Innenriks

Høie får massiv kritikk fra fagmiljøet for abortendring

Helseminister Bent Høie (H) gir inntrykk av at han har fagmiljøet i ryggen når han strammer inn abortloven. Den store majoriteten går imidlertid til harde angrep mot regjeringens abortpolitikk.

ABORTKRIGERNE: Helseminister Bent Høie (H) og fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad presenterte regjeringens forslag om foreslåtte endringer i abortloven på en pressekonferanse 19. februar.

• Norsk gynekologisk forening er mot å endre abortloven, og svært kritisk til regjeringens forslag om å frata norske kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon.

• Kvinneklinikken på Haukeland er mot, og svært kritisk.

• Den norske legeforening er mot, og svært kritisk.

• Jordmorutdanningen på storbyuniversitetet OsloMet er mot.

• Norsk Sykepleierforbund er mot.

• Den norske jordmorforening er mot.

• Rådet for legeetikk er mot.

• Statens helsetilsyn er mot.

Likevel lanserer Helse- og omsorgsdepartementet lovendringen slik på sine nettsider: «Regjeringen følger anbefalingene fra fagmiljøet og foreslår at alle fosterreduksjoner behandles i abortnemnd».

Overfor Dagsavisen avfeier helseminister Bent Høie (H) innvendingene fra de tunge helsefaglige miljøene som «politiske innspill».

LES OGSÅ: Tross høring om endring i abortloven - Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie har allerede slått fast at loven endres uansett: – Alle partiene må stemme for i Stortinget, sa han etter regjeringsforhandlingene  

Stor overvekt av motstand

Dagsavisen har gått gjennom alle høringssvar fra medisinsk hold, altså «fagmiljøet», til regjeringens forslag om å endre abortloven. 12 av høringssvarene faller inn under denne kategorien.

De åtte som er nevnt over er negative til lovendringen, mens to er positive: Senter for medisinsk etikk støtter forslaget. Det samme gjør St. Olavs hospital HF. Helse Midt-Norge RHF har også levert et positivt høringssvar, men viser i sin korte uttalelse til St. Olavs hospital.

Helsedirektoratet er nøytrale, og «tar utgangspunkt i en politisk beslutning om at alle fosterreduksjoner skal nemndbehandles».

Det gjennomføres få fosterreduksjoner i Norge. Alle inngrepene utføres ved nettopp St. Olavs hospital i Trondheim.

LES OGSÅ: Helseministerens egne tilsynsetat går mot ham: Helsetilsynet mener kvinnens rett til å selv bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av uke 12 skal være uendret

Ingen utredning

Flere av de medisinske fagmiljøene er i sine høringssvar kritiske til at Høie gir inntrykk av at han har fagmiljøet med seg i forslaget til lovendring.

Norsk gynekologisk forening gir i klare ordelag uttrykk for at Høies påstand ikke stemmer med virkeligheten:

«I pressemeldingen utsendt av departementet medio februar skriver man at regjeringen følger anbefalingene fra fagmiljøet. NGF beklager sterkt at departementet og regjeringen fremstiller saken på en måte som kan gi inntrykk av at endringen i abortloven er initiert av et samlet fagmiljø. Endringen i abortloven som nå foreslås er et politisk anliggende utelukkende initiert av sittende regjering», heter det i høringssvaret.

Den norske legeforening påpeker også at det er den politiske hestehandelen med KrF som ligger til grunn for den foreslåtte lovendringen – ikke et ønske fra det medisinske fagmiljøet:

«Legeforeningen mener at endringer i abortloven bør skje gjennom en grundig gjennomgang, avklaring av faglige og etiske premisser og en ryddig politisk prosess. Forslaget som nå er på høring springer ut av en ren politisk avtale med en påfølgende lite grundig gjennomgang av faglige og etiske premisser og konsekvenser. Det er ikke riktig at et samlet medisinsk fagmiljø ønsker endringene som er foreslått».

Det samme poenget framføres av Rådet for legeetikk.

Rådet «stiller seg kritisk til at lovgiver nå vil endre loven basert på en framforhandlet avtale mellom regjeringspartier, uten den brede, faglige, etiske og politiske debatt som temaet fortjener», står det i høringssvaret.

En rekke av høringsinstansene er kritiske til at regjeringen vil frata kvinner rett til selvbestemmelse når det gjelder fosterreduksjon.

Flere kritiserer regjeringen for å gå inn for en lovendring som ikke er utredet verken faglig, etisk eller prinsipielt.

LES OGSÅ: Ap-representant med knallhardt og personlig angrep på regjeringen: Erna, Bent og Kjell Ingolf, dere må slutte å skyve tvillinger foran dere i spørsmålet om abort!

Høie: Politiske innspill

Helseminister Bent Høie (H) er ikke med på at han har forledet offentligheten med bruken av uttrykket «fagmiljøet».

– På ingen måte. Jeg har hele veien referert til fagmiljøet som faktisk utfører dette inngrepet. Det fagmiljøet var positivt til å endre loven før vi tok initiativ til det, og de støtter forslaget i sitt høringssvar.

– Men det er massiv motstand fra medisinsk hold, som vår oversikt over høringssvarene viser. Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er motstand i visse medisinske miljøer, det er riktig. Men jeg har altså aldri sagt at det medisinske miljø stiller seg bak forslaget. Jeg har hele tida snakket om det konkrete fagmiljøet som jobber med dette, sier Høie.

– Vil du fortsatt snakke om at fagmiljøet står bak lovendringen, også etter at du ser at et stort flertall er skeptisk?

– Ja. Det nasjonale fagmiljøet som jobbet med dette støtter forslaget.

– Så da reduserer du fagmiljøet i Norge som kan mene noe om abortloven til to menn på St. Olavs hospital i Trondheim?

– Nei, det er helt feil. Miljøet består av flere enn de to mennene du viser til. Og så er det helt vanlig å referere til det nasjonale fagmiljøet med spesialkompetanse, slik jeg gjør i denne saken. Jeg har bare snakket om dette miljøet når jeg har snakket om «fagmiljøet», svarer helseministeren.

LES OGSÅ: Daværende likestillingsminister Linda Hofstad Helleland reiste ut i verden og skrøt av sitt engasjement for kvinners rett til å bestemme over egen kropp. I den hjemlige abortdebatten holdt hun helt kjeft

– Politisk innspill

– Du har tidligere sagt at alle regjeringspartiene har bundet seg til å stemme for lovendringen gjennom sin tilslutning til Granavold-erklæringen. Betyr det at hele denne høringsrunden har vært en salgsprosess – du har jo bestemt deg?

– Nei, det er ikke riktig. Dette har vært en helt vanlig høringsrunde. I høringsrunder får vi mange relevante innspill til selve forslaget, som vi vurderer på helt vanlig måte når vi utformer det endelige forslaget.

– Her er det et overveldende flertall fra medisinsk hold mot forslaget. Betyr det at du kan vurdere å legge bort saken?

– Nei. Sånn er det ikke i andre høringer, heller. En høring er ingen avstemning om lovforslaget. Vi gjør høringsarbeidet for å få innspill, og vi kommer til å ta hensyn til disse innspillene på helt vanlig vis, sier Høie.

– Så det spiller ingen rolle at mange kompetente miljøer er imot forslaget?

– Det er flere som har vært kritiske. Men jeg oppfatter ikke deres argumenter som medisinske, det er mer innspill av prinsipiell karakter. Det er politiske innspill. Og politikken er det Stortinget som bestemmer i Norge, gjør Høyre-nestlederen det klart.

– Så oppsummert: Alt dette har vært en prosess for å få KrF inn i folden?

– Det er endring som er klok å gjøre. Den bringer oss tilbake til en politikk som er vanlig i landene rundt oss, og til der vi var i Norge før 2016. Diskusjonen om veivalg i KrF var langt grundigere enn at denne ene saken var nok til å få dem til å velge side.