Innenriks

Kraftig fall i CO2-utslippene

De daglige CO2-utslippene fra transportsektoren er redusert med 20 til 40 prosent på grunn av koronakrisen, viser beregninger gjort ved NILU.

Bare utslippene fra fly er redusert med om la 42.000 tonn CO2 siden 13. mars på grunn av kansellerte flygninger, opplyser Henrik Grythe, forsker ved NILU, Norsk institutt for luftforskning. Reduksjonen kan faktisk være enda større enn som så, ettersom situasjonen også er ekstraordinær for flygningene som fortsatt blir gjennomført.

Les også: Ny rapport: – Folk er klare til å bli med på klimadugnaden

Halvtomme fly

– Beregningen tar ikke høyde for at det er færre passasjerer og dermed lettere fly som da slipper ut mindre for hver kilometer som flys, påpeker Grythe.

I gjennomsnitt har det vært rundt 40 prosent belegg på flyavgangene som er blitt gjennomført siden koronakrisen slo inn for fullt, mot om lag 75 prosent i en normalsituasjon, ifølge ham.

Grythe har benyttet den såkalte CORSIA-metoden utviklet av ICAO, Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, i sine beregninger.

Les også: – Det verste er at vi tillater at ulikhetene øker

Nær en tredel lavere

Når det gjelder CO2-utslippene fra veitrafikken, viser Grythes beregninger en nedgang på opptil 30 prosent fra personbilene.

– Det tilsvarer en reduksjon på omlag 17.000 tonn CO2 på landsbasis, siden fredag, forteller han.

Vanligvis står personbiler, inkludert varebiler, for om lag 55 prosent av de totale utslippene fra veitrafikken.

– Det er foreløpig lite som tyder på at det er større endringer i veitransporten med godsbiler, og også kollektivtrafikken ser ut til å gå tilnærmet som normalt, fortsetter Grythe.

– For godstransporten så man en nedgang på 3 prosent i forbindelse med finanskrisen i 2008-2009. Nå er endringene i markedene større, så eventuelle endringer i godstrafikken kan nok bli større ved en langvarig lavkonjunktur.

Grythe har basert seg på en egenutviklet utslippsmodell når det gjelder beregningene for veitrafikken.

Les også: Flyskam brer seg i Norge

Reduseres fortsatt

Også når det gjelder deler av fergetrafikken kan utslippene bli kraftig redusert.

– Innenlandsferger ser ut til å gå tilnærmet som normalt. Utenlandsfergene ser derimot ut til å få innstilte avganger i flere uker fremover, konstaterer Grythe.

– Oppsummert kan det se ut til at vi nå har en situasjon som reduserer transportutslippet med omtrent  20 til 40 prosent for hver dag, mulig mer. Det ser fortsatt til at trafikken gradvis reduseres, både i luft, på vei og sjø.

– Hva slags konsekvenser kan dette få for klimaet, miljøet og luftkvaliteten på sikt?

– På kort sikt vil luftkvaliteten i Norske byer være betydelig bedre enn ved en normaltilstand. Det vil nok også sees effekter på utslipp totalt for året 2020. På lang sikt er vel transportaktiviteten avhengig hvordan det går med økonomien, og av hvordan folks reisevaner på lang sikt vil bli endret, svarer Grythe.

Forsinker oppvarmingen

Seniorforsker Jan Ivar Korsbakken ved CICERO Senter for klimaforskning, påpeker at for hver uke med lavere utslipp, nasjonalt og internasjonalt, forsinkes også den globale oppvarmingen med en tilsvarende periode.

– Effekten av dette kan bli forsterket hvis også deler av industrien stenger ned, men effekten vil bare være midlertidig, i noen uker eller måneder. Så snart vil er tilbake til normalen igjen, vil nok utslippene fortsette på samme nivå som før, tror Korsbakken.

Samtidig er situasjonen nå så uklar at det ikke er gitt at det blir slik, erkjenner han.

– En langvarig økonomisk nedgangsperiode kan føre til store utslippskutt i tunge deler av økonomien. Det så vi i tidligere sovjetland etter oppløsningen av Sovjet-Unionen.

– Kan ende med større utslipp

Korsbakken ser også for seg andre mulige scenarioer.

– Hvis mange flyselskap går konkurs, kan det føre til en periode med dyrere flybilletter, og det kan begrense reiseaktiviteten. Det er også en mulighet for veldig langvarige reiserestriksjoner, hvis det tar lang tid å utvikle en vaksine mot korona eller hvis det viser seg at man ikke utvikler langvarig immunitet etter koronasykdom. Da kan vi komme til å se effektene av dette i mange år.

Utslippene kan også utvikle seg i en helt annen retning, påpeker Korsbakken.

– I noen land, som Kina, kan det hende at de vil prøve å få fart på økonomien igjen ved å pøse på med penger til tungindustrien og utbyggingsprosjekter. Da kan det ende med større utslipp enn før.

Mer fra Dagsavisen