Innenriks

Får 6 millioner i året i pensjon. Slik er toppledernes gullkantede pensjoner

Equinor-sjef Eldar Sætre vil få nesten 6 millioner kroner i året hvis han går av med pensjon i år. Slik sikrer topplederne inntekten sin inn i alderdommen.

Telenor sjef Sigve Brekke (tv) og Equinor sjef Eldar Sætre under Norway – China Business Summit 2018 i Beijing i 2018.

Av: Tori Aarseth / FriFagbevegelse

FriFagbevegelse skrev tidligere i år om at topplederne i Norges 100 største selskaper kun bruker 21 og en halv arbeidsdag på å tjene en gjennomsnittlig årslønn. Det vi ikke tok med i regnestykket, var pensjon.

Pensjon er en del av lønna, og har blitt en av de viktigste kampsakene til LO de siste årene.

En rekke unntaksbestemmelser gjør at de som står svakest i arbeidslivet – unge, lavtlønte, deltidsarbeidende og midlertidige – mister pensjonsopptjening av det de får i lønn. Dermed har pensjon fra første krone blitt et sentralt krav.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Slik ser en vanlig topplederpensjon ut

En gjennomgang av ni utvalgte selskaper fra lista over de 100 største i Norge, viser hvordan topplederne sikrer sin pensjonstilværelse. Mens noen har gullkantede avtaler, deltar andre i selskapets ordinære ordninger.

Etter overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for de fleste ansatte i privat sektor, er det blitt vanskeligere for folk flest å finne ut hvor mye de vil ha å rutte med når de når pensjonsalder. Ytelsespensjon gir rett til en viss prosent av lønna i pensjon, mens innskuddspensjon betyr at man setter av en prosent av lønna hvert år, uten å vite nøyaktig hvilken pensjon dette vil gi til slutt.

De aller fleste ansatte i privat sektor har per i dag innskuddspensjon. Men flere av topplederne har beholdt ytelsesordninger. For de som har innskuddsordninger, kan innskuddene likevel være høyere enn for vanlige ansatte.

Etter loven gir ikke inntekt over tolv ganger grunnbeløpet i folketrygden (12G) rett til pensjon. Dette beløpet var på 1.162.596 i 2018. Det er likevel vanlig at det settes av en høyere prosent av inntekt mellom 7G og 12G enn av inntekt opp til 7G. Dermed får de som har en inntekt over 688.000 en fordel, selv om de er medlem av den ordinære pensjonsordningen.

I tillegg til vanlig lønn, får toppledere ofte andre former for lønn, som resultatbaserte bonuser. Disse er som regel ikke pensjonsgivende. Det er også vanlig at toppledere i private selskaper har aksjer som del av sin avlønning. Disse kan være en langsiktig investering å ta med seg inn i alderdommen.

Les også: I påskeånden har vi snakket med tre som har vidt forskjellige tanker om livet etter døden (DA+)

Norges største selskaper

Slik er pensjonen for konsernsjefene i Norges tre største selskaper, etter Kapitals 2017-liste:

Equinor – Eldar Sætre (63)
Pensjonsalder: Har rett til tidligpensjon, og vil senest gå av ved 67 år.
Pensjonsordning: Sætre har en ytelsesordning som nå er lukket for nye medlemmer. Ordningen gir rett til 66 prosent av pensjonsgivende inntekt fra 62 år. Sætre har også beholdt en tidligere inngått avtale som gir pensjonsopptjening for lønn over 12G. Dersom han bestemmer seg for å gå av i år, vil han få oppunder 6 millioner kroner i året i pensjon.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 9.088.200 kroner 
Annen lønn og ytelser: 7.662.600 kroner
Avsetning til pensjon: 0
Nåverdi av pensjonspott: 123.824.700 kroner

Telenor – Sigve Brekke (59)
Pensjonsalder: 65 år.
Pensjonsordning: Brekke har ytelsespensjon der han får 60 prosent av pensjonsgivende inntekt fram til 75 år, og deretter 58 prosent. Pensjonsgivende inntekt er begrenset til 5,3 millioner kroner, og justeres årlig. Dersom 2018 hadde vært Brekkes siste år, ville han ha fått oppunder 3,2 millioner kroner i året i pensjon.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 6.666.000 kroner 
Annen lønn og ytelser: 5.771.000 kroner
Avsetning til pensjon: 3.181.000 kroner

