Innenriks

Gir Nav og departementet hovedskylda for trygdeskandalen

Opposisjonen kaller granskingsutvalgets rapport for en «knusende dom». Trygdeekspert mener skandalens omfang har vokst betraktelig.

Bilde 1 av 2

– Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet.

Det sa jussprofessor Finn Arnesen, leder av granskingsutvalget, da han tirsdag la fram hovedrapporten om hva som har gått galt og hvordan trygdeskandalen kunne skje.

SVs Freddy André Øvstegård var raskt ute med å kalle dommen fra utvalget for «knusende».

– Dette er en knusende dom over klassejustisen i Norge og over regjeringens håndtering av skandalen. Det er tydelig at flere justismord, uskyldige fengslinger, kunne vært hindret hvis regjeringen handlet, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Arnesen overleverte rapporten til Torbjørn Røe Isaksen (H), arbeids- og sosialminister. Under pressekonferansen kom ministeren med en unnskyldning til de berørte.

– Jeg vil, som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sa han og la til:

– Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og fortsatt hos regjeringen. Vi, og jeg som ansvarlig statsråd, skal fortsette å rydde opp.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Eva Kristin Hansen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV) kaller utvalgets rapport for en «knusende dom». 

Øvstegård mener regjeringen har gjort altfor lite og at hjelpen til ofrene hele veien har vært «bakpå».

– Denne krisen er i realiteten enkel å løse. De som trenger hjelp, må få det, men regjeringen haler ut tiden og holder igjen. Vi krever en løsning for de som er rammet av denne skandalen umiddelbart.

Mangel på varslingskultur

Hardest kritikk får Nav. I rapporten står det blant annet:

«Håndteringen av denne saken innad i Nav-systemet bærer etter utvalgets syn preg av mangel på varslingskultur, ansvarspulverisering og en uakseptabel mangel på proaktivitet. Dette er et lederansvar, og bør ikke skyves over på enkeltmedarbeidere.»

Utvalget mener Nav burde avdekket alvoret i saken på et langt tidligere tidspunkt. Arnesen sa at det har vært en bekymringsfull mangel på kommunikasjon mellom Nav og departementet og at «systemsvikten» har rammet enkeltmennesker hardt.

Arnesen understreket at Nav og departementet ikke bærer ansvaret alene.

– Ikke i noen av de aktuelle organene har det vært tilstrekkelig oppmerksomhet mot folketrygdlovens uttrykkelige krav om opphold i Norge og EØS-rettens krav om at opphold i utlandet ikke skal medføre at ytelser bortfaller eller reduseres, sa Arnesen.

Rapporten har tittelen «Blindsonen», og i konklusjonen står det:

«Utredningen viser at EØS-rettens betydning for anvendelsen av folketrygdens oppholdskrav overfor mennesker bosatt i Norge, har befunnet seg i blindsonen til en rekke offentlige organer og andre som har hatt befatning med disse sakene.»

Les også: Den nye Nav-sjefen: – Jobben er midt i smørøyet

– Omfanget har vokst

Det er snart et år siden det ble klart at Nav, departementene og domstolene hadde praktisert EUs trygderegler feil. I årevis stilte norske myndigheter som krav at mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger måtte oppholde seg i Norge. Flertallet i granskingsutvalget mener feilpraktiseringen av regelverket strekker seg helt tilbake til 1994.

– Omfanget av Nav-skandalen har vokst betraktelig med denne utredningen, både i tid og antallet sakstyper. Den viser at det er feil at skandalen bare gjelder tre sakstyper og at man bare må se på perioden etter 2012, sier Olav Lægreid, advokat og ekspert på trygderett.

Lægreid har flere ganger sagt at antallet personer som er berørt av skandalen, er mye høyere enn de tallene Nav opererer med. Og det står han fast ved.

– Nav har selv sagt at etaten ikke har systemer for å søke opp alle sakene som faktisk er omfattet av skandalen. Derfor er det helt avgjørende at folk gir beskjed om de tror at de har en sak som er omfattet. Dette bør de få anledning til å bruke advokat på, for å få en vurdering av om man bør kontakte Nav. Ordningen med fri rettshjelp er i praksis stengt så lenge Nav ikke har funnet saken selv, og etaten sliter med å finne igjen sakene, sier Lægreid, som er koordinerende advokat for rettshjelpordningen.

– Det er ikke nok å si unnskyld

Han mener regjeringen må endre hele ordningen.

– Hvis regjeringen virkelig har et helhjertet ønske om å rydde opp, må det settes av ressurser til det. Det er ikke nok å si unnskyld, uten å gjøre det som trengs for å komme helt til bunns i problemet.

Ifølge Nav er 1.643 personer så langt avklart å være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket. I tillegg anslår Nav at rundt 3.000 personer har fått urettmessig stans eller avslag på en trygdeytelse. Når det gjelder straffesakene, er det vurdert gjenåpning av i overkant av 80 saker med rettskraftig dom.

Les også: Nav-sjefens avskjed

– Utrolig dårlig kommunikasjon

Eva Kristin Hansen (Ap) som ledet Stortingets gransking av trygdeskandalen, kaller også dommen for «knusende».

– Jeg har fått bekreftet mye av det som kom fram under høringen i Stortinget. Det var utrolig dårlig kommunikasjon mellom departementet og Nav og stor mangel på EØS-kompetanse.

Et flertall i utvalget mener det er klart at skandalen strekker seg helt tilbake til 1994. Da satt Arbeiderpartiet med makta.

– Går den tilbake til 1994, må vi selvsagt ta vår del av skylda. Det skal vi ikke snakke bort. Her skal man ikke lete etter unnskyldninger.

Hun forventer nå at ministeren kommer til Stortinget og legger fram rapporten.

– Så må Stortinget gå gjennom saken og bestemme hvilken komité saken skal gå til, sier Hansen.

Trygdeskandalen

* I oktober i fjor ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land.

* Både EFTAs kontrollorgan ESA og et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg har slått fast at reglene har blitt praktisert feil, og at kravet om opphold i Norge for å motta de aktuelle trygdeytelsene er i strid med EØS-avtalen.

* Utvalget mener også at praksis før 2012 må gjennomgås, og at feil kan ha skjedd helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS.

* Riksadvokaten anslår at siden 2012 kan minst 85 personer være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel.

* 1.643 personer er så langt avklart å være rammet av feiltolkningen av EØS regelverket. Av disse har 849 fått omgjort urettmessige vedtak om tilbakekreving, mens 989 har fått omgjort urettmessig vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelse. I tillegg kan rundt 3.000 ha fått uriktig avslag på søknader (per 6. juli).

* 68 av 75 saker som gjelder domfelte personer, er ferdig behandlet. Behandlingen av saker som gjelder perioden før 1. juni 2012, er satt på vent inntil det foreligger en uttalelse fra EFTA-domstolen om hvilke grupper som kan være berørt.

* Opposisjonen på Stortinget kom i slutten av februar med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av trygdeskandalen.

Kilde: NTB