Innenriks

Færre mottakere gir 2,2 milliarder mindre til AAP

Endret ordning og færre mottakere gjør at regjeringen i revidert budsjett sparer 2,2 milliarder kroner på utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP).

Noen av dem som mister AAP-støtten, avklares til uføretrygd.

Mens det i fjor var rundt 132.700 personer som mottok AAP, anslås gjennomsnittlig antall mottakere i 2019 å bli rundt 118.100, en reduksjon på 9.100 mottakere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.

– Anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2019 reduseres med 4.600 som følge av økt overgang til uføretrygd, og med 4.900 som følge av økt overgang til andre tilstander, heter det etter det NTB erfarer i budsjettet.

– I motsatt retning øker anslaget for antall mottakere isolert sett noe som følge av økt tilgang. Utgiftsanslaget nedjusteres som følge av økt overgang fra AAP til uføretrygd, og økt overgang til andre tilstander med henholdsvis 1.145 og 1.220 millioner kroner, heter det.

– Bevilgningen foreslås redusert med 2.240 millioner kroner.

Regjeringen har på forhånd varsler at den har satt av 15 millioner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i AAP-reglene.

– Ikke én krone av de avbøtende tiltakene for innstramninger i arbeidsavklaringspengene går til dem som har falt ut av ordninga. Alt ender hos Nav eller som kompensasjon for kommunenes økte sosialhjelpsutgifter, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: