Innenriks

Nav-granskere er ikke inhabile, fastslår Justisdepartementet

Alle de omstridte medlemmene i granskingsutvalget for EØS-saken er habile, mener Justis- og beredskapsdepartementet. Men to av dem har fått begrenset habilitet.

Lovavdelingen i departementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i utvalget etter at det oppsto tvil om habiliteten til særlig to av dem, utvalgets leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy. Årsaken err at de var dommere i en høyesterettssak i 2012 som også gjaldt straffutmåling for trygdebedrageri.

Les også: Erna vil ikke kommentere Nav-skandalen

Kritikk

Dette førte til kritikk fra blant andre jussprofessorene Benedikte Moltumyr Høgberg og Mads Andenæs for det ikke var blitt gjort en uavhengig vurdering av habiliteten.

I et notat til Arbeids- og sosialdepartementet i november redegjorde Arnesen og Skoghøy selv for saken, men konkluderte selv med at de var habile.

Etter kritikken ba arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i midten av desember Justisdepartementet om å vurdere saken. Lovavdelingen konkluderer med at i den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er de to inhabile til å delta i denne delen av arbeidet, men habile til lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid.

Komme til bunns

I tillegg til Arnesen og Skoghøy består utvalget av advokat Karin Fløistad, avdelingsdirektør Hanne Jendal, advokat Kristin Bugge Midthjell, styreleder Per Sanderud og brukerombud Barbro Wærnes.

Utvalgets hovedoppgave er å komme til bunns i hvordan og hvorfor en rekke mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land, noe de har rett til etter EUs trygdeforordning, som går foran norsk lov.

Rundt 2.400 har ifølge Nav fått urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av feil tolkning av loven.