Innenriks

Setteriksadvokaten: 78 personer antas feilaktig dømt i trygdeskandalen

En ny oversikt fra Setteriksadvokaten viser at 78 personer antas å ha fått feilaktig fellende dommer i Nav-skandalen.

Det kommer fram i et brev fra setteriksadvokaten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) datert 17. desember i fjor, som Hauglie mandag oversendte kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Hauglie må stille til høring i komiteen torsdag og forklare hvordan Nav i en årrekke kunne feiltolke en EU-forordning slik at en rekke personer har blitt uriktig straffeforfulgt eller uriktig ha måttet tilbakebetale ytelser.

Den oppdaterte oversikten viser at 66 av de domfelte kommer fra Norge, fem fra Sverige, to fra Finland, samt en person fra henholdsvis Danmark, Hellas, Nederland, Polen og USA. Sistnevnte var ektefelle til en EU/EØS-borger.

Blant de 78 personene er 48 idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff. Flere er også dømt for andre forhold. Den strengeste straffen gjelder en finsk statsborger som i Sandefjord tingrett i 2017 ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha fått utbetalt 990.000 kroner i arbeidsavklaringspenger mens han oppholdt seg i et annet EØS-land.

I brevet opplyser Setteriksadvokaten at det legges til grunn at det kan komme ytterligere dommer.

Les også: Slik får de som mener de er Nav-skandalens ofre fri rettshjelp

Utsatt frist

Setteriksadvokat Henry John Mæland skriver at arbeidet med å identifisere urettmessig straffeforfølging i politidistriktene, har vist seg å være mer omfattende og tidkrevende enn man først hadde forestilt seg. Politidistriktene har derfor fått forlenget frist til 20. januar for å få oversikt over antall saker.

– Det har vært gjennomført og gjennomføres fremdeles omfattende undersøkelser ved hvert politidistrikt for å spore opp alle saker, skriver Mæland.

Den nye oversikten baserer seg på saker innmeldt fra Nav Kontroll og Domstolsadministrasjonen per 16. desember, men er ikke kvalitetssikret mot politiets pågående gjennomgang av mottatte anmeldelser fra Nav og egne registre, opplyses det.

Les også: Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker

Har stilt saker i bero

Mæland skriver at påtalemyndighetens oppryddingsarbeid foreløpig kun ser på saker etter 1. juni 2012. Om det er gjort feil rettsansvendelselse også før 2012 anses som uavklart, heter det i brevet.

Det samme gjelder om rettsanvendelsen gjelder andre trygdeytelser enn arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

I brevet heter det at «riksadvokaten har oppfattet rettstilstanden til andre trygdeytelser (..) så vidt usikker» at politidistriktene er bedt om å stille alle anmeldelser fra Nav Kontroll om slike forhold i bero inntil det kan gjøres nærmere kvalifiserte vurderinger. Dette gjelder for eksempel anmeldelser for mottak av dagpenger, heter det.

Et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg skal ta stilling til om Nav-skandalen strekker seg lenger tilbake i tid og også omfatter flere saker. De skal komme med sin konklusjon innen 1. juni.

Nyeste fra Dagsavisen.no: