Innenriks

Kan gripe inn i stortingslønna igjen

Stortingspresident Tone W. Trøen grep i fjor inn og justerte innstillingen fra Stortingets eksterne lønnskommisjon. Hun avviser ikke at Stortinget igjen kan komme til å bryte prinsippet om armlengdes avstand til egen lønnsdannelse.

La oss gå ganske nøyaktig ett år tilbake i tid: For første gang siden Stortingets lønnskommisjon ble opprettet i 1996, ble kommisjonens innstilling overkjørt av presidentskapet på Stortinget.

Kommisjonen skal fastsette godtgjørelsen til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer på fritt og uavhengig grunnlag, og innstillingen tas nær automatisk til følge av presidentskapet, som formelt legger saken fram i stortingssalen.

Poenget med en ekstern lønnskommisjon er nettopp at de folkevalgte ikke selv skal bestemme sin egen godtgjørelse.

Men i fjor grep presidentskapet inn og justerte innstillingen før den ble fremmet for Stortinget.

Dermed brytes et bærende prinsipp som ligger til grunn for at kommisjonen i det hele tatt ble opprettet – nemlig at de folkevalgte skulle ha armlengdes avstand til egen lønnsdannelse.

Saken fikk etterspill.

LES OGSÅ: Erna & co. lå an til ekstra lønnshopp – hun sa nei

Nekter innsyn

6. desember i fjor, på presidentskapets nest siste møte før juleferien, tas hele ordningen med en ekstern lønnskommisjon opp til vurdering av stortingspresident Tone W. Trøen (H) og hennes kolleger i presidentskapet.

Resultatet av gjennomgangen meddeles offentligheten i knappest mulig form:

«På bakgrunn av reguleringen i godtgjørelse for 2018, der presidentskapet ikke la Stortingets lønnskommisjons innstilling til grunn, har presidentskapet funnet det hensiktsmessig å foreta en vurdering av ordningen med kommisjonen. Etter denne gjennomgangen vurderer presidentskapet at nåværende ordning med lønnskommisjonen fungerer etter hensikten og at kommisjonen videreføres i sin nåværende form», heter det på Stortingets nettsider.

Stortinget har nektet Dagsavisen innsyn i dokumentene knyttet til saken.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentantene har hatt en rivende lønnsutvikling. Denne stortingsperioden passerer de 169 representantene én million kroner i lønn

Enkelttilfelle, sier hun

Fakta først: Lønnskommisjonen foreslo i fjor en vekst på 2,8 prosent for representantene på Stortinget, i tråd med resultatet fra hovedoppgjøret. Samtidig mente kommisjonen at statsrådene og statsministeren burde få en lønnsvekst på 3,8, prosent. Da presidentskapet la fram saken for Stortinget, var imidlertid begge gruppene foreslått en vekst på 2,8 prosent.

En ekstraordinær lønnsvekst for regjeringsmedlemmene ble altså stanset.

– Er du enig med meg i at armlengdes avstand til egen lønnsdannelse for de folkevalgte var et prinsipp som lå til grunn for at lønnskommisjonen ble opprettet?

– Ja, det er jeg enig i. Og jeg mener at det prinsippet også gjelder. Det var også grunnen til at presidentskapet tok en gjennomgang av dette, fordi dette var første gang på mange år at man fravek prinsippet. Og bakgrunnen for at presidentskapet gjorde dette, og Stortinget vedtok det, var at dette var første gangen man eventuelt ville regulert ulikt mellom stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Og at Stortinget mente at man burde følge oppgjørene i staten i den økonomiske situasjonen vi var, sier Trøen til Dagsavisen.

– Da virker det som om dere har vektet sedvanen om lik regulering like tungt som prinsippet om armlengdes avstand til egen lønnsdannelse.

– Det var den vurderingen som ble gjort i fjor.

– Da dette prinsippet nå er brutt, er ikke forutsetningen for å ha en uavhengig lønnskommisjon også brutt?

– Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener at et enkelt vedtak i fjor ikke er et brudd på det. Det viser tvert imot at den stabiliteten som har vært over veldig mange år, og dette er et enkelt unntak. Jeg mener systemet er godt.

– Er ikke dette noe man alltid kan si når man bryter et prinsipp – at det bare er et enkelttilfelle?

– Jo, men dette er et enkelttilfelle, sier hun.

LES OGSÅ: Ledere i staten har hatt en rivende lønnsvekst. Stortingets lønnskommisjon varsler lønnsløft for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter for å redusere gapet

President og prinsipper

– Om kort tid sender lønnskommisjonen sin innstilling for 2019 til Stortinget. Dersom den også i år innstiller ulikt, kommer dere da til å følge den nye praksisen som ble etablert i fjor om at dere griper inn i kommisjonens innstilling?

– Vi må ta stilling til det når anbefalingene fra lønnskommisjonen kommer, sier hun, og fortsetter:

– Jeg mener at presidentskapets stadfesting av de prinsippene som ligger til grunn, fortsatt skal gjelde. Og at lønnskommisjonen fortsatt er den uavhengige parten som kommer med de uavhengige vurderingene. Jeg mener det fortsatt gjelder, selv om vi hadde et brudd på den praksisen i fjor.

– Så det du oppfatter som et praksisbrudd fra kommisjonens side, forsvarer et prinsippbrudd fra presidentskapets side?

– Vurderingen var at det brøt med en årelang praksis med like regulering. Lønnskommisjonen har påpekt hele veien at mindrelønnsutviklingen både gjelder stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Trøen avviser at hun tar lett på prinsipper.

– Er ditt forhold til prinsipper slik at du følger dem helt til du finner en god grunn til å bryte dem?

– Nei, jeg har ikke det forholdet til prinsipper. Men her var det slik at det var to grunner til at presidentskapet og Stortinget vedtok noe annet enn det lønnskommisjonen anbefalte, sier hun, og viser igjen til tradisjonen med lik lønnsvekst mellom regjering og Stortinget, og at presidentskapet mente at oppgjøret til de folkevalgte burde være prosentmessig lik som i samfunnet for øvrig.

– Er ikke det å gå langt inn i den frie og uavhengige fastsettelsen av de folkevalgtes godtgjørelse som Stortinget har lagt til lønnskommisjonen?

– De skal det, og jeg mener at det vi gjorde i fjor var basert på de to årsakene som jeg nå har redegjort for. Også mener vi at det er en lagt tradisjon her som vi ikke gjør noen endringer på.

LES OGSÅ: Nå må Stortingspolitikerne stemme over forslag om å kutte i sin egen lønn. Rødt-leder Bjørnar Moxness vil ha stortingslønna ned til «bare» 775.000

– Ønsker ikke forskuttere

Det hadde mest sannsynlig blitt langt mer støy og strid om stortingspresidentens elastiske holdning til prinsipper under fjorårets lønnsregulering på Stortinget, dersom inngripenen hadde medført høyere godtgjørelse til de folkevalgte.

Men da det i fjor ble foreslått et ekstraordinært lønnsløft for regjeringsmedlemmene, gjorde kommisjonen bare noe den har varslet i en årrekke: Å foreslå et ekstraordinært lønnsløft for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fordi de, ifølge kommisjonens syn, har sakket uheldig langt bak lønnsmessig sammenlignet med «sentrale ledergrupper i staten».

Med andre ord er det sannsynlig at lønnskommisjonen også i årene som kommer vil fortsette å foreslå ekstraordinære lønnsløft for de folkevalgte.

– Hvordan stiller du deg til de signalene?

– Jeg mener at her må de faglige vurderingene og anbefalingene til Stortinget komme fra lønnskommisjonen. Jeg ønsker ikke å forskuttere når det gjelder verken det som kommer i år eller de neste årene. Prinsippet er at det er lønnskommisjonen som foretar de faglige vurderingen, sier Trøen.

Samtidig som en ekstern lønnskommisjon kommer med en innstilling om de folkevalgtes lønnsvekst, er det de folkevalgte selv som til sjuende og sist vedtar egen godtgjørelse i stortingssalen.

– Er det heldig?

– Det er et prinsipielt spørsmål som godt kan diskuteres, sier Trøen.

– Kommer dere ikke med et dobbeltbudskap her? Én: De folkevalgte skal ha armlengdes avstand til egen lønnsdannelse, og den skal bestemmes av en fri og uavhengig kommisjon. To: De folkevalgte skal likevel vedta sin egen lønn, og kan gripe inn om de er uenig med kommisjonen – som i fjor.

– Det har skjedd én gang. Men den årelange tradisjonen er å følge anbefalingen fra lønnskommisjonen, og det er viktig å få fram. Det var et unntak i fjor.

– Men at Stortinget, tross at det holder seg med en fri og uavhengig lønnskommisjon, likevel fastholder at stortingsrepresentantene skal vedta sin egen godtgjørelse – er det heldig med en slik ordning?

– Det er jo Stortinget og stortingsrepresentantene selv som må stå til ansvar for den ordningen vi har. Så vi må møte våre velgere og se dem i øynene etter å ha vedtatt den godtgjørelsen. Så det er en demokratisk forankring, tenker jeg, men dette er det sikkert ulike meninger om. Men jeg mener det har en sterk verdi at det er en faglig uavhengig lønnskommisjon som kommer med sine anbefalinger.

– På den bakgrunnen – er det ikke da ekstra ille at dere griper inn overfor kommisjonen?

– Nå var det et unntak fra en årelang tradisjon, sier Trøen.

LES OGSÅ: Bare i løpet av den siste perioden, fra 2013 til 2017, økte stortingslønna fra 836.579 til 928.602 kroner. På stortingets nettsider kan du se hvordan godgjørelsen til politikerne har vokst siden 2001

---

Lønnskommisjonen

  • Stortingets lønnskommisjon ble opprettet i 1996, og er et eksternt og uavhengig utvalg som fastsetter godtgjørelsen, altså «lønna», til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
  • I flere år har kommisjonen konstatert at det «har i lønnsutviklingen mellom sentrale ledergrupper i staten og stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer utviklet seg en avstand over tid», og at dette bør rettes opp på sikt.
  • I fjor foreslo kommisjonen sterkere lønnsvekst for regjeringsmedlemmer, men presidentskapet på Stortinget justerte innstillingen før den ble langt fram for Stortinget.

---

Mer fra Dagsavisen