Innenriks

Støre: Vi kan ikke leve med de utfordringene mange barn og unge har i dag

– Høyre sier at tida for store velferdsreformer er over. Det er jeg uenig i, sier Jonas Gahr Støre. Partilederen varsler et oppvekstpolitisk manifest fra Arbeiderpartiet.

– Vi er nødt til å erkjenne: Vi kan ikke leve med de utfordringene mange barn og unge har i dag. En god barndom varer hele livet, men en dårlig barndom kan vare like lenge. Derfor er det vår plikt å gjøre alt vi kan for å gi langt flere en barndom som er så god at den varer livet ut, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Denne uka la Statistisk sentralbyrå (SBB) nye tall på bordet. 101.000 barn i Norge lever nå i husholdninger med vedvarende lav inntekt.

Antallet har steget jevnt og trutt siden starten av 2000-tallet. Det steg under den rødgrønne regjeringen, og det har fortsatt under dagens borgerlige regjering.

Støre erkjenner at de politiske svarene over tid ikke har vært gode nok. Nå varsler han et eget utvalg som skal gå gjennom partiets oppvekstpolitikk.

– Når jeg tar initiativ til et bredt arbeid i Arbeiderpartiet fram mot landsmøtet neste år, er det fordi vi må erkjenne at politikken kan bli bedre. Den treffer ikke godt nok. Og i Norge har vi oppvekstutfordringer som vi må ta på største alvor.

– Må finne nye svar

– Jeg vil at dette skal lede fram til en debatt på landsmøtet som skal gi oss et oppvekstpolitisk manifest, der vi skal fremme forslag til endringer og forbedringer på de områdene der politikken kan gjøre noe, sier Støre.

– Både nåværende og forrige regjering har adressert barnefattigdom – og lansert tiltak. På tross av det øker fortsatt antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hvordan forklarer du det?

– Det er et uttrykk for at forskjellene øker i Norge. Sterke krefter virker i den retningen – barn og unge blir rammet av det. Arbeidslinja er veldig viktig, men det ikke kan være hele svaret. Det er også ting knyttet til oppveksttilbud, til nærmiljøet, og til kvaliteten på tjenestene, sier Støre.

– Så hvordan kan vi løse dette, slik at antallet ikke bare fortsetter å vokse?

– Vi må være ærlige på at vi er nødt til å finne nye svar. Og vi må være like ærlige på at det kommer til å koste. Høyre sier at tida for store velferdsreformer er over. Det er jeg uenig i. Den blå regjeringen kjennetegnes av at den ikke har én stor velferdsreform den jobber med, sier Støre, og fortsetter:

– For Arbeiderpartiet så er velferdsreformer ikke bare en utgift. Det er en investering i at folk kan få tryggere liv og delta i samfunnet i større grad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil vurdere barnetrygden

Dagsavisen har den siste uka rettet søkelyset mot dem som sitter på de minste stolene nederst ved bordet i det norske samfunnet.

Onsdag pekte barneombud Anne Lindboe på at tiltakene for å motvirke fattigdom blant barnefamilier må inneholde grep for å gjøre foreldrene bedre i stand til å forsørge familien, som styrket tilknytning til arbeidslivet. Men det må også føres en politikk for hjelp på kort sikt.

– Vi kan ikke undervurdere kompenserende tiltak. Barn lever her og nå, sa Lindboe, som blant annet trakk fra økt barnetrygd.

Støre er åpen for å se på barnetrygden.

– Jeg lukker ikke døra for det, jeg mener det er noe vi kan se på. Men jeg konkluderer ikke med at svaret er at en økning av barnetrygden vil bøte på alle de problemene vi ser, sier Ap-lederen.

– Vi må se på alle støtteordningene for barnefamilier samlet. Vel så viktig som kontantoverføringer er det å sikre tjenester som barnehage, SFO og andre tilbud av god kvalitet og til en ikke for høy kostnad for familiene.

Les også: De aller rikeste drar ifra

– Det viktigste er arbeid

Han griper fatt i barneombudets første poeng – tilknytningen til arbeidslivet.

– Det viktigste er at foreldrene kommer i arbeid, og at vi har sterke fellesskap som gjør at disse barna ikke faller utenfor, men at de løftes opp.

Støre ramser opp fem områder Ap skal være tydelig på:

• Få folk i jobb: Vi øker bruken av lønnstilskudd og målretta tiltak mot enkelte innvandrergrupper, som «Jobbsjansen». Vi vil ha flere tiltaksplasser, mens regjeringen kutter i tiltaksplasser. Norskopplæring og yrkesrettinga i introprogrammet må styrkes.

• Deltakelse: Øke aktivitetsstøtten slik at det ikke er pengemangel som vil stoppe et barn fra å delta på fotball eller korpsøving.

• Fjerne fattigdomsfeller, som kontantstøtten. Og vi vil ikke øke egenandelen på helsetjenester.

• Rettferdig fordeling: Skattekutt for dem som har minst, ikke de som har mest.

• Universelle ordninger: Innføre makspris i SFO med søskenmoderasjon, gratis skolemat, og flere og billigere barnehageplasser.

Grenser for politikk

Ap-lederen er likevel klar på én ting: Det finnes grenser for hvilke problemer som politikken alene kan løse.

– Politikken kan ikke frata foreldrene ansvar for at ungene får nok søvn, eller at de får riktig mat når de hjemme. Men politikken kan sørge for godt miljø på skolen, og godt opplegg i barnehage og skolefritidsordning med tilbud om et måltid, leksehjelp og andre gode tilbud.

Les også: – Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg kjøper meg en kaffe

Barnefattigdom

* 101.000 barn under 18 år bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, noe som utgjør 10,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før.

* Disse barna tilhørte en husholdning der gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i årene 2014–2016 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode.

* Sammenlignet med forrige treårsperiode (2013–2015) har det blitt 3.000 flere barn i lavinntektsgruppen.

Kilde: SSB

Nyeste fra Dagsavisen.no: