Innenriks

Skolesjefens nærmeste sjef svarer om varselet

– Det ble ikke funnet hold i påstandene, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli, som svar på hvorfor varslingssaken mot Søgnen ble avsluttet våre 2014.

Knappe to måneder etter at det sentrale varslingsmottaket i Oslo kommune fikk et anonymt varsel i midten av februar om brudd på arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet som en følge av skoledirektør Astrid Søgnens lederstil, ble saken lagt død:

– Det sentrale varlingsmottaket i Oslo kommune mottok i 2014 et anonymt varsel. Varslingsrådet i Oslo kommune undersøkte saken og det ble ikke funnet hold i påstandene. Saken ble på den bakgrunn avsluttet som varslingssak, sier Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til Dagsavisen.

Bakgrunn: Varsel mot Astrid Søgnens lederstil i 2014

Fagerli er nærmeste sjef for direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen.

Dagsavisen har henvendt seg til skoledirektør Søgnens kontor. Vi fikk beskjed om at det er Fagerli som skal håndtere saken og uttale seg.

«Jeg er orientert om at du har stilt noen spørsmål til Astrid Søgnen i forbindelse med en varslingssak fra 2014. Jeg er også kjent med at hun ønsker at jeg som arbeidsgiver for henne besvarer relevante spørsmål», skriver Fagerli i en e-post til Dagsavisen.

– Grundig undersøkt

Kommunaldirektør Bente Fagerli bekrefter overfor oss at varslersaken mot Søgnen ble konkludert i det sentrale varslingsrådet 7. april 2014.

I 2014 besto dette rådet av daværende kommunaldirektør ved byrådsleder Stian Berger Røslands (H) kontor, Nils Holm (pensjonert), sittende kommunaldirektør for finans, Arild Sundberg, samt sittende kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap; Bente T. Fagerli.

Ifølge Bente Fagerli ble saken avsluttet etter grundige vurderinger:

– Varselet ble grundig undersøkt gjennom intervjuer og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon. Astrid Søgnen har svært gode tilbakemeldinger på medarbeiderundersøkelser, sier Fagerli til Dagsavisen.

– Hvordan vurderte du som ansvarlig kommunaldirektør og Astrid Søgnens nærmeste overordnede alvorlighetsgraden i varselet?

– Påstandene som ble fremsatt i varselet, var alvorlige og derfor ble saken grundig undersøkt, sier Fagerli.

Fem av 17

Når Dagsavisen ber om ytterligere detaljer rundt undersøkelsene varslingsrådet gjorde i saken, bekrefter Fagerli:

* Kun fem av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju i byrådsavdelingen.

* Intervjuene ble gjennomført av to medarbeidere fra byrådsavdeling for finans, som ifølge Fagerli har kompetanse på denne type saker.

* Hverken kommunaldirektør Holm fra byrådslederens kontor, eller kommunaldirektør Sundberg fra finans, deltok under intervjuene, selv om begge satt i varslingsrådet.

* Det ble aldri leid inn et eksternt firma eller organisasjonspsykolog for å sjekke sannhetsgehalten i varselet og kartlegge fakta.

* Isteden ble det laget en mal eller guide for samtalene som skulle sikre at de fem innkalte direktørene ble stilt likelydende spørsmål.

Les også: Stor uro i Osloskolen

Vilkårlig utvalg

De fem direktørene som ble innkalt til intervju, møtte en og en i daværende byrådsavdeling for kunnskap og utdanning på Oslo rådhus i månedsskiftet mars-april. Hensikten var å stille de innkalte spørsmål knyttet til utdanningsadministrasjonen og Astrid Søgnens lederskap.

På spørsmål om hvorfor ikke flere enn fem av 17 direktører ble innkalt til intervju for å opplyse saken, svarer Fagerli:

– Vi kunne ikke spørre alle 17, så vi besluttet å velge ut fem, og mente det var mange nok.

– Hvordan ble disse valgt ut?

– Litt tilfeldig. Vi valgte fem stykker med ulike posisjoner i ledergruppen, svarer Fagerli.

Hun viser også til skriftlig dokumentasjon som en del av faktagrunnlaget for varslingsrådets konklusjon om å legge bort varselet.

– Hva besto denne skriftlige dokumentasjonen i?

– Først og fremst en gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen som kunne gi et bilde av situasjonen. Vi fikk også en oppsummering, eller et referat fra direktørmøter og direktørsamlinger, svarer Fagerli.

– Når dere viser til gode resultater på medarbeiderundersøkelsen; var det en undersøkelse som alle Søgnens 17 direktører besvarte?

– Jeg synes å huske at det var god svarprosent fra direktørkollegiet, sier Fagerli.

– Avsluttet sak

– Hva kan du si om hva etaten har lært av dette varselet? Har det fått noen konsekvenser?

– Saken ble fulgt opp med tiltak internt i etatens ledergruppe. Medarbeiderundersøkelsen for ledergruppen i Utdanningsetaten har de senere årene vist svært gode resultater med hensyn til trivsel, påpeker Fagerli.

– Hvordan vil du vurdere varslets innhold opp mot den siste tidens diskusjon om fryktkultur og manglende ytringsklima i Osloskolen?

– Saken fra 2014 ble avsluttet i løpet av samme våren. Jeg kan ikke se at denne saken har noen sammenheng med den pågående debatten om ytringsklima, sier Fagerli.

I varselet Dagsavisen har omtalt, kommer det fram en rekke detaljerte beskrivelser om Astrid Søgnens lederstil og måte å behandle medarbeidere på fra direktører i toppledergruppa. Vi stilte derfor Astrid Søgnens sjef følgende spørsmål:

– Varslet kommer med mange alvorlige påstander. Er det sider ved det konkrete innholdet kommunaldirektøren ønsker å imøtegå?

– Jeg viser til at saken er avsluttet som varslingssak, fordi det ikke ble funnet hold i påstandene, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli.

Mer fra Dagsavisen