Norsk Hydro – Svein Richard Brandtzæg (61)
Pensjonsalder: 62 år. Brandtzæg har varslet sin avgang i år, og Hilde Merete Aasheim overtar.
Pensjonsordning: Brandtzæg har ytelsespensjon der han får 60 prosent av pensjonsgivende inntekt fram til 65 år, og deretter 65 prosent. Pensjonsgivende inntekt er begrenset til 7,6 millioner kroner ved årsskiftet, og Brandzæg får dermed full uttelling for inntekten sin på 6,8 millioner. Når han pensjonerer seg, kan han se fram til en årsinntekt på litt over 4 millioner kroner.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 6.807.000 kroner
Annen lønn og ytelser: 2.567.000 kroner
Avsetning til pensjon: 5.836.000 kroner

Størst under offentlig eierskap

Slik er toppledernes pensjon i de tre største offentlig eide selskapene i Norge:

Norsk Tipping (eid av Kulturdepartementet) – Åsne Havnelid (58)
Pensjonsalder: 62/67 år. Selskapet har AFP.
Pensjonsordning: Havnelid har ytelsespensjon i Statens pensjonskasse, som de andre ansatte. En egen avtale gir flere ledende ansatte med lønn over 12G rett til 66 prosent av lønn fra 67 år. Ordningen er lukket, og den fremtidige ledelsen vil ikke få tilsvarende.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 2.552.000 kroner
Annen lønn og ytelser: 13.000 kroner
Avsetning til pensjon: 214.000 kroner

Posten (eid av Nærings- og fiskeridepartementet) – Tone Wille (55)
Pensjonsalder: Selskapet har AFP.
Pensjonsordning: Wille deltar i de samme pensjonsordningene som andre ansatte i Posten Norge. Dagens ordning er innskuddsbasert og pensjonsgrunnlaget kan ikke overstige 12G.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 4.563.488 kroner
Annen lønn og ytelser: 1.095.603 kroner
Avsetning til pensjon: 113.839 kroner

Vy/NSB (eid av Samferdselsdepartementet) – Geir Petter Isaksen (64)
Pensjonsalder: 67 år.
Pensjonsordning: Isaksen har ytelsespensjon hvor pensjonsgivende inntekt er begrenset til 12G. Denne gir rett til 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. I tillegg har Isaksen en innskuddsordning som gir 30 prosent av grunnlønn over 12G. Vy har også AFP.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 3.863.000 kroner
Annen lønn og ytelser: 1.511.000 kroner
Avsetning til pensjon: 914.000 kroner utover de kollektive ordningene

Høyest lederlønn i 2017

Slik er pensjonen til konsernsjefene i de tre selskapene på topp 100 med høyest lederlønn i 2017:

Mowi (tidligere Marine Harvest) – Alf-Helge Aarskog (51)
Pensjonsalder: Ukjent
Pensjonsordning: Mowi har en innskuddsordning hvor innskudd er begrenset til åtte prosent av lønn opp til 12G.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 5.900.000 kroner
Annen lønn og ytelser: 15.292.800 kroner
Avsetning til pensjon: 67.200 kroner

Aker BP – Karl Johnny Hersvik (46)
Pensjonsalder: Hersvik er inkludert i Aker BPs AFP-ordning.
Pensjonsordning: Hersvik har innskuddspensjon hvor pensjonsgivende inntekt er begrenset til 12G. Han får avsatt sju prosent av lønn opptil 7,1G og 25,1 prosent av lønn fra 7,1G til 12G årlig.

Tall fra 2018-regnskapet:
Lønn: 6.342.300 kroner
Annen lønn og ytelser: 9.639.000 kroner
Avsetning til pensjon: 170.000 kroner

Visma – Øystein Moan (59)
Pensjonsalder: Visma følger alminnelige regler for avgang og har ikke AFP.
Pensjonsordning: Moan har innskuddspensjon hvor pensjonsgivende inntekt er begrenset til 12G. Han får avsatt fem prosent av lønn opptil 7,1G, og ni prosent av lønn fra 7,1G til 12G årlig.

2018-regnskapet til Visma er foreløpig ikke klart. I 2017 var tallene slik:
Lønn: 6.189.000 kroner
Annen lønn og ytelser: 7.925.000 kroner
Avsetning til pensjon: 51.502 kroner