Innenriks

Våre folkevalgte har sikret seg frynsegoder helt inn i døden

Gratis leilighet på toppen av lønna på nesten 1 million? To gratis hjemreiser i uka? Gratis aviser, tyskkurs og treningsstudio? Hvis dette frister, bør du bli folkevalgt på Stortinget.

Denne uka skjedde det igjen: Etter at en stortingsrepresentant ble avslørt for å ha levert fiktive reiseregninger, skjerpet Stortinget inn regelverket. Som de gjorde i januar, og som de har gjort ved flere anledninger de siste årene.

Det er likevel fortsatt nok av frynsegoder igjen for våre folkevalgte representanter. Som lista under viser: Det er politiker på Stortinget man skulle vært – helt inn i døden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høy lønn – inn i døden

Lønna til en stortingspolitiker er pr. i dag 956.463 kroner. Dette er en lønn politikerne selv setter, etter anbefaling fra Stortingets lønnskommisjon. Lønna betales hver måned – også de tre månedene Stortinget holder sommerstengt.

En politiker som tar sommerjobb i sommermånedene, beholder lønna fra Stortinget uavkortet: «Det er ingen begrensning i representantenes mulighet til å ha annet lønnet arbeid eller andre inntekter mens de mottar stortingsgodtgjørelse», oppgir Stortinget i en e-post til Dagsavisen.

Representantene mottar en «fratredelsesytelse» på samme nivå som lønna etter at hen ikke lenger sitter på Stortinget. Dette gjelder i tre måneder, og utgjør nesten 240.000 kroner.

Det finnes også en etterlønnsmulighet: Politikere som ikke får seg jobb, kan søke om å få 66 prosent av lønna i «inntil tolv måneder etter opphør av fratredelsesytelse», heter det i stortingsgodtgjørelsesloven. Det innebærer en utbetaling i overkant av 630.000 kroner.

Under permisjon fra Stortinget beholder representantene lønna i 14 dager. Det er mulig å søke presidentskapet om forlengelse ved blant annet sykdom. I teorien kan en representant innvilges full lønn under en sykeperiode på fire år.

Om en stortingsrepresentant dør i Stortingsperioden, vil de etterlatte motta lønna i fire måneder. Det blir en sum på i overkant av 315.000 kroner. Dessuten dekkes utgifter til begravelsen av Stortinget.

LES OGSÅ: «Avsløringene av de friheter stortingspolitikere har tatt seg, er knapt til å forstå».

Hjemreise og matpenger

Representanter som bor over 40 kilometer unna Stortinget får tilbud om en gratis, skattefri leilighet i Oslo. Stortinget disponerer 147 slike leiligheter.

Alle som har pendlerbolig kan kreve et pendlertillegg for hver dag de oppholder seg i pendlerboligen på grunn av vervet. Satsen er på 89 kroner.

Dette gjelder også stortingsrepresentanter som bor i pendlerboligen med familien sin. Presidentskapet på Stortinget foreslo denne uka å endre dette, slik at de som har tatt med hele familien til Oslo ikke lenger skal få pendlertillegget. «Nå har vi strammet inn ordningen for dem som ikke kan anses som pendlere etter skattereglene», sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Dagsavisen. «Vi har ikke oversikt over hvor mange representanter som vil omfattes av de nye reglene om pendlerdiett», sier Stortinget pr. e-post.

Det er ingen begrensninger på utleie av egen bopel mens man benytter seg av stortingsleiligheten. I 2003 skrev VG at Trond Giske (Ap) leide ut så vel deler av sin bopel i Trondheim som leiligheten sin i Oslo mens han bodde i en leilighet bekostet av Stortinget.

Stortinget dekker flytteutgifter mellom hjemstedet og Oslo ved fratredelse og tiltredelse av stortingsvervet. Dersom representanten pakker sakene sine selv, får vedkommende 2700 for innsatsen.

Pendlerne får dekket utgifter til reiser til og fra Stortinget ved tiltredelse og fratredelse, sesjonsåpning og avslutning.

De får også dekket reiseutgifter mellom Stortinget og hjemstedet én gang per uke.

Representanter med barn under 19 år, får dekket én ekstra hjemreise per uke.

Ektefelle og barn under 18 år får dekket reiseutgifter for å besøke pendlerpolitiker-forelderen to ganger i året.

Les også: Erna & co. lå an til ekstra lønnshopp – hun sa nei

Jobbreiser

Alle reiser stortingsrepresentanter foretar i forbindelse med vervet er yrkesreiser, og dermed ikke skattepliktig. I praksis betyr det at alle reiser innenlands, inkludert Svalbard, kan være gratis. Selv om systemet er strammet inn en gang allerede i år, og foreslår innskjerpet ytterligere nå, er det den enkelte politiker som selv rapporterer hva som er reisens formål.

