Innenriks

Elleve Nav-domfelte har bedt om gjenopptakelse

Elleve av de Nav-dømte har så langt begjært saken sin gjenopptatt. Setteriksadvokaten vil sende flere antatt uriktige dommer til gjenåpning i løpet av januar.

Av Birgitte Iversen

Det kommer fram i et brev fra setteriksadvokat Henry John Mæland til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) datert 17. desember i fjor, som hun mandag oversendte til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

I brevet kommer det fram at påtalemyndigheten så langt har avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

9 av de 78 har selv begjært gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen. Videre har to domfelte begjært gjenåpning av dommer som gjelder eksport av barnetrygd, omsorgsstønad og kontantstøtte til EU/EØS-land, skriver Mæland.

Les også: Setteriksadvokaten: 78 personer antas feilaktig dømt i trygdeskandalen

Utvidet frist

Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter er blitt gitt en sentralisert landsdekkende funksjon med å kvalitetssikre innstillingene og sikre likebehandling, kommer det fram i brevet. Embetet har blitt styrket med to statsadvokater til arbeidet.

Politidistriktene skal sende sine saker til sine lokale statsadvokatembeter, som igjen sender de videre til Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Politidistriktene hadde opprinnelig frist til 6. desember i fjor til å identifisere personer som har blitt urettmessig dømt for trygdesvindel på grunn av Navs feiltolkning av en EU-forordning. Denne fristen er blitt forlenget til 20. januar.

– Arbeidet med identifiseringen (...) har vist seg å være mer omfattende og tidkrevende enn man først forestilte seg, skriver Mæland.

Mæland opplyser at han «antar (...) å kunne oversende et utvalg uriktige dommer med begjæring om gjenåpning» til Gjenopptakelseskommisjonen i januar 2020, og at uriktige dommer deretter vil bli behandlet fortløpende de neste månedene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan ta tid

Nav-ofre som er uskyldig dømt og straffet, kan imidlertid måtte vente lenge på erstatning, da regjeringen har avvist å opprette en hurtigløsning for behandling.

Det er Gjenopptakelseskommisjonen som avgjør om en sak skal gjenopptas. Hvis ja, går saken tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Først etter å ha blitt frikjent i en ny rettssak, kan ofrene søke Statens sivilrettsforvaltning om erstatning. Dermed kan det gå mange måneder før uskyldig dømte til slutt blir frikjent og kan starte erstatningsprosessen.

Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen, sier mange av sakene vil bli behandlet av kommisjonen under deres møte i mars, men at enkelte saker også kan bli behandlet under møtet i januar dersom de får sakspapirene i tide.

– Vi avventer nå å få oversendt politidokumentene fra setteriksadvokaten. Det gjelder også for de elleve sakene som er meldt inn direkte til oss, sier hun til NTB.

Torsdag og fredag denne uken holder kontrollkomiteen på Stortinget åpen høring om trygdeskandalen.

Les også: – Det kan vise seg at statsministeren har større ansvar for denne saken enn det som er kommet fram

Fakta om trygdeskandalen

* Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

* Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge oppdaterte tall fra Riksadvokaten per 17. desember.

* Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker, og hadde i midten av desember utbetalt rundt 5 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

* Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

* Rødt fremmet 27. november mistillitsforslag mot Hauglie, men det fikk bare støtte fra partiets ene stortingsrepresentant.

* 9. og 10. januar holder kontrollkomiteen åpen høring i saken.

(Kilde: Riksadvokaten, Nav)

Nyeste fra Dagsavisen.no: