Innenriks

Våre folkevalgte har sikret seg frynsegoder helt inn i døden

Gratis leilighet på toppen av lønna på nesten 1 million? To gratis hjemreiser i uka? Slippe skatt på pendlerboligen? Hvis dette frister, bør du bli folkevalgt på Stortinget.

Fint på Løvebakken: Gratis reiser, gratis leilighet, betalt begravelse, gratis aviser, høy lønn. Lista er lang over alle godene de folkevalgte på Stortinget selv mener de fortjener. FOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

(Saken er oppdatert 21. september 2021)

Kjell Ingolf Ropstads boligsak har tatt en ny vending etter at det fredag ble klart at han aktivt har tatt grep for å slippe skatt på pendlerboligen han hadde som statsråd i Oslo. Aftenposten avslører at Ropstad i 2020 oppga til Statsministerens kontor at han hadde utgifter på foreldrenes bolig der han var folkeregistrert, men at han aldri betalte en krone.

Fra før er det kjent at han fikk gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide og leide ut en leilighet på Lillestrøm.

Avsløringen føyer seg inn i rekka av saker de siste årene der stortingsrepresentanter er blitt tatt for å utnytte Stortingets rause ordninger. Avsløringene har sørget for at regelverket for blant annet reiseregninger, er blitt skjerpet inn.

I lys av Ropstads boligsak har Stortinget allerede varslet en full gjennomgang av skatteforholdene rundt pendlerbolig.

Det er likevel fortsatt nok av frynsegoder igjen for våre folkevalgte representanter. Som lista under viser: Det er politiker på Stortinget man skulle vært – helt inn i døden.

Høy lønn – inn i døden

Lønna til en stortingspolitiker er på 987.997 kroner. Dette er en lønn politikerne selv setter, etter anbefaling fra Stortingets lønnskommisjon. Lønna betales hver måned – også de tre månedene Stortinget holder sommerstengt.

En politiker som tar sommerjobb i sommermånedene, beholder lønna fra Stortinget uavkortet: «Det er ingen begrensning i representantenes mulighet til å ha annet lønnet arbeid eller andre inntekter mens de mottar stortingsgodtgjørelse», oppga Stortinget i en e-post til Dagsavisen i 2019.

Representantene mottar en «fratredelsesytelse» på samme nivå som lønna etter at hen ikke lenger sitter på Stortinget. Dette gjelder i tre måneder, og utgjør over 246.000 kroner.

Det finnes også en etterlønnsmulighet: Politikere som ikke får seg jobb, kan søke om å få 66 prosent av lønna i «inntil tolv måneder etter opphør av fratredelsesytelse», heter det i stortingsgodtgjørelsesloven. Det innebærer en utbetaling i overkant av 652.000 kroner.

Under permisjon fra Stortinget beholder representantene lønna i 14 dager. Det er mulig å søke presidentskapet om forlengelse ved blant annet sykdom. I teorien kan en representant innvilges full lønn under en sykeperiode på fire år.

Om en stortingsrepresentant dør i Stortingsperioden, vil de etterlatte motta lønna i fire måneder. Det blir en sum på i overkant av 329.000 kroner. Dessuten dekkes utgifter til begravelsen av Stortinget.

LES OGSÅ: «Avsløringene av de friheter stortingspolitikere har tatt seg, er knapt til å forstå».

Hjemreise og matpenger

Representanter som bor over 40 kilometer unna Stortinget får tilbud om en gratis, skattefri leilighet i Oslo. Stortinget disponerer 143 slike leiligheter.

Dette gjelder også stortingsrepresentanter som bor i pendlerboligen med familien sin. Presidentskapet på Stortinget foreslo denne uka å endre dette, slik at de som har tatt med hele familien til Oslo ikke lenger skal få pendlertillegget. «Vi har strammet inn ordningen for dem som ikke kan anses som pendlere etter skattereglene», sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Dagsavisen i 2019. «Vi har ikke oversikt over hvor mange representanter som vil omfattes av de nye reglene om pendlerdiett», sa Stortinget pr. e-post.

Det er ingen begrensninger på utleie av egen bopel mens man benytter seg av stortingsleiligheten. I 2003 skrev VG at Trond Giske (Ap) leide ut så vel deler av sin bopel i Trondheim som leiligheten sin i Oslo mens han bodde i en leilighet bekostet av Stortinget.

