Innenriks

Anniken Hauglie: – Helt uakseptabelt at Nav-brukere har mistet inntekten

Mange som har gått på arbeidsavklaringspenger har mistet hele sin inntekt etter at regjeringen strammet inn regelverket. – Sånn skal vi ikke ha det, sier arbeidsministeren.

– Det er helt uakseptabelt at Nav-brukere har mistet inntekten sin uten varsel og uten å ha fått behandlet søknaden sin før pengene ble stanset. Sånn skal vi ikke ha det, sier Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister.

Onsdag skrev Dagsavisen om Kathrine Amdal Tjensvoll (27) som mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak fra Nav. Hun er en av mange som har opplevd dette etter at regjeringen strammet inn regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP). Regelendringene trådte i kraft 1. januar i år. Da ble stønadsperioden redusert fra fire til tre år. Vilkårene for å motta AAP ble også skjerpet. I tillegg ble det satt en begrensning på to år for hvor lenge man kan forlenge perioden med AAP.

Tjensvoll fortalte at det var en enorm påkjenning for familien da hun mistet inntekten i flere måneder. Nav begrunnet bortfallet av inntekt med at de skulle vurdere om hun oppfylte vilkårene for å bli uføretrygdet. Elisabeth Thoresen, tidligere saksbehandler i Nav, har engasjert seg sterkt i disse sakene.

– Det som skjedde med Kathrine er en direkte konsekvens av det nye AAP-regelverket. Med det gamle systemet ville hun fått en forlengelse mens Nav gjorde seg ferdig. Vi hadde aldri slike saker før regelendringene trådte i kraft. En sak skal være ferdigbehandlet to måneder før et vedtak går ut, uttalte Thoresen.

Hun mener Nav bryter forvaltningsloven.

– For noen har vedtaket kommet flere måneder etter at utbetalingene har stoppet opp. Det er ulovlig. AAP-mottakere mister sin rettssikkerhet med denne praksisen.

Nav beklaget at noen har mistet sin inntekt før forlengelse av AAP er vurdert, men tilbakeviste at det er snakk om lovbrudd.

Les også: – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv

– Skal rettes opp

Anniken Hauglie sier at hun tok tak i saken da hun ble orientert om at det var «oppstått en propp i saksbehandlingen».

– De som er rammet skal vite at Nav har satt alle kluter til for å rette opp i dette. Jeg er opptatt av at Nav-brukerne skal bli ivaretatt på best mulig måte. Senest i dag har jeg blitt forsikret om at omfanget av saker som ikke har blitt behandlet, er på vei ned.

Hauglie gjør det klart at brukerne «innen rimelig tid kan forvente å få svar fra Nav». Ifølge Hauglie er det rundt 500 personer det er snakk om.

– For hver og en er det alvorlig, og tallet skal ned så fort som overhodet mulig.

Hauglie sier regjeringen endret AAP-ordningen for å sikre tettere oppfølging, mer arbeidsretting og raskere avklaring i sakene.

– Målet var og er å få flere i jobb. Den gamle ordningen fungerte ikke godt nok. Det var for mange som ble gående i årevis på arbeidsavklaringspenger uten at arbeidsevnen ble avklart. Kun én av fem kom tilbake i jobb uten noen form for stønad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kraftige reaksjoner

Arbeiderpartiet var sterkt imot regelendringene. Lise Christoffersen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, reagerer kraftig på onsdagens oppslag i Dagsavisen.

– Dette er helt håpløst. Man kan ikke behandle folk på denne måten. Nå må statsråden sørge for at det settes inn nødvendige tiltak.

Hun understreker at det var Høyre, Frp og Venstre som ga flertall for innstrammingene i regelverket.

Christoffersen mener fortsatt det var helt feil å korte ned stønadsperioden fra fire til tre år.

– Det er ikke noe poeng at folk skal gå i årevis på AAP. Målet må være at alle skal avklares raskere, både mot arbeid og uføretrygd, enn det som skjer i dag. Men i praksis tar det lengre tid enn det regjeringen har lagt opp til. Mange er ikke ferdig avklart innenfor makstiden, og da vil mange stå i en situasjon der økonomisk sosialhjelp blir det eneste alternativet, sier Christoffersen.

SV har også reagert kraftig på det som kom fram i saken. Solfrid Lerbrekk, SVs representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, sendte onsdag skriftlig spørsmål til arbeidsministeren, der hun spør:

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at folk som skal vurderes for uføretrygd ikke blir stående uten inntekt når makstiden for arbeidsavklaringspenger er nådd, og vil statsråden sikre at AAP blir gitt fram til eventuelt vedtak om uføretrygd er fattet?»

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

Mer fra Dagsavisen