Innenriks

Enstemmig Oslo Ap: - Ullevål sykehus må utredes tilstrekkelig

Et enstemmig Oslo Arbeiderparti mener at nytt universitetssykehus like gjerne kan ligge på Ullevål som på Gaustad.

– Vi ser det som en stor seier at Ullevål utredes som et reelt alternativ til Gaustad, og at det blir hørt i Stortingets høring 5. mars. Uttalelsen er enstemmig, og veldig klar, sier Gro Balas til Dagsavisen.

- Vi forventer at helseminister Bent Høie legger frem for Stortinget god nok dokumentasjon som er faglig og økonomisk forsvarlig, og som gir et godt pasienttilbud for Oslos innbyggere. Stortinget må få et godt nok utredet beslutningsgrunnlag som viser hva som er bærekraftig, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun er byråd for helse i Oslo.

- Helseministeren har satt Oslo i en vanskelig situasjon, spesielt nå som det den siste tiden er sådd tvil om beslutningsgrunnlaget også fra ledelsen i Helse Sør-Øst. Som vi har sagt hele tiden, må vi vite at de som skal beslutte gjør det på rett grunnlag, sier hun.

Tilstrekkelig utredet

Oslo Arbeiderparti vedtok lørdag følgende:

  • Oslo Ap vil kreve at staten sikrer at Aker lokalsykehus blir realisert raskt og at kapasiteten på byens sykehus er god nok for en by i vekst.
  • Nye lokalsykehusfunksjoner må bygges opp enten på Ullevål eller Gaustad, alternativet som velges må sikre god pasientbehandling på kort og lang sikt og kunne dokumentere økonomisk forsvarlighet knyttet til både drift og investeringer.
  • Beslutningen om nytt sykehus enten på Ullevål eller Gaustad må fattes på bakgrunn av et godt faktagrunnlag og samtidig sørge for fremdrift i utbyggingsplanene, da det haster med nye sykehusbygg i Oslo.
  • Det er derfor nødvendig at beslutningen om det fremtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet.  (Dagsavisens uthevinger i kursiv)

– Vi mener det absolutt er fullt mulig å starte opp utbyggingen av Aker. Der har det vært forholdsvis kritisk lenge, med korridorpasienter og køer, siden Ahus ikke hadde den kapasiteten vi ble foreskrevet, sier Gro Balas.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Samlet parti

I vedtaket skriver Oslo Arbeiderparti også at arbeidet med å sikre Oslo god nok sykehuskapasitet haster. Nye Aker skal være lokalsykehus for hele Groruddalen, så Oslo Ap mener at planlegging og bygging av Aker må fortsette uavhengig av utredningen av Gaustad og Ullevål.  

- Ledelsen, representantskapet og redaksjonskomiteen har jobbet godt for noe som samler partiet i Oslo. Det er viktig overfor dem som skal beslutte at stemmen vår er tydelig, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun la fram høringsuttalelsen for bystyret.

- Vedtaket fra programkomiteen ble anda mer eksplisitt på programmøtet, og nevner nå både Gaustad og Ullevål som alternativer, sier hun videre.

Haster

I vedtaket står det også: «Det er nødvendig at beslutningen om det fremtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet, men Oslo Ap setter som forutsetning at dette arbeidet gjøres så raskt som mulig, og ikke setter helsetilbud og behovet for kapasitetsøkning på spill».

- Programmøtet setter som en forutsetning at utredningen skjer så raskt som mulig. Vi trenger vedtak om byggestart på Aker sykehus nå, sier Tone Tellevik Dahl.

Det står også at Oslo Ap stiller seg positivt til utbyggingen av Lovisenberg og Diakonhjemmet for å sikre et bedre sykehustilbud for Oslos befolkning.

– Ullevål beste alternativ

Ole Jacob Kjendlie i Bygdøy og Frogner partilag er svært fornøyd med utfallet.

– Veldig hyggelig at vedtaket er samstemmig, selv om det ikke er overraskende. Jeg visste hvor flertallet i Oslo Ap ville havne, sier han til Dagsavisen.

– Det viktige nå er at vi får en faglig utredning av både Gaustad og Ullevål. Så er jeg overbevist om at den vil vise at Ullevål er det beste alternativet, sier han videre.

Les kommentar: Ullevål-opprøret vokser

Går imot ledelsen

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om flere profilerte Ap-politikeres uenighet med partileder Jonas Gahr Støre og Oslo-byrådsleder Raymond Johansen i denne saken.

Les også: Oppgjøret med sykehus-toppene

I VG uttalte Støre og Johansen at en fullferdig utredning av Ullevål, som et reelt alternativ til utbygging på Gaustad, er en «dramatisk utsettelsespolitikk» som «gambler med helsen til folk». Dette fordi det angivelig forsinker byggestart på Aker. I tillegg uttalte Støre at tre nye sykehus i Oslo ville gi; «et finansieringsproblem som ingen har løsning på.»

– Dette er påstander det ikke er dekning for. Vi mister verken tid eller muligheter ved å sørge for en forsvarlig utredning. Snarere tvert om, uttalte tidligere helseminister i Gro Harlem Brundtlands regjering, assisterende direktør ved Rikshospitalet og administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, Tove Strand, til Dagsavisen da.

Les også: Raymond Johansen «blåser i» om det blir Ullevål eller Gaustad

Nå sier Tove Strand følgende:

- Jeg er veldig glad for at et enstemmig programmøte i Oslo Arbeiderparti vedtok at en beslutning om lokalisering av det framtidige sykehuset på Gaustad eller Ullevål skal bygge på et godt begrunnet og tilstrekkelig utredet grunnlag. Det betyr at planene for Gaustad må kvalitetssikres samtidig som de mulighetene Ullevålområdet gir, blir skikkelig utredet. Det var også full enighet om at Aker sykehus skal bygges raskest mulig og bli lokalsykehuset for Groruddalen . Dette er med andre ord en god dag for alle som er opptatt av framtidas sykehustilbud til Oslos befolkning.

Nyeste fra Dagsavisen.no: