Innenriks

Nav-skandalen: Dette er de viktigste spørsmålene Hauglie må svare på

Eva Kristin Hansen leder Stortingets gransking av Nav-skandalen. Ap-politikeren har fem spørsmål som hun mener det er spesielt viktig at Anniken Hauglie (H) svarer på.

Oslo 20191105. 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Torsdag ettermiddag hadde kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget et nytt møte om Nav-skandalen. Eva Kristin Hansen, som er komiteens saksordfører, er ikke fornøyd med svarene statsråden har gitt så langt.

Komiteen sendte i går en rekke nye spørsmål til arbeids- og sosialminister Hauglie.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hansen har plukket ut fem av dem og begrunner hvorfor hun mener disse spørsmålene er spesielt viktige å få svar på.

1. I Stortingsproposisjon 74L (2016-2017) foreslår regjeringen å lovfeste Navs praksis ved utenlandsopphold knyttet til arbeidsavklaringspenger, en praksis som har vist seg å være i strid med EØS-reglene. Men verken i høringsnotatet eller i proposisjonen nevnes EØS-avtalen eller trygdeforordningens forrang. Hvorfor fremstilles ikke de EØS-rettslige føringene i denne proposisjonen?

Hansen: – Når Stortinget i juni 2017 vedtok innstrammingene i AAP-ordningen, var det null oppmerksomhet rundt EØS-regelverket. Dette til tross for at vi nå ser av korrespondansen at det i forkant av denne saken var store diskusjoner internt i Nav-systemet. Det er underlig at Stortinget ikke ble informert om at dette kunne være en problemstilling.

Les også: Nav-skandalen: – ESA har sviktet som tilsynsorgan

– Skylder de som er rammet en forklaring 

2. I e-post av 22.2.2019 fra departementet til Nav fremgår det at politisk ledelse har gitt klarsignal til Nav om at de ikke trengte å gjennomgå saker tilbake i tid, begrunnet med blant annet at det er administrativt krevende. Mener departementet at administrative belastninger er viktigere enn folks rettssikkerhet?

Hansen: – Jeg mener det er oppsiktsvekkende at de ikke bryr seg om vanlige folk sine rettigheter og rettssikkerhet, men er mer opptatt av at de får mye å gjøre. Jeg mener departementet skylder alle som er rammet av denne skandalen en forklaring og at de begrunner hva i all verden det var de tenkte på.

3. Statsråden har slått fast at «Det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis.» Dette avvises av Nav-sjefen. Komiteen ber om statsrådens avklaring.

Hansen: – Det har vært veldig spesielt å være vitne til den åpne konflikten mellom Hauglie og Nav-direktøren. Her skyver den ene ansvaret over på den andre. Hvis ingen har ansvar for noe, må statsråden tenke gjennom hva slags lederskap det er både i departementet og nedover.

Oslo 20191112. 
I det første møtet om saken skal komiteen blant annet velge en saksordfører og bestemme om det skal holdes en åpen høring om saken med de ansvarlige statsrådene. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Eva Kristin Hansen (Ap) er saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

4. Det fremgår at uklarhet om tolkningen av trygdeforordningen har vært et diskusjonstema blant toppledere i Nav  i 2014, at det har vært tatt opp av Nav internasjonalt i 2015 og Nav klageinstans i 2017. Har departementet vært ukjent med disse diskusjonene?

Hansen: – Det er helt avgjørende at Stortinget får informasjon om hvor dette regelverket har blitt diskutert og om departementet har visst om det. Nå framstilles det som om ingen har hørt noe, og det har jeg vanskelig for å tro.

5. Komiteen ber om oversendt kopi av all relevant korrespondanse, referater fra møter og e-poster mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet og mellom departementet og Trygderetten.

Hansen: – I den dokumentasjonen vi har fått, kan det se ut som det har vært lite kommunikasjon mellom departementet og direktoratet. Vi må vite om det er tilfellet. Det er en selvfølge at Stortinget bør få vite om det har vært møter. Har det vært det, må vi få innsyn i referater fra disse møtene.

Les også: Kontrollkomiteen krever at Hauglie svarer: – Det er ekstremt uredelig og lite tillitvekkende

– Luta lei bortforklaringer

Rødt og Bjørnar Moxnes er heller ikke fornøyd med svarene statsråden og regjeringen har gitt så langt. Partiet har laget en liste over det de mener er de fem «mest brennbare ankepunktene» mot regjeringen i trygdeskandalen.

Til Dagsavisen uttaler Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

– Disse punktene viser at Nav-skandalen er resultat av en villet politikk. Anniken Hauglie peker på alle andre, mens stadig flere piler peker mot henne. Jeg er luta lei bortforklaringer og ansvarsfraskrivelse.

OSLO, NORGE 20191016. 
Bjørnar Moxnes (Rødt)  stiller spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortingets spørretime
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har stilt statsråd Hauglie en rekke spørsmål i Stortinget etter at trygdeskandalen ble kjent. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Rødts fem punkter

Dette er punktene Rødt har listet opp:

1. Anniken Hauglie har fortsatt ikke fortalt hva hun foretok seg i perioden fra 30. august, da den store alarmen gikk, til det første møtet med Nav 13. september.

2. Departementet forhindret ikke at mennesker ble sittende i fengsel på feilaktig grunnlag helt til slutten av oktober.

3. Politisk ledelse i departementet instruerte i februar Nav om ikke å gjenoppta gamle saker, bare legge om praksis for saker framover i tid.

4. Anniken Hauglie hevder at EU-dommen fra 2017, hvor regjeringen intervenerte i behandlingen, ikke har relevans for Nav-skandalen, til tross for at Nav selv la den til grunn i sin juridiske vurdering av den feilaktige praksisen 27. oktober, og hun utelot helt denne informasjonen i sin redegjørelse til Stortinget 5. november.

5. Under redegjørelsen sa Hauglie til Stortinget at henvendelsen fra Nav til departementet 27. november 2018 gjaldt utenlandsopphold på noen uker. Men i e-posten som ble sendt fra Nav til departementet den dagen, står det også om opphold på flere måneder.