«Representantene skal ansvarsfullt benytte ressursene som stilles til rådighet for at de skal kunne utføre sitt verv. Det forutsettes at representantene lojalt følger regelverket om godtgjørelser og utgiftsdekning. Får man godtgjørelse man ikke har krav på, kan den kreves tilbakebetalt», heter det i Stortingets etiske veileder. Ni politikere, fra et tverrpolitisk utvalg av partiene, må nå tilbakebetale penger etter at de har krevd en slik «godtgjørelse man ikke har krav på» i forbindelse med reiseutlegg.

«Som utgangspunkt skal alle reiser som skal dekkes av Stortinget, foretas på den mest kostnadseffektive måte, så langt dette er forenelig med utførelsen av oppdraget», opplyser Stortinget. «Taxi og leiebil mv. kan benyttes i de tilfellene det ikke lar seg gjøre å benytte kollektivtransport eller i de tilfellene reisen blir vesentlig mer effektiv ved bruk av taxi eller leiebil. Taxi til og fra flyplass dekkes normalt ikke».

Ved møter i Stortinget eller komiteene som varer lenger enn til klokken 22.00, kan det dekkes nødvendige utgifter til hjemreise med drosje. Dette regnes også som yrkesreiser.

Parkering på flyplass, jernbanestasjon og lignende dekkes mot kvittering – såframt det er snakk om tjeneste- og pendlerreiser.

Politikerne har også tilgang til gratis parkering midt i Oslo sentrum, i garasjen under Stortinget.

Les også: – Vanlige arbeidsfolk oppfordres til moderasjon, lønna til toppene vokser inn i himmelen

Kanskje litt tysk?

Alle politikere – og journalister og andre besøkende – kan spise godt og sunt i Stortingets sterkt subsidierte kantine.

Alle som sitter på Stortinget får tilgang til å lese nesten 200 norske aviser gjennom tjenesten Buyandread.

De kan få dekket utgifter til bredbånd i privat bolig. Utgifter til internett i pendlerboligen dekkes også.

Telefonregningen dekkes, uten begrensninger utover «privat bruk av innholdstjenester, som trekkes i godtgjørelsen», opplyser Stortinget. I 2008 avslørte VG at Saera Khan (Ap) hadde ringt spåkoner for flere hundre tusen kroner på Stortingets regning.

Representantene kan få undervisning i engelsk, tysk og fransk – «samt andre språk ved tjenstlig behov», opplyser Stortinget i en e-post. Tilbudet er ikke skattepliktig.

Stortinget stiller lokaler til trening til disposisjon for representanter og ansatte. I tillegg tilbys gruppetimer i sal. Tilbudet er «å anse som et rimelig velferdstiltak og er ikke skattepliktig», skriver Stortinget.

Stortinget har en «prioritetsavtale med en barnehage i Oslo» for representantene. De må søke om plass til sine barn på vanlig måte.

– Hensiktsmessige ordninger

– Jeg synes et vel så viktig perspektiv er at representantene på Stortinget ikke omfattes av goder som andre har. De følger ikke arbeidsmiljøloven, og har ikke overtidsbetalt, for eksempel. De har en stor arbeidsbelastning. Disse godene, som handler om at de skal kunne skjøtte sitt verv på en så god måte som mulig, må ses i lys av det, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen om lista over.

– Er det problematisk at politikerne bevilger seg selv goder og lønn?

– Godene må være i takt med samfunnsutviklingen. Det skal være hensiktsmessige ordninger. De siste årene har det vært en stadig tilpassing til reglene og normene i staten. Vi for eksempel en uavhengig lønnskommisjon som foreslår lønnsnivået. Og det er jo fullt innsyn i alt dette. Politikerne må stå til ansvar overfor innbyggerne for sine avgjørelser.

Et viktig perspektiv er at representantene kan velges til Stortinget uavhengig av personlig økonomi, sier direktøren.

– Er det flere ting som vurderes skjerpet framover?

– Nå har det vært en utvikling over lang tid hvor ordningene til representantene har nærmet seg statlige regler og normer, og det har kommet noen endringer i det siste. Det er viktig at Stortinget har en løpende oppmerksomhet rundt at vi skal følge samfunnsutviklingen.

– Får direktøren dekket utgifter til begravelse?

– En presisering: Bare sittende representanter får en slik dekning. De er representanter for Norge. Jeg kan ikke tenke meg at direktøren har en slik ordning. Om den finnes, skal jeg sørge for at den fjernes.

Les også: SV advarer Stortinget mot for høye politikerlønninger