Innenriks

Breiviks klagesak avvist i Strasbourg

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviser Anders Behring Breiviks klagesak mot den norske stat fordi de mener saken åpenbart er dårlig begrunnet.

Det melder domstolen torsdag.

Massedrapsmannen gikk til sak mot staten fordi han mener at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Han tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsretts dom i mars i fjor, og anken ble senere avvist av Høyesterett.

Breivik, som har byttet navn til Fjotolf Hansen, tok da saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i juni i fjor.

Dårlig begrunnet

Tre dommere i menneskerettighetsdomstolen har vurdert Breiviks klagesak. De fastslår at saken ikke kan godtas. Avgjørelsen er endelig.

– I dagens avgjørelse har domstolen i Strasbourg funnet at undersøkelsene av saken ikke har avdekket brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og avvist klagen som ikke godkjent fordi den er åpenbart dårlig begrunnet, heter det i en pressemelding fra Menneskerettighetsdomstolen.

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten sier Staten er fornøyd med bekreftelsen om at Norge ikke krenker Breiviks menneskerettigheter.

– Staten er fornøyd med resultatet Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har kommet fram til. Norge har fått endelig bekreftet at menneskerettighetene til Anders Behring Breivik ikke er krenket gjennom de soningsforholdene han er underlagt, sier Emberland til NTB.

Les også: Breivik får ikke anke til Høyesterett, tar saken til Strasbourg

Høy risiko

Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept.

Menneskerettighetsdomstolen har tatt for seg Breiviks klage under artikkel 3 (umenneskelig og nedverdigende behandling) og artikkel 8 (retten til privatliv) – alt knyttet til soningsforholdene.

Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn Anders Behring Breivik. I lagmannsrettens dom vises det blant annet til en løpende høy risiko for vold både fra og mot Breivik. Det heter også at sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet.

– Dette må være punktum

Leder av Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, sier hun håper samfunnet slipper å høre mer fra Anders Behring Breivik etter Strasbourg-avslaget.

– Det er en lettelse at saken er avvist, og det er verdt å merke seg at den er så tvert avvist. Det betyr at saken aldri skulle ha vært reist i utgangspunktet, sier leder i Støttegruppen, Lisbeth Røyneland, til NTB.

– Denne saken har kostet mye fortvilelse og uro blant de berørte, og også mye penger for samfunnet, understreker Røyneland.

Hun håper nå Breivik avstår fra å forsøke seg på nye rettsrunder om soningsforholdene.

– Dette må være et punktum. Vi må nå få slippe å høre mer fra den mannen, sier Røyneland. (NTB)

Breiviks sak mot staten

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars 2016 og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april 2016 slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8, samt anført at hans menneskerettigheter er brutt grunnet manglende behandling av hans mentale sårbarhet.

* Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar 2017 i Skien fengsel.

* 1. mars 2017 slo lagmannsretten fast at soningsregimet ikke er i strid med menneskerettighetene.

* Frifinnelsen ble anket til Høyesterett, som 8. juni avslo å behandle anken.

* Brevik klage kjennelsen i Høyesterett inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Torsdag ble det klart at saken ble avvist av domstolen. (NTB)