Stortinget dekker flytteutgifter mellom hjemstedet og Oslo ved fratredelse og tiltredelse av stortingsvervet. Dersom representanten pakker sakene sine selv, får representanter ikke dekket det. Tidligere fikk de 2700 kroner for innsatsen, nå får de kun dekket faktiske flyttekostnader.

Pendlerne får dekket utgifter til reiser til og fra Stortinget ved tiltredelse og fratredelse, sesjonsåpning og avslutning.

De får også dekket reiseutgifter mellom Stortinget og hjemstedet én gang per uke.

Representanter med barn under 19 år, får dekket én ekstra hjemreise per uke.

Ektefelle og barn under 18 år får dekket reiseutgifter for å besøke pendlerpolitiker-forelderen to ganger i året.

Les også: Erna & co. lå an til ekstra lønnshopp – hun sa nei

Jobbreiser

Alle reiser stortingsrepresentanter foretar i forbindelse med vervet er yrkesreiser, og dermed ikke skattepliktig. I praksis betyr det at alle reiser innenlands, inkludert Svalbard, kan være gratis. Selv om systemet er strammet inn en gang allerede i år, og foreslår innskjerpet ytterligere nå, er det den enkelte politiker som selv rapporterer hva som er reisens formål.

«Representantene skal ansvarsfullt benytte ressursene som stilles til rådighet for at de skal kunne utføre sitt verv. Det forutsettes at representantene lojalt følger regelverket om godtgjørelser og utgiftsdekning. Får man godtgjørelse man ikke har krav på, kan den kreves tilbakebetalt», heter det i Stortingets etiske veileder. Flere politikere, fra et tverrpolitisk utvalg av partiene, har måttet tilbakebetale penger etter at de har krevd en slik «godtgjørelse man ikke har krav på» i forbindelse med reiseutlegg.

«Som utgangspunkt skal alle reiser som skal dekkes av Stortinget, foretas på den mest kostnadseffektive måte, så langt dette er forenelig med utførelsen av oppdraget», opplyser Stortinget. «Taxi og leiebil mv. kan benyttes i de tilfellene det ikke lar seg gjøre å benytte kollektivtransport eller i de tilfellene reisen blir vesentlig mer effektiv ved bruk av taxi eller leiebil. Taxi til og fra flyplass dekkes normalt ikke».

Ved møter i Stortinget eller komiteene som varer lenger enn til klokken 22.00, kan det dekkes nødvendige utgifter til hjemreise med drosje. Dette regnes også som yrkesreiser.

Parkering på flyplass, jernbanestasjon og lignende dekkes mot kvittering – såframt det er snakk om tjeneste- og pendlerreiser.

Politikerne har også tilgang til gratis parkering midt i Oslo sentrum, i garasjen under Stortinget.

Les også: – Vanlige arbeidsfolk oppfordres til moderasjon, lønna til toppene vokser inn i himmelen

Avtale med barnehage

Alle politikere – og journalister og andre besøkende – kan spise godt og sunt i Stortingets sterkt subsidierte kantine.

Alle som sitter på Stortinget får tilgang til å lese nesten 200 norske aviser gjennom tjenesten Buyandread.

De kan få dekket utgifter til bredbånd i privat bolig. Utgifter til internett i pendlerboligen dekkes også.

Telefonregningen dekkes, uten begrensninger utover «privat bruk av innholdstjenester, som trekkes i godtgjørelsen», opplyser Stortinget. I 2008 avslørte VG at Saera Khan (Ap) hadde ringt spåkoner for flere hundre tusen kroner på Stortingets regning.

Representantene kan få undervisning i engelsk, tysk og fransk – «samt andre språk ved tjenstlig behov», opplyser Stortinget i en e-post. Tilbudet er ikke skattepliktig.

Stortinget stiller lokaler til trening til disposisjon for representanter og ansatte. I tillegg tilbys gruppetimer i sal. Tilbudet er «å anse som et rimelig velferdstiltak og er ikke skattepliktig», skriver Stortinget.

Stortinget har en «prioritetsavtale med en barnehage i Oslo» for representantene. De må søke om plass til sine barn på vanlig måte.

Les også: SV advarer Stortinget mot for høye politikerlønninger

Thale Engelsen

Thale Engelsen

Journalist