Innenriks

Lite tillit, stor grad av kontroll, detaljstyring og redsel for å gjøre feil

Ny rapport om miljøet i Oslo-skolen.

En ny rapport om arbeidsmiljøet hos utdanningsadministrasjonen i Oslo beskriver et arbeidsmiljø preget av kontroll, redsel og detaljstyring, men også høyt engasjement og gode kolleger.

I rapporten fra PwC, utført på oppdrag fra utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen, står det blant annet:

«Det kom frem at mange ansatte opplever stor grad av kontroll, i betydningen '​å bli kontrollert'. Dels handler dette om en opplevelse av å bli detaljstyrt på målsettinger og nøkkeltallsindikatorer, med uforholdsmessig mye kvalitetssikring og dobbeltsjekking fra ledere. Et annet forhold er at ansatte ofte opplever å operere på instruks ovenfra, i den forstand at det oppleves å være lite rom for å diskutere nye eller andre måter å løse oppgaver på og lite rom for å gjøre feil. En del ansatte gir også uttrykk for redsel for å gjøre feil. En del ansatte påpeker videre at det oppleves å være liten grad av tillitsbasert ledelse, som er fokus i Oslo kommune. Disse fremhevede elementene av kontroll oppleves som demotiverende».

Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er ikke overrasket over resultatene i rapporten – hverken over de positive eller negative sidene som trekkes fram.

– Jeg er egentlig ikke overrasket. Det er mye her som blir bekreftet gjennom våre erfaringer som byrådsavdeling, det mine fagfolk og embetsfolk har formidlet til meg, og det jeg selv har erfart i samhandlingene. Både at dette er utrolig dyktige og dedikerte folk som kjenner et sterkt samfunnsoppdrag, samtidig som arbeidsplassen oppleves som tungrodd og hierarkisk, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

– Burde dette vært tatt tak i før?

– Det er jeg ikke så opptatt av å svare på. Vi har tatt tak i det nå, og har knapt jobbet med annet den siste tiden. Nå må vi se framover, sier byråden.

Thorkildsen er svært glad for å gjennomført undersøkelsen.

- Det blir et viktig grunnlag for den jobben en ny direktør nå skal gjøre. Jeg har full tillit til at Kari Andreassen vil bruke rapporten på en klok måte, til det beste for utdanningsadministrasjonen og skolen og elevene våre, og vi skal bidra så godt vi kan. Dette er nyttig. Vi skal ta vare på de positive sidene, det sterke engasjementet og profesjonaliteten hos de ansatte i administrasjonen som brenner for å gjøre en god jobb. Samtidig er det veldig viktig at vi tar de svakhetene i kulturen som rapporten påpeker på fullt alvor, sier Thorkildsen.

Det har lenge vært et spent forhold mellom tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen og utdanningsbyråd Inga Marthe Thorkildsen. I november i år måtte Søgnen gå av som direktør etter 18 år i stillingen. Kari Andreassen er i dag konstituert direktør.

I en pressemelding om rapporten sier konstituert utdanningsdirektør Kari Andressen følgende:

– Rapporten peker på mye som fungerer bra. Det skal vi ta vare på. Det er godt å vite at mine ansatte vet hvorfor de går på jobben, og blir motivert av å skape en god skole. Det er også godt å lese at mange er stolte av at vi er en faglig dyktig etat og at de opplever glede og humor i arbeidshverdagen. Det er viktig for meg å anerkjenne de sidene av kulturen vår som ikke er positive, og det ansatte peker på at bør forbedres. Vi må blant annet se nærmere på hvordan vi kan gi mer handlingsrom til den enkelte og at det skal være rom for å gjøre feil og lære av dem.

Det er Andreassen som har ansvaret for å følge opp rapporten, men en ny utdanningsdirektør skal ansettes om snaue fem måneder.

Les også: Varsler mot Astrid Søgnens lederstil i 2014 

Les også: Svarer om varslene

Varslet om frykt og trakassering 

Allerede i 2014 ble det varslet om trakassering og dårlig arbeidsmiljø og fryktkultur blant ledelsen i administrasjonen i Oslo-skolen:

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt», het det i varselet, som ble sendt til varslingsmottaket i Oslo kommune i midten av februar 2014. Varselet ble også sendt til Arbeidstilsynet avdeling Oslo. Varslersaken var etter knappe to måneder ferdig behandlet og konkludert internt i kommunen.

Det var på bakgrunn av en rekke saker i Dagsavisen at det ble avekket at det dårlige arbeidsmiljøet fortsatt var et problem blant ledelsen i administrasjonen i Oslo-skolen.

Det førte til at skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) iverksatte en ny ekstern arbeidsmiljøundersøkelse. Også Søgnen ønsket en slik undersøkelse, sa Thorkildsen til Dagsavisen. Det er resultatet av denne som ble presentert for de involverte i Oslo i ettermiddag.

Les også: Stor uro i Oslo-skolen

Urolig år

I høst kom det fram at det er kommet en rekke varsler også mot skolebyråd Thorkildsen. Etter seks ukers intervjuer og bistand fra konsulentselskapet Deloitte og kommuneadvokaten, slo byrådsleder Raymond Johansen (Ap) imidlertid fast at han hadde full tillitt til skolebyråden.

Det har vært et urolig år for Oslo-skolen. I vår dominerte debatten rundt Simon Malkenes, lærer ved Ulsrud videregående skole, som satte ytringsfrihet og ytringskultur for lærere og andre offentlig ansatte på dagsorden. 363 lærere over hele byen gikk i mai ut med et opprop som krevde at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skulle rydde opp i en ledelseskultur «som sprer frykt og usikkerhet». Etter en åpen høring Oslo rådhus samme måned, kom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) med klare forventninger til direktør Astrid Søgnen. I et intervju med Dagsavisen 11. mai uttalte byråden:

– Vi skal reelt endre måten skolen styres på fra toppen. Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med våre forventninger om tillit og åpenhet, sa Thorkildsen den gang.