skal frigjøre midler til å øke vedlikeholdet av jernbanen.

– Frigjøre 350 millioner

– Er du sikker på at dere vil nå målet om å kutte kostnadene med 500 millioner kroner i året innen 2023?

– Vi har god tro på at vi når målet innen 2023. Vi er nå i det første året av programmet og har allerede igangsatt 16 tiltak som vil frigjøre rundt 350 millioner kroner som kan brukes til økt vedlikehold av jernbane, svarer Frimannslund.

– Det kommer løpende nye forslag fra organisasjonen til å effektivisere måten vi jobber på. Vi ønsker å gjennomføre igangsatte tiltak på en god og forutsigbar måte og har derfor valgt å vente med å fase inn for mange nye prosjekter. Det viktigste er at vi gjennomfører det vi nå har igangsatt og gradvis innfører nye tiltak, tilføyer han.

Frimannslund har, i likhet med Dahlen, fått med seg at omorganiseringen sliter på de ansatte.

– Vi har forståelse for at mange ansatte opplever uro nå, og som arbeidsgiver har vi et ansvar for å ta vare på medarbeiderne under omstillingen. Vi gjennomfører samtaler med alle som er berørt og har fokus på å finne  gode løsninger for den enkelte, understreker Frimannslund.

– Ansatte har førsteretten

– Mange vil få tilbud om nye oppgaver internt i Bane Nor. Vi har holdt stillinger ledige og de ansatte som er i omstilling har førsteretten til disse, fortsetter Frimannslund.

– Vi ser også på om vi kan erstatte innleie med fast ansatte. Ingen ledige stillinger blir utlyst før det er avklart om det finnes ansatte i omstilling som er aktuelle. Det blir også mulighet for sluttavtaler til dem som ønsker det og som det ikke vil være oppgaver til i ny organisering.

– Vi mener vi har lagt opp til en prosess der vi ivaretar både medarbeiderne og leveransene våre. Det er styrking av kjerneleveransen vår som er hovedfokus i effektiviseringsprogrammet Epoke 2023. Målet er å levere bedre. Mer effektiv gjennomføring av prosjekter er også et tydelig mål. Vi ønsker å standardisere og forenkle våre verktøy og prosesser og mener den nye organiseringen vil legge godt til rette for dette.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: