Innenriks

– Vill vest i hyttebyggingen

– Med dagens regjering virker det som om det er fullt frislipp og vill vest i hyttebyggingen, sier SVs Lars Haltbrekken.

SV om naturvern
Lysbakken, Haltbrekken og Nevra

Dagsavisen kunne nylig opplyse at de største hyttekommunene har omfattende planer om bygging av nye hytter. Bare i Ringsaker, Trysil, Vinje og Nes i Buskerud kan det bli over 9.000 nye hytter til sammen.

De kommer på toppen av nær en halv million hytter som fra før er satt opp landet rundt.

Hyttebyggingen har allerede fått drastiske konsekvenser for en rekke arter, blant annet villreinen, ifølge NINA-forsker Vegard Gundersen.

– Kravene må skjerpes

I SV er det nå flere som mener at hyttebyggingen må bli regulert på en strengere måte.

– Kravene til plassering av nye hytter må skjerpes kraftig inn, særlig i villreinens leveområder, mener Lars Haltbrekken.

Hans partikollega på Stortinget, Arne Nævra, skjønner at utkantkommuner er på jakt etter inntekter og investeringer som kan bidra til å stanse en mulig befolkningsnedgang.

– Men dette kan ikke skje gjennom en heseblesende hyttebygging der vår siste uberørte natur bygges ned, sier Nævra.

– Vi må på sikt også tørre å løfte de store spørsmålene omkring dette, fortsetter han.

– Når er det virkelig nok? Skal det være en menneskerett å eie hytte eller bolig, uten noen begrensninger på areal- og energibruk?

Da Dagsavisen snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om konsekvensene av hyttebyggingen, påpekte han også at «med tilhørende infrastruktur av veier og så videre, blir endringene massive.»

Les også: Klimaendringene kan føre til økt bruk av kjemiske plantevernmidler

– Ikke mer å ofre

Nævra mener en sak NRK nylig omtalte, er et godt eksempel på dette. I området rundt Norefjell, som omfatter deler av kommunene Flå, Sigdal og Krødsherad i Buskerud, er det planer om skiheis opp til Høgevarde på 1.459 meter over havet. Kommunene i området ønsker i tillegg å bygge over 5.000 nye hytter.

– Norefjell har blitt angrepet av utbyggingsprosjekter fra flere kanter, og naturen, med villreinen som en av de sårbare artene, har ikke mer å ofre, sier Nævra.

Nylig var både Nævra og Haltbrekken i debatt med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i Stortinget, om nedbyggingen av naturen og tap av arter.

– Et avgjørende problem er at statsministeren har fratatt klima- og miljøministeren ansvaret for hvordan vi bruker arealene i Norge. Det har hun i stedet gitt til kommunalministeren, sier Haltbrekken.

Ansvaret for plandelen i plan- og bygningsloven ble flyttet fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet  i 2013.

Under debatten i Stortinget var Elvestuen tydelig på hva han selv mente om dette.

– Det er ikke noe vanskelig for meg å si at jeg mener at planavdelingen burde ligge i Klima- og miljødepartementet. Det har jeg ment hele tiden, i Stortinget også, men det er ikke en del av den enigheten som vi kom fram til verken på Jeløya eller på Granavolden, og det har jeg respekt for, sa Elvestuen.

– Be om gjennomgang

– Vi vil be om å få en gjennomgang av hvordan denne alvorlige endringen har slått ut  for naturen, sier Haltbrekken.

– Mye av grunnen til at Miljøverndepartementet i sin tid ble opprettet, var at det skulle kunne ha avgjørende innflytelse på forvaltningen av arealene i Norge, fortsetter han.

SV kommer også til å utfordre Elvestuen på hva han vil gjøre for å hindre at hyttebyggingen ødelegger villreinens leveområder.

Ifølge NINA-forsker Vegard Gundersen, er villreinens kår blitt vesentlig forverret.

– Det som tidligere var to-tre store sammenhengende villreinområder i Sør-Norge, er i dag 24 fragmenterte områder der bestandene lever isolert. Tidligere spektakulære massevandringer mellom sommerbeitene i vest og vinterbeitene i øst har opphørt helt, kunne han opplyse til Dagsavisen.

Les også: Undersøker massedød blant måker

– Ikke vill vest

Regjeringen avviser blankt kritikken fra SV.

– Det er ikke vill vest eller fullt frislipp for hyttebygging under nåværende regjering, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

–  Praktisk talt all hyttebygging skjer i dag etter godkjente arealplaner, der fylkesmennene og andre sektorer har deltatt aktivt i planprosessene. Hyttebyggingen skjer i økende grad som fortetting eller utvidelser av eksisterende hytteområder og reiselivsdestinasjoner, fortsetter han.

Hiim er heller ikke bekymret for villreinens situasjon.

– De viktigste villreinområdene i Norge er sikret gjennom et stort planleggingsprogram, der elleve fylkeskommuner har utarbeidet sju regionale planer. Planene skal sikre en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. I planene er det trukket grenser for nasjonalt villreinområde der videre utbygging skal unngås. I randsonene der det er åpnet for hyttebygging, er dette avveid mot hensynet til villreinen, påpeker Hiim.

– Det er mange ulike hensyn som skal ivaretas i randsonene. Regjeringen mener hensynet til villreinen skal veie tungt, men også hensynet til lokal næringsutvikling og bosetting. Vi forventer at fylkeskommunene og kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark, og har særlig oppmerksomhet rettet mot områder med stort utbyggingspress. Dette skjer blant annet ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser.