Innenriks

Rett vest for lyntogene mot øst

I morgen sier Stortinget nei til et forslag som kan bedre togtilbudet til Sverige, selv om de som stemmer imot sier at de er for dette.

Bilde 1 av 2

Utgangspunktet er et forslag fra SV, Ap og Sp om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere nye og raskere jernbanestrekninger mellom Oslo og Göteborg og Oslo og Stockholm.

Les også:I dialog med Kina om lyntog

SV: Mange fordeler

– Dette er veldig interessante strekninger som kan ha positiv miljøeffekt, gi et bedre tilbud til passasjerene, få flypassasjerer over på tog og gods vekk fra veiene og over på skinner, sier SVs Arne Nævra.

– Hvorfor er det nødvendig med en KVU?

– For å se på mulighetene i dette og mer nøye på kostnadsbildet, trengs en grundig utredning av banen både til Göteborg og Stockholm, med vurdering av ulike traséalternativer og hastigheter. Det har ikke regjeringen tenkt å gjøre. Derfor fremmer vi forslag om det, svarer Nævra.

Les også: - Det er bare ett reelt hinder for lyntog mellom Oslo og Stockholm, og det er norske og svenske toppolitikere

Han viser også til en høring om forslaget på Stortinget 24. april.

– Av de over 20 instansene som var på høringen, uttrykte alle seg positivt til forslaget, med en eller annen vinkling, påpeker Nævra.

Til tross for det, stemte Høyre, Frp og Venstre mot en KVU da forslaget nylig ble behandlet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Positiv og negativ statsråd

Det er helt i tråd med hva samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener om saken. Han sier nei blant annet av følgende grunner:

* Verken den svenske eller norske transportplanen prioriterer å bruke penger på en oppgradering av denne jernbanestrekningen.

* Regjeringen har allerede varslet en KVU for Kongsvingerbanen, og grensekryssende trafikk skal være et viktig element i denne utredningen.

* Svenske myndigheter har nylig gjennomført en studie hvor de har sett på utviklingsbehov og -muligheter for strekningen Oslo-Stockholm.

Samtidig understreker Solvik-Olsen at «han vil fortsette det gode samarbeidet med mine nordiske kolleger om den videre utviklingen av grensekryssende samferdselsinfrastruktur.»

Han viser også til at regjeringen ønsker å gjennomføre en «skandinavisk jernbanestudie som ser på strekningen Oslo-Göteborg-København under ett».

Les også: Baner vei mot øst

KrF er ikke enig nok

Dermed er det opp til KrF hvilket utfall saken får.

– Alt avhenger nå av KrF om vi skal få en ny giv i jernbanesatsingen til nabolandet vårt, sier Nævra.

Han snakker ikke for døve ører, men blir likevel ikke bønnhørt.

– KrF er enig i målet om å få flere reisende over fra fly til tog, sier partiets Hans Fredrik Grøvan.

– Vi er også enige i at mer av godstransporten bør gå på skinner, fortsetter Grøvan.

Han betegner i tillegg forslaget om en KVU som «interessant».

– Men SV har ikke foretatt reelle prioriteringer mellom kostbare prosjekter, fortsetter Grøvan.

Det har derimot KrF gjort i Nasjonal transportplan, ifølge ham. Han nevner i den sammenheng satsinger i intercityområdet på Østlandet, og i Bergen, Trondheim og Stavanger, dobbeltspor mellom Oslo og Skien og Halden og Lillehammer, samt sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I tillegg er KrF opptatt av å styrke godstransporten på jernbane.

– Vi mener det er viktig å sikre gjennomføring av de prosjektene som er vedtatt. Derfor støtter vi ikke en KVU for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg nå. Jeg vil likevel understreke at prosjektet er svært interessant, og noe vi vil vurdere ved neste rullering av Nasjonal transportplan, konkluderer Grøvan.

Les også: Svensk utredning: Tre timer med tog fra Stockholm til Oslo

– Rom for langt mer

Nævra, på sin side, tror ikke at det ene nødvendigvis utelukker det andre.

– Det er rom for å bygge langt mer jernbane enn det regjeringen gjør i dag, mener han.

– Dersom pengene og kapasiteten i anleggsbransjen prioriteres inn mot nye raske baner istedenfor store miljøfiendtlige motorveier, er det fullt mulig å få bane både mot Sverige og unngå forsinkelsene for InterCity. Dessuten vil InterCity-prosjektet uansett bli en del av en modernisert jernbane til Göteborg.

Bedre jernbane dit kan også være lurt av andre årsaker, tror Nævra.

– Å bygge jernbane til Sverige kan vise seg å være økonomisk lønnsomt og ikke en strekning som må subsidieres av staten for å gå rundt. Utredninger i Sverige tyder på det.

Les også:NSB varsler forsinkelser og innstillinger under streik

«Sverigevennene»

Dette er noen av dem som stilte på høringen i Stortinget 24. april:

* Norsk-Svensk Forening.

* Foreningen Norden.

* Grensekomiteen Värmland-Østfold.

* Samarbeidsalliansen Osloregionen.

* Samarbeidsrådet for Nedre Romerike.

* Region Gardermoen.

* Regionalpark Haldenkanalen/Eidsverket.

* Østfold fylkeskommune.

* Akershus fylkeskommune.

* NHO Logistikk og Transport.

* Jernbanealliansen.

* Norsk Bane.

* Jernbaneforum Kongsvingerbanen.

* Jernbaneforum Hovedbanen.

Mer fra Dagsavisen