Innenriks

Kommunens krav til Arne og Ragnhild: Får ikke snakke med sønnen uten at noen hører på

Kommunen vedtok nylig at all kommunikasjon og kontakt mellom foreldrene og sønnen skal overvåkes. Men siden Ragnhild og Arne får tilbake statusen som pårørende, blir kravene foreløpig ikke iverksatt.

I mange år har foreldrene vært dypt bekymret for sønnens helsetilstand, men de har ikke fått innsyn i hva slags medisiner han får eller hva slags helsemessige vurderinger som blir gjort.

– Det var som å få en kniv i magen, sier Ragnhild Johnsen Meldalen om brevet hun mottok fra Kongsvinger kommune for en drøy uke siden.

Brevet kom rett før det var endelig avklart at hun og ektemannen Arne Ugedal får tilbake statusen som nærmeste pårørende for sønnen «Karl».

Les hele historien om Karl-saken: Får ikke være pårørende til sin egen sønn

Skal ikke snakke negativt

Kongsvinger kommune har kalt notatet «Rutiner for kommunikasjon/samhandling» og skriver at bakgrunnen for rutinene «er ønsket om å skape en trygg og forutsigbar hverdag» for Karl.

I notatet vises det til at Karl kan ringe foreldrene hver dag om han ønsker det. Telefonsamtalen skal gjennomføres rundt klokka 20.30.

Så står det: «Samtalen skal være med høyttaler på, og skal være en positiv opplevelse for Karl. Det skal ikke snakkes negativt og samtalen bør avsluttes på en god måte.»

Dagsavisen har byttet ut sønnens egentlige navn med Karl i sitatene fra notatet.

Videre heter det at «dersom samtalen handler om temaer som medisiner, flytting, verge, fastlege, kommunen, vil personalet avbryte samtalen umiddelbart».

Personalet skal være tilstede

Resten av notatet handler om rutiner for hva som skal skje når Karl er på besøk hos foreldrene, noe han stort sett har vært en gang i uka de siste årene.

«Besøket skal skje med personalet tilstede. Besøket skal være en positiv opplevelse for Karl. Det skal ikke snakkes negativt og besøket bør avsluttes på en god måte. Besøket skal vare i max 3 timer.»

Foreldrene adopterte Karl for over 30 år siden.

Ragnhild og Arne adopterte Karl for litt over 30 år siden. Han var da en liten, traumatisert, kasteløs gutt som hadde vokst opp i slummen i India. Adoptivsønnen fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemning da han gikk på ungdomsskolen.

Litt lenger ned står det:

«Dersom det under besøket er negativt snakk om temaer som medisiner, flytting, verge, fastlege, kommunen, vil personalet korrigere samtalen. Dersom negativt ladet snakk ikke avtar da, vil besøket avbrytes umiddelbart.»

Notatet avsluttes med:

«Samme regler som beskrevet ovenfor, gjelder dersom representanter for foreldrene besøker Karl.»

Les også: «Karl»-saken: – Et enormt maktmisbruk

Ragnhilds reaksjon

Dagsavisen har skrevet en rekke saker om ekteparet fra Kongsvinger som har kjempet en årelang kamp mot kommune og stat for at sønnen skal få et bedre botilbud og tettere helseoppfølging. De har kjempet for at sønnen skal få en annen verge enn den personen som Fylkesmannen har utnevnt. Foreldrene og deres advokat mener det ikke er noen tvil om at Karl har gitt klart uttrykk for at han vil ha moren som verge.

I 2018 vedtok Kongsvinger kommune at foreldrene heller ikke skulle få være nærmeste pårørende til sønnen. Dette vedtaket blir omgjort etter at Sivilombudsmannen har konkludert med at det ikke er hjemmel i loven for å gjøre det.

Ragnhild var lettet og glad da det ble klart at de får være nærmeste pårørende. Etter å ha mottatt de nye kravene som kommunen har listet opp, vet hun nesten ikke hva hun skal si.

– Er det noen som ønsker at Karl skal ha positive opplevelser, så er det vi. Men hvis han vil betro seg til oss om ting som er vanskelig, skal han ikke få lov til det? spør Ragnhild.

– Når han har sagt at han har det vanskelig, har vi sagt at vi jobber for at han skal få det bedre. Skal ikke vi få lov til det? Vi vil gi ham håp om at ting kan bli bedre. Jeg savner omtanke for Karl, det er ham dette går ut over.

