Innenriks

Halvparten av natur- og miljøoppdragene er forsinket

Naturen får svi for nedbemanning og ubesatte stillinger. Om lag halvparten av oppdragene Miljødirektoratet jobber med var forsinket, krympet eller hadde fått forlenget frist ved utgangen av september.

Dette framgår av et brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet (KLD) om «foreløpig årsrapport 2019».

«Vi er (...) i rute med 92 av de 121 oppdragene i tildelingsbrevet for 2019. 17 oppdrag har gult statuslys, som betyr at disse enten vil bli forsinket eller utført med redusert kapasitet etter avtale med KLD», heter det i brevet.

I tillegg er det om lag 50 oppdrag som har fått forlenget frist for når de skal ferdigstilles, med alt fra noen uker til mange måneder. Dette har skjedd etter «dialog og avklaringer» med Klima- og miljødepartementet.

Les også: Regjeringen utsetter forslag om bedre luft for andre gang

– Redusert bemanning

– Vi har redusert bemanningen samtidig som vi har fått nye oppgaver, forklarer Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Nedbemanningen, som omfatter flere titall stillinger, har skjedd på grunn av  regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE). Den ble iverksatt i 2015 og har siden medført årlige kutt i budsjettene til alle statlige virksomheter.

– Det er ingen tvil om at arbeidspresset er høyere enn før. I tillegg til oppdragene vi får fra Klima- og miljødepartementet, kommer mange løpende lovpålagte oppgaver. Det er dessuten blitt flere nye tilskuddsordninger  som krever «manpower», forteller Hambro.

Disse tilskuddsordningene, som medfører mange søknader, omfatter blant  annet muligheter til å søke om penger for å kutte kommunale utslipp, redusere marin forsøpling, nasjonale turstier og til å ta hånd om kasserte fritidsbåter.

Nye og endrede forskrifter, blant annet om fremmede organismer og handel med truede arter, innebærer også  behov for økt arbeidsinnsats.

Les også: Vil ikke gi innsyn i den nasjonale klimaplanen som skal leveres til EU

Ubesatte stillinger

I stedet har det vært færre på jobb enn det som direkte kan knyttes til ABE-reformen.

«Vi har hittil i år hatt noe høyere turnover enn normalt, og mange stillinger har derfor stått vakante i kortere perioder», skriver Miljødirektoratet i brevet til Klima- og miljødepartementet.

«Dette er krevende og forsterker behovet for ytterligere effektivisering av driften», heter det videre.

Miljødirektoratet har allerede «igangsatt mange tiltak for å komme tidlig i gang med prosjektene, sikre gjennomføringen og dermed redusere risikoen for å ende opp med forsinkelser.»

Samtidig innebærer de ubesatte stillingene økt risiko for «mindreforbruk på driftspostene». I slutten av september lå det an til at Miljødirektoratet ikke ville klare å bruke opp om lag 20 millioner kroner av årets midler.

– Trenger du flere ansatte?

– Min jobb er å forholde meg til rammene og prøve å levere best mulig, svarer Hambro.

– Hvilke konsekvenser får det at så mange av oppdragene dere har fått, er forsinket?

– Det innebærer at Klima- og miljødepartementet får rapporter med de solide faglige underlagene de trenger for videre politikkutvikling, senere, svarer Hambro.

Redusert ambisjonsnivå

Som Dagsavisen allerede har skrevet, er et forslag om nye grenseverdier for svevestøv og også den lenge ønskede handlingsplanen for sjøfugl, blant oppdragene som er forsinket.

Miljødirektoratet forklarer forsinkelsen som rammer de utsatte sjøfuglene blant annet med «en lengre periode  med redusert bemanning på sjøfuglområdet i 2019.»

Nå har Miljødirektoratet «valgt å redusere ambisjonsnivået for planen.»

Andre oppdrag som er forsinket, dreier seg om alt fra biodrivstoff og batterier til avfall og ørret.

Om et av de øvrige forsinkede oppdragene skriver Miljødirektoratet følgende: «Ikke mottatt ytterligere spørsmål fra KLD, men heller ikke nok ressurser til å besvare spørsmål som eventuelt kommer», heter det om et annet oppdrag.

Dette oppdraget har forøvrig ikke «gult statuslys, men «svart statuslys», i likhet med 11 andre oppdrag ved utgangen av september. Det innebærer at arbeidet i Miljødirektoratet har stanset opp fordi de venter på nødvendige avklaringer fra Klima- og miljødepartementet, eller også at oppdraget rett og slett er blitt avlyst.

Nyeste fra Dagsavisen.no: