Innenriks

Investeringer i vanskelige farvann

Utviklingsfondet er en bistandsorganisasjon som jobber for å bekjempe sult og fattigdom. For å bidra effektivt til dette er vi avhengig av å samarbeide med mange ulike aktører. Vi ønsker derfor det økte fokuset på strategiske partnerskap mellom organisasjoner og næringsliv velkommen i norsk bistandsarbeid.

Verden endrer seg ut fra hvor man ser den fra. Fattigdomsbekjempelse er en overordnet problemstilling for noen og beinhard realitet for andre. Den nye norske utviklingspolitikken skal fremdeles ha fattigdomsbekjempelse som hovedformål. Da må den være ambisiøs og samstemt – og sette de fattiges interesser først. Vi må også vite at bistanden som kanaliseres gjennom privat næringsliv og investeringsfond har utviklingseffekt.

Mange av de som lider av sult og alvorlig underernæring er bønder som er avhengig av den maten de selv produserer. De jobber hardt for å fø sin egen familie, men noe av det som karakteriserer deres virkelighet er at de står utenfor den formelle økonomien og at de har få muligheter til å foredle og selge det de produserer. I land som Malawi og Etiopia skaper landbrukssektoren få betalte jobber og sektoren har mye ubrukt potensiale. Det investeres for lite i infrastruktur i landbrukssektoren, det er for få foredlingsmuligheter og det er få muligheter til å selge landbruksprodukter med god fortjeneste.

En ungdomseksplosjon er i anmarsj på den afrikanske landsbygda, hvor det allerede er store utfordringer med arbeidsledighet og manglende matsikkerhet. Den Afrikanske Union (AU) fremhever viktigheten av å satse på landbruket, og har som mål å skape arbeidsplasser for 30 prosent av kontinentets unge innen verdikjeder i landbruket fram mot 2030. Norsk bistand kan legge til rette for samarbeid mellom næringsliv og bistandsaktører som kan bidra til å støtte opp om AUs målsetning.

I vårt arbeid opplever vi at fattige småbønder med kunnskap om klimasmart landbruk, forbedret husdyrproduksjon, tilgang til vanning året rundt og gode frø og kvalitetsgjødsel –som de enten produserer selv eller kjøper- kan produsere nok og sunn mat til seg og familien. Dette er det grunnleggende. Men potensialet er mye større. Landbrukssektoren i mange av Norges partnerland har potensiale både til å fø egen befolkning og til å være en økonomisk motor i landenes utvikling.

En av de største utfordringene vi ser er at investeringer som gjøres i landbrukssektoren ofte ikke kommer de mange småbøndene til gode. For oss er det vesentlig at de aller fattigste er med på den økonomiske utviklingen. Gjennom konkret samarbeid mellom bistandsorganisasjoner og privat næringsliv kan vi sammen sørge for at de fattigste er med på den nødvendige utviklingen.

Landbruket står overfor store utfordringer fremover. Verdens befolkning vokser og klimaendringene gjør det mer krevende å produsere mat enn tidligere. I fattige land med svak landbrukssektor blir utfordringene spesielt store. For å bekjempe sult og skape vekst i landbrukssektoren i fattige land trengs alle gode krefter. Vi må tenke nytt, samarbeide mer og samarbeide bedre.

Skrevet sammen med Knut Andersen, Regionaldirektør Afrika, Utviklingsfondet