Foreldrene har tidligere opplevd at kommunen har stilt strenge krav til kontakten med sønnen, men disse vedtakene ble omgjort etter at advokat Helge Hjort påklaget dem. Hjort har vært foreldrenes advokat helt siden 2003. Han har allerede klaget på det siste vedtaket fra kommunen.

I brevet Ragnhild mottok, skriver kommunen at notatet om rutiner for kommunikasjon og samhandling skulle vært framlagt på møter som foreldrene var innkalt til i november og desember i fjor. Ragnhild takket nei til å komme på møtene fordi mannen var syk og fordi innkallelsen kom på kort varsel. Hun ønsker heller ikke å møte kommunens representanter alene.

– Det er mange år siden vi sluttet å gå alene på møtene med kommunen. Påkjenningen har vært for stor fordi vi mener at vi verken blir respektert eller hørt, sier Ragnhild.

Advokat: – Forkastelig

I sin klage skriver advokat Hjort at kommunens vedtak umiddelbart må trekkes tilbake. Han viser til at kravene bryter med en rekke lovbestemmelser og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Jeg har aldri sett at en annen kommune har prøvd seg på sånne typer frihetsbegrensninger, men Kongsvinger kommune har forsøkt seg på det en del ganger tidligere, i samme sak.  Det er veldig uvanlig, og det er så unødvendig, sier Hjort til Dagsavisen.

– Foreldrene har strukket seg langt og blitt med på fornuftige begrensninger som er forutsigbare og positive for alle. Det skinner så tydelig igjennom at det er innholdet i hva Karl kan snakke med foreldrene om, som de er opptatt av. Det er det som gjør det så forkastelig.

Advokat Helge Hjort.

Advokat Hjort mener Karl-saken er et «ekstremt eksempel» på hvordan staten kan ta fra foreldre omsorgen for sine barn og at den går til kjernen av det han mener er galt med dagens vergemålsordning.

Han er ikke i tvil om at kommunens krav er ulovlige og skjønner ikke hva kommunen vil oppnå.

– Det som står i notatet, krenker alle grunnprinsipper for hvordan man skal behandle mennesker. Dette står nedfelt i menneskerettighetserklæringer. Jeg synes det er helt utrolig at kommunen klarer å levere et så slett håndverk, sier han og legger til:

– Jeg synes det er et tankekors at kommunen treffer et vedtak om at personalet i en privat virksomhet som kommunen kjøper tjenester av, skal betros oppgaven å overvåke innholdet i telefonsamtaler og hvordan besøk skal gjennomføres hjemme.

Les også: Prest om «Karl»-saken: – Myndighetene må komme foreldrene i møte

Foreldrene får uttale seg

Dagsavisen har spurt kommunalsjef Cathrine Pedersen i Kongsvinger kommune om hvorfor de kommer med disse kravene nå. Hun har også fått framlagt kritikken fra Hjort. Pedersen har svart i en e-post. Hun understreker at på tidspunktet vedtaket ble fattet, var det vergen som fortsatt var Karls nærmeste pårørende.

– Den 13.1. 2020 ble vedtaket om nærmeste pårørende opphevet av fylkesmannen, og Kongsvinger kommune vurderer derfor at nærmeste pårørende skal ha mulighet til å uttale seg, og at dette inkluderes i den videre saksbehandlingen, skriver hun.

– Frem til ny saksutredning, klagebehandling og konklusjon er ferdigstilt, iverksettes ikke punktene som advokat Hjort har henvist til.

Kommunen har skrevet at vedtaket er overprøvd av Fylkesmannen i Innlandet og at rutinene er nedfelt i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.

Pedersen skriver også at beslutningen om at foreldrene får tilbake pårørendestatusen, vil påvirke flere andre vedtak.

– Denne enkeltsaken har i mange år dessverre hatt et høyt konfliktnivå. Det er hverken pårørende eller kommunen tjent med, og vi ønsker å legge til rette for et bedre samarbeidsklima. Vi vil invitere pårørende til et samarbeidsmøte på nøytral grunn etter pårørendes eget ønske. Kommunen kan ikke diskutere denne saken gjennom media, da den inneholder taushetsbelagt informasjon.

Les også: Mener kontrollen av tvangsvedtak overfor utviklingshemmede er urovekkende dårlig