Innenriks

Advarer mot jernbanepakke

Et ja til EUs fjerde jernbanepakke kan gå på sikkerheten løs for togpassasjerene, advarer Lokmanns-forbundet og Jernbaneforbundet.

BEDRE: – Vi har et nivå på opplæring og standarder for sikkerhet og krav til materiell som ligger på et høyere nivå   enn mange europeiske land, sier Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund. – Vi har også strengere krav til slikt som støynivåer, enn hva som er tilfellet for EU, påpeker Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Oppdelingen av jernbanesystemene har ført til flere ulykker på grunn av styringssystemer som ikke kommuniserer med hverandre, både i Storbritannia, Tyskland og Nederland, opplyser Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Sikkerhetsnivået i Norge er høyere enn normen i andre europeiske land, påpeker Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

Hvert år de seneste årene, har i gjennomsnitt nær 1.100 personer omkommet og 900 personer blitt alvorlig skadet i jernbaneulykker i EU-landene. Det går fram av tall fra ERA, EUs jernbanebyrå.

Blant EU-landene er det bare Irland som har hatt færre dødsfall og alvorlige skader per million kjørte togkilometer, enn Norge i samme periode, ifølge Statens jernbanetilsyn.

Politisk markering

I dag gjennomfører Lokmannsforbundet og Jernbaneforbundet en politisk markering mot planene om å implementere EUs fjerde jernbanepakke, foran Stortinget. LO-forbundene, LO lokalt, Nei til EU, ungdom mot EU og de politiske ungdomspartiene er invitert til å delta.

Med Knut Nærum som konferansier skal både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Aps Sverre Myrli, Sps Sigmund Gjelsvik, MDGs Une Aina Bastholm, SVs Audun Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes holde appeller mot jernbanepakken.

Også tilhengere av jernbanepakken får slippe til, i form av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og Helge Orten, samferdselspolitisk talsperson for Høyre.

Partiet som avgjør utfallet av saken, KrF, er ikke representert.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Anbudstvang

– Hva er hovedankepunktet til Lokmannsforbundet og Jernbaneforbundet mot EUs fjerde jernbanepakke?

– Dette handler om at konsekvensen blir anbudstvang på all persontrafikk på tog i Norge. Private selskaper og andre lands statseide selskaper vil få overført midler fra norske skattebetalere for å drive jernbane, svarer Sæthre.

– Når det gjelder sikkerhet: I juli sendte regjeringen ut et forslag om lovendringer i forbindelse med EUs fjerde jernbanepakke, på høring. Her heter det at «Statens jernbanetilsyn skal gjennomføre tilsyn - akkurat som før»?

– Det vil bli overført myndighet fra Statens jernbanetilsyn til ERA, for blant annet godkjenning av materiell og opplæringskrav til ombordpersonell. Jernbaneloven regulerer blant annet krav til virksomhetsoverdragelse for ansatte som driver vedlikehold og renhold av tog. Denne loven blir erstattet av en forskrift dersom jernbanepakke fire implementeres, noe som står svakere enn lovfesting, svarer Sæthre.

– Toget er fortsatt et trygt transportmiddel, men hvis sikkerheten skal styres fra ERA, frykter vi at det vil innebære økt risiko for avsporinger, kollisjoner og andre ulykker, supplerer Ringdal.

Les også: Planlegger å bli best i verden på jernbane

– Like fullt bekymret

I 2016 var det 964 personer som omkom i jernbaneulykker i EU-landene, viser den nyeste oversikten fra ERA. Selvmord er ikke omfattet av dette tallet. I tillegg ble 778 alvorlig skadet samme år. For begge kategorier innebar dette en økning fra foregående år, men trenden for EU samlet sett er like fullt en markant nedgang i antallet ulykker med dødsfall og alvorlige skader, det siste tiåret.

– Det gleder meg at ulykkestallene går ned, men jeg er like fullt bekymret for en overføring av sikkerhetsstyringen fra Statens jernbanetilsyn til EU, kommenterer Ringdal.

– Om få dager avgjør Jernbanedirektoratet om et svensk, britisk eller norsk selskap skal få kjøre tog på Sørlandsbanen de neste årene. Innebærer ikke det at kampen mot anbud på persontrafikken allerede er tapt?

– Nei. Du har rett i at konkurranse er innført med sittende regjering, men med implementering av jernbanepakke fire vil dette regimet bli sementert for all framtid gjennom lovendringer. Lovendringer som gjennomføres lar seg vanskelig reversere. Vi ønsker at norske folkevalgte skal styre jernbanen i Norge – ikke politikere i Brussel, svarer Sæthre.

Både for og imot

– «Det eneste som kan redde oss nå er at KrF drar i nødbremsen», uttalte Aps Sverre Myrli om den fjerde jernbanepakken i sommer. Hva tenker dere om dette?

– Regjeringen har gjennomført de endringene som skal til for å gjennomføre jernbanereformen. Dette har KrF stemt for. Det betyr ikke at de må stemme for å endre dette for evig tid gjennom en lovendring, svarer Sæthre.

– Det er fullt mulig å være for konkurranse om persontrafikken i Norge, samtidig som man er imot EUs fjerde jernbanepakke, svarer Ringdal.

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, er enig i argumentasjonen til Lokmannsforbundet og Jernbaneforbundet.

– Ved å stoppe EUs fjerde jernbanepakke sier vi nei til anbudstvang og svekket sikkerhet. Jernbanen skal styres fra Norge, ikke av EU, sier Kleveland.

Hun tar det for gitt at en eventuell ny regjering med Ap og KrF sier nei til jernbanepakken.

– Vi forventer faktisk at KrF, som tidligere har vært opptatt av suverenitet, vil avvise jernbanepakke fire, fordi den overfører myndighet til EUs jernbanebyrå, sier Kleveland.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å komme i kontakt med KrFs samferdselspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan, som for tiden er i USA.

Mer enn tre fjerdedeler av jernbaneulykkene i EU-landene handler om personer som blir skadd eller omkommer etter å ha blitt påkjørt av togmateriell, ofte i forbindelse med kryssing av planoverganger.

Oversiktene fra ERA omfatter ikke samtlige EU-land før 2010. Da ble det registrert 1.270 dødsfall, uten at selvmordene er inkludert, og 1.249 hardt skadde.