Innenriks

Det er nesten bare «flyråkrater» i Samferdselsdepartementet

85 prosent av tjenestereisene til byråkratene i Samferdselsdepartementet i fjor, var med fly.

Embets- og tjenestemennene i departementet har både veier, jernbane, riksveiferjer og fly blant sine ansvarsområder. Likevel foretrekker de i hovedsak bare én av disse transportmåtene når de skal ut på tjenestereiser - og det i økende grad.

I 2016 ble 77 prosent av tjenestereisene til byråkratene gjort med fly. I 2017 økte andelen til 80 prosent, mens det i fjor var drøyt 85 prosent av dem som foregikk på denne måten, ifølge en oversikt Dagsavisen har fått fra Samferdselsdepartementet.

Økningen skjer til tross for at departementet har åpnet for at jobbreiser kan gjøres ved bruk av både dag- og nattog, «selv om det vil kunne være noe dyrere enn å bruke fly».

Sist samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) selv tok toget i forbindelse med en jobbreise, var for snart et halvt år siden, 22. november i fjor. Da skulle han til Gjøvik, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Fullt på nattoget nesten hver natt. – Ethvert hotell ville ha misunt Vy et belegg som dette (Dagavisen+)

Sjelden med tog

Samferdselsdepartementet har 161 ansatte fordelt på 37 embetsmenn og 124 tjenestemenn. I tillegg kommer politisk ledelse bestående av fem personer med samferdselsministeren i spissen. Departementet har en rekke underliggende etater og tilknyttede virksomheter, både i Oslo og andre steder i Norge. For å forvalte sitt ansvar og sine forpliktelser, gjennomførte embeds- og tjenestemennene 687 tjenestereiser i fjor. De ble gjort på følgende måte:

* 588 med fly.

* 55 med taxi.

* 44 med tog/t-bane/buss.

Dette innebærer at 85,6 prosent av tjenestereisene ble gjort med fly, 8,0 prosent med taxi, mens bare 6,4 prosent av dem ble gjort med enten tog, t-bane eller buss. I 2017 var andelen reiser med tog, t-bane eller buss enda lavere og bare på 4,4 prosent, mens den i 2016 var på 9,2 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flyskam i Sverige

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, ble «flyskam» et vel etablert begrep i Sverige i fjor. Av hensyn til klimaet velger svensker nå i økende grad å reise med tog i stedet for fly.

Dagsavisen har derfor spurt Samferdselsdepartementet om det gjøres noe der for å begrense antallet jobbreiser med fly. Vi har fått svar i form av en epost fra Kommunikasjonsenheten i departementet.

– Departementet har anskaffet videokonferanseutstyr til samtlige møterom og oppfordrer ansatte til å nytte de muligheter dette gir blant annet når det gjelder å begrense reisevirksomheten. Det legges også vekt på å begrense antallet deltakere på internasjonale konferanser med mer, heter det i denne eposten.

Det samlede antallet tjenestereiser har da også gått ned de siste tre årene fra 848 i 2016, til 698 i 2017 og videre til 687 i 2018.

Antallet flyturer gikk likevel opp igjen i fjor til 588, mot 560 året før. I 2016 ble det gjennomført 652 flyturer.

Dagsavisen har også spurt om hva slags policy departementet har for tjenestereiser.

– Alle reiser skal godkjennes av leder. Departementet følger statens reiseregulativ hvor det blant annet framgår at reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. Samferdselsdepartementet åpner for å gjennomføre jobbreiser med bruk av tog/nattog selv om det vil kunne være noe dyrere enn å bruke fly, svarer departementet.

Les også: Bedre tilbud til Europa på 90-tallet – slik kan toget vinne tilbake trafikk

– September 2018

– Når ble det sist gjennomført en jobbreise med dagtog?

– April 2019.

– Når ble det sist gjennomført en jobbreise med nattog?

– September 2018.

– Når tok statsråden sist toget i forbindelse med en jobbreise?

– Tog til Gjøvik, 22. november 2018 .

Dagsavisen har også spurt hvorfor andelen flyreiser har vært økende.

– Antall tjenestereiser varierer fra år til år avhengig av aktivitet og saker som er til behandling, svarer departementet.

– Dette kan eksempelvis dreie seg om reiser til møter, konferanser med mer, hvor departementsansatte deltar som norske representanter. Innenlandske flyreiser kan blant annet være knyttet til at departementet har ansvar for etater som er lokalisert på flere steder rundt om i landet. Dette gjelder etater med hovedkontor utenfor Osloområdet og etater som er lokalisert på flere steder. Det kan nevnes at det har vært flere innenlandske reiser i 2017-2018 til Svolvær/Lofoten i forbindelse med etablering av Senter for oljevern og maritimt miljø, utdyper departementet.

«Vi har ikke foretatt noen systematisk undersøkelse av bruk av transportmidler internt for departementets ansatte», tilføyes det.

Hovedkontor i Oslo

* Samferdsels-departe­mentet har en rekke underliggende etater og til­knyttede virksomheter.

* Mange av dem har hovedkontor i Oslo.

* Dette gjelder for Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn, Avinor, Bane NOR, Entur, Norske tog, Vygruppen, Mantena og Statens vegvesen, mens Statens havarikommisjon for transport holder til i Lillestrøm.

* Luftfartstilsynet holder til i Bodø, Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær, Vegtilsynet på Voss, Nye Veier i Kristiansand og Kystverket i Ålesund.

* Flere av etatene og virksomhetene har avdelinger flere steder